Bisedo direkt rreth kesaj çështje

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Në Kreun e I-rë të Ligjit nr. 111/2017, parashikohen dispozitat e përgjithshme, ku përcaktohen objekti i ligjit, përkufizimi i termave, si dhe parimet themelore për dhënien e ndihmës juridike, siç janë: aksesi efektiv dhe i barabartë në gjykatë, mosdiskriminimi i individëve, profesionalizmi i personave që japin ndihmën juridike, efektiviteti i shërbimit të ndihmës juridike, ruajtja e konfidencialitetit dhe mbrojtja e të dhënave personale, dhe shmangia e konfliktit të interesit.

Kreu: 
I