PËRFITUESIT E NDIHMËS JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTETI

Në Kreun III të Ligjit nr. 111/2017, parashikohen llojet e shërbimeve të ndihmës juridike, përfituesit dhe kriteret për përfitimin e saj. Sipas ligjit shërbimet e ndihmës juridike të ofruara janë: ndihma juridike parësore, ndihma juridike dytësore, dhe përjashtimi nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore.

Subjektet përfituese të ndihmës juridike janë: shtetasit shqiptare me vendbanim në territorin e Republikës së Shqipërisë, shtetasit e huaj që e përfitojnë atë mbi bazën e parimit të reciprocitetit, si dhe personat pa shtetësi.

Kreu: 
III

Komentet

<a href="https://dapoxetineavana.quest/">buy dapoxetine pills</a>

<a href="http://rcialis.quest/">cialis 60 mg pills</a>