Bisedo direkt rreth kesaj çështje

NDIHMA JURIDIKE PARËSORE

Në Kreun IV të Ligjit nr. 111/2017 parashikohet procedura për dhënien e të gjitha llojeve të shërbimeve të ndihmës juridike, rastet e procedurës së përshpejtuar, forma e vendimit për pranimin ose refuzimin e dhënies së ndihmës juridike. Rastet e kthimit të shpenzimeve për ndihmën juridike të dhënë, bashkëpunimi i përfituesve të ndihmës juridike dhe institucioneve shtetërore me gjykatat dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike, si dhe kontrolli i cilësisë së ndihmës juridike.

Kreu: 
IV