Welcome to TLAS Communication Technology

No front page content has been created yet.

Llojet e Çështjeve

Familjare

Zgjidhja e martesës përfaqëson mbarimin e martesës duke qenë bashkëshortët të gjallë. Në Kodin e...

Me kujdestari do të kuptojmë institutin ligjor, i cili i garanton marrjen në mbrojtje, në kujdes...

Kujdestari mban përgjegjësi për mënyrën sesi ai i ushtron të drejtat e tij, detyrën e tij dhe...

Detyrimi ushqimor është ai detyrim ligjor në bazë të të cilit një ose disa anëtarë të familjes...

Në Kodin e Familjes është parashikuar shprehimisht mundësia e heqjes, pakësimit ose shtimit të...

Sipas Kodit të Familjes atesia  e femijes se lindur nga martesa provohet nga akti i lindjes, i...

Sipas Kodit të Familjes amësia e fëmijës se lindur nga martesa provohet nga akti i lindjes, i...

Neni 228 i Kodit të Familjes parashikon se "Kur prindi shpërdoron përgjegjësinë prindërore ose...

Kujdestaria si procedure gjyqësore rregullohet nga Kodi i Familjes duke qene se synon te vendose...

Kodi i Familjes ka parashikuar dhe masa urgjente në rast të mosrespektimit të detyrimeve që...

Përkujdesja alternative dhe vendosja e fëmijës në Familje Kujdestare

Familja kujdestare...

Mosmarrveshjet në Punë

Zgjidhja e kontratës është shprehje e vullnetit të njërës palë në mënyrë të njëanshme dhe e...

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon në Nenet 49, 51, 52, 52, 59 tw saj “të drejtën...

Ndihmë ekonomike, përkrahje sociale dhe sigurime shoqërore

Ndihma ekonomike është një pagesë e kufizuar në kohë dhe e kushtëzuar, që jepet...

Familje në nevojë është familja, që nuk ka të ardhura materiale ose/dhe monetare apo i ka të...

Statusi i jetimit jepet në zbatim të një Ligji Nr. 8153, dt. 31.10.1996. Statusin e jetimit e...

Person me aftësi të kufizuar është individi, të cilit i është kufizuar aftësia, si pasojë e...

Kodi i Familjes ka parashikuar dhe masa urgjente në rast të mosrespektimit të detyrimeve që...

Statusi i të verbërit dhe përfitimit që vijnë nga ky status rregullohet në bazë të Ligjit nr....

Statusi i të përndjekurve politikë

Përndjekje politike, që më poshtë do...

Pensionet dhe shtesat financiare (kompensimet) që përfitojnë sot shtetasit shqiptarë, në...

Ndreqja e te metave te dokumenteve që ligji kërkon për të përfituar pension  siç janë  libreza e...

“Invalid pune” është individi që është deklaruar i tillë me vendim të...

Pension Pleqërie

1. PENSIONI I PLEQËRISË

Baza ligjore:

Ligji nr....

Pensioni i pjesshëm i pleqërisë

Skema e sigurimeve shoqërore lejon që të...

1. PENSIONI I PLEQËRISË

Baza ligjore:

Ligji nr....

Regjistrime Civile

Regjistrimi dhe deklarimi i lindjeve në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile rregullohen nga...

Regjistrimi i vdekjes është detyrim ligjor i rregulluar me Ligjin Nr. 10 129, datë 11.05.2009 “...

Çdo person, që ka interes për të korrigjuar të dhënat e pasqyruar anë fletën e tij të gjendjes...

Te gjitha zyrat e gjendjes civile qe i përkasin vendbanimit te ri te shtetasve shqyrtojnë...

Refuzimi i zyrave të gjendjes civile për të korrigjuar një akt apo për të lëshuar një dokument,...

Të drejtat e Njeriut

Mbrojtja në punë përfshin tërësinë e dispozitave, masave teknike, shëndetësore e shoqërore që...

Përkufizimi i shprehjes diskriminim jepet për herë të parë në KonventënNdërkombëtare...

Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetesës së shëndetshme të popullatës në Republikën e...