Detyrat e Ministrit të Drejtësisë

Neni: 
7

Ministri i Drejtësisë ka përgjegjësitë dhe kryen detyrat e mëposhtme:

a) zhvillon politikën shtetërore në fushën e ndihmës juridike; 

  • i propozon Ministrisë së Financave projektbuxhetin vjetor për ndihmën juridike, në përputhje me
  • rregullat e parashikuara në legjislacionin për menaxhimin e sistemit buxhetor;  
  • mbikëqyr mirëfunksionimin e sistemit të ndihmës juridike dhe zbatimin e buxhetit vjetor për ndihmën juridike; 

ç) raporton çdo vit në Kuvend për gjendjen e sistemit të ndihmës juridike; 

miraton aktet e mëposhtme:

i) formularin e kërkesës për ndihmë juridike parësore;

ii) formularin e kërkesës për ndihmë juridike dytësore;

iii) formularin e kërkesës për përjashtim nga pagimi i tarifave gjyqësore dhe i shpenzimeve gjyqësore;

iv) formularin e vetëdeklarimit për ndihmë juridike parësore;

v) formularin e vetëdeklarimit të të ardhurave dhe të pasurive, sipas këtij ligji;

vi) formularin e vetëdeklarimit për kategoritë e veçanta, sipas nenit 11 të këtij ligji;

  • formatin e regjistrit për regjistrimin e kërkesave dhe vetëdeklarimeve të mësipërme; 
  • formatin e regjistrit të organizatave jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore;

 ix) formularin e ankimit ndaj vendimit të rrëzimit të kërkesës për ndihmë juridike dytësore. 

Ministria e Drejtësisë merr masat e nevojshme për publikimin e formularëve të parashikuar në këtë paragraf në format të aksesueshëm nga personat me aftësi të kufizuar; 

dh) miraton krijimin e qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore, pasi të ketë marrë më parë mendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor;

e) miraton kontratën tip me organizatat jofitimprurëse për shërbimet e ndihmës juridike parësore, sipas parashikimeve të këtij ligji, pasi të ketë marrë më parë mendimin e ministrisë përgjegjëse për financat;

ë) miraton kontratën tip me avokatët për dhënien e shërbimeve të ndihmës juridike dytësore; 

f) miraton, pasi të ketë marrë më parë mendimin e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe Dhomës Kombëtare të Avokatisë,  kriteret dhe metodologjinë për vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike dhe procedurat e mbikëqyrjes nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas të shërbimeve të ndihmës juridike; 

g) miraton me udhëzim të përbashkët me ministrin përgjegjës për financat, pasi të ketë marrë më parë mendimin e Dhomës Kombëtare të Avokatisë, kriteret e përfitimit të pagesave dhe tarifat përkatëse të shpërblimit të avokatëve, të cilët ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore; 

gj)  miraton procedurat që ndiqen nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas në lidhje me pagesat për shpenzimet gjyqësore, sipas përcaktimeve të këtij ligji; 

h) publikon listën e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore dhe listën e organizatave jofitimprurëse të autorizuara që ofrojnë shërbime të ndihmës juridike parësore në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë; 

i) miraton rregullat dhe procedurat për mbledhjen, plotësimin dhe administrimin e të dhënave të regjistrit të kërkesave dhe vetëdeklarimeve të subjekteve të këtij ligji dhe të regjistrit të organizatave jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore;

j) kryen të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara me këtë ligj. 

Ky nen parashikon shprehimisht për detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë të cilat janë bazuar dhe duhet të zbatohen duke respektuar dispozitat ligjore përkatëse të parashikuara në Kushtetutën e Shqipërisë[1], Ligjin për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Ministrave[2], Ligj nr.8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë", i ndryshuar[3], Ligjin nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, dhe akte të tjera[4]. Veçanërisht, bazuar në nenin 6[5] të Ligjit nr. 9000/2003, në lidhje me ndihmën juridike, si detyra të Ministrit të Drejtësisë duhen kuptuar jo vetëm ato që parashikohen shprehimisht në Ligjin nr. 111/2017, por edhe ato që parashikohen në ligje të veçanta, si dhe ato që ngarkohen nga Këshilli i Ministrave dhe Kryeministri.

Në leximin e nenit 7 të Ligjit nr. 111/2017, duhen mbajtur parasysh edhe dallimi midis institucionit të Ministrit dhe Ministrisë përkatëse. Neni 7 i Ligjit “Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Ministrave” parashikon se Ministria është personi juridik publik, që përfaqësohet dhe drejtohet nga Ministri dhe se Ministria mbështet, në aspektin teknik, veprimtarinë e Ministrit.

Në lidhje me detyrat që duhet  të ushtrojë Ministri i Drejtësisë në fushën e ndihmës juridike edhe sipas nenit 7 të Ligjit nr. 111/2017, për qëllime të vlefshmërisë, hyrjes në fuqi dhe zbatueshmërisë të akteve përkatëse ligjore dhe nënligjore por edhe për qëllime të ndërhyrjeve përkatëse të Ministrit të Drejtësisë, duhet te zbatohen veçanёrisht dispozitat pёrkatёse tё Kushtetutёs sё Republikës së Shqipërisë, si neni 80[6], neni 100[7], neni 104[8], neni 116[9], neni 119[10].

Ky nen duhet të lexohet se ai përcakton jo vetëm detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë në fushën e ndihmës juridike, por edhe përcakton disa nga aktet nënligjore të cilat duhet të miratohen në zbatim të Ligjit nr. 111/2017.

Në bazë të nenit 7 të Ligjit nr. 111/2017, detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë në fushën e shërbimit të ndihmës juridike përmblidhen si vijon: zhvillon politikën shtetërore për të siguruar akses efektiv në sistemin e drejtësisë për shërbimin e ndihmës juridike, përgatit projektbuxhetin në përputhje me legjislacionin në fuqi, ngre Drejtorinë për Ndihmën Juridike Falas në varësi të saj, mbikëqyr zbatimin e dispozitave ligjore e nënligjore dhe ndihmon në vlerësimin e cilësisë së ndihmës juridike të dhënë, i propozon Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në rast të shkeljes së dispozitave të ligjit, fillimin e procedimit disiplinor për marrjen e masave të pezullimit ose heqjes së lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit[11].

Në lidhje me detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë të përcaktuara në nenin 7 pika ‘a’, kjo dispozitë duhet lexuar jo vetëm si detyrim i Ministrit në lidhje me zhvillimin e politikave përkatëse, e përcaktuar kjo edhe në nenin 5 ‘Misioni i Ministrisë së Drejtësisë’ të Ligjit për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë, por edhe me hartimin e strategjive afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjatë që kanë të bëjnë me ndihmën juridike. Hartimi dhe më pas miratimi njëkohësisht i politikave dhe strategjive përkatëse nga Këshilli i Ministrave në lidhje me ndihmën juridike është një detyrim i cili është zbatuar tashmë në këtë mënyrë të njëkohëshme nga Ministri i Drejtësisë. Vetëm për qëllime të të kuptuarit të gërmёs përkatëse ‘a’ të nenit në fjalë, vlen të përmendet edhe hartimi dhe miratimi i strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë 2017-2020 dhe të planit tё saj veprimit[12] i cili për qëllime të objektivit 3 të saj “Përmirësimi i funksionimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efektivitetin, transparencën dhe qasjen në pajtim me standardet evropiane” ka miratuar edhe strategjinë dhe planin e veprimit në fushën e ndihmës juridike. Strategjia ndërsektoriale e drejtësisë që do të miratohet për vitet në vazhdim dhe planet e veprimit përkatës duhet të konsiderohen dhe zbatohen.

Në lidhje me detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë të përcaktuara në nenin 7 pika ‘b’, buxheti për ndihmën juridike duhet të propozohet dhe të ndiqet deri në miratim në përputhje me legjislacionin përkatës për procedurën e buxhetimit shtetëror dhe, mbi të gjitha, në Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtesise” dhe Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar[13], veçanërisht nenet 22 deri 31 të këtij të fundit.

Zërat që duhen propozuar në buxhetim në lidhje me ndihmën juridike, duhet të kenë të bëjnë me zëra të tillë, si pagat, shpërblime, sigurime shoqërore e shëndetsore për punonjësit në strukturat përkatëse që japin ndihmë juridike parësore, personel administrativ në Drejtorinë e Ndihmës Juridike, qendrat, etj., por edhe shpenzime në lidhje me avokatët që do të kontraktohen në vite, të caktuar për dhënien e ndihmës juridike dytësore. Po kështu, kujdes duhet kushtuar gjatë buxhetimit për shpenzimet gjyqësore, përfshirë tarifat gjyqësore, që mundësojnë ofrimin e shërbimeve efektive të ndihmës juridike. Për aq sa mund të jetë a zbatueshme në lidhje me Ligjin nr. 111/2017, kujtojmë se neni 147/a i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon se Ministri i Drejtësisë mund të marrë pjesë, pa të drejtë vote, në mbledhjet e Këshillit të Lartë Gjyqësor kur diskutohen çështje që lidhen me planifikimin strategjik dhe buxhetin e pushtetit gjyqësor.

Në lidhje me detyrimet e përcaktuar në nenit 7 pikat ‘d’ deri ‘k’ të Ligjit nr. 111/2017, Ministri duhet të miratojë aktet nënligjore sipas përcaktimeve përkatëse të Ligjit nr. 111/2017. Në zbatim të këtij neni, deri në datën e këtij Komentari, Ministri i Drejtësisë ka miratuar aktet e rradhitura shprehimisht në seksionin “Hyrje” të këtij Komentari.

Kryerja e detyrave sipas gërmës ‘d’ dhe të tjera përkatëse të këtij neni 7, duhet përmbushur nga Ministri i Drejtesisë duke konsideruar edhe udhëzimet përkatëse të parashikuara nga Direktiva 2002/8/EC, veçanërisht neni 13/2[14] dhe 16: formularët duhet të jenë në gjuhën shqipe zyrtare dhe, në kushtet që ndihma juridike duhet të jepet edhe të huajve, formularët duhen të jenë të gatshme edhe në gjuhën angleze, si një nga gjuhët zyrtare të BE, formularët duhet të kenë kërkesa të qarta në lidhje me dokumentet e nevojshme që duhet t’i bashkëngjiten formulareve, kur është e zbatueshme, të mos kenë nevojë për legalizim ose formalitet ekuivalent, dhe për të lehtësuar aplikimet dhe për transmetimin e këtyre aplikimeve duhet të krijohet një formë standarde për ndihmën juridike dhe një procedurë e mirëpërcaktuar. Pa kundërshtuar sa më sipër, detyrat e Ministrisë së Drejtësisë në lidhje me ndihmën juridike janë përcaktuar jo vetëm në Ligjin nr. 111/2017 dhe në aktet nënligjore përkatëse, por edhe në legjislacionin tjetër përkatës. Kështu, Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhënie familjare”, i ndryshuar, neni 7 ‘Detyrat e autoriteteve përgjegjëse të linjës’ parashikon shprehimisht “...3. Ministria përgjegjëse për drejtësinë ka këto detyra: ...c) mbikëqyr funksionimin e sistemit të ofrimit të ndihmës juridike për viktimat e dhunës në familje, sipas rregullave të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për ndihmën juridike të garantuar ngashteti;...”. Në veçanti, këto akte të tjera duhen konsultuar veçanërisht në funksion të detyrës së Ministrit për të monitoruar cilësinë e ofrimit të ndihmës juridike, në kushtet që dispozitat përkatëse në ligje të tjera parashikojnë detyra specifike në lidhje me zbatimin e ligjit përkatës.

Komentet

how to successfully list current job duties on a help desk resume <a href="https://writecvonline.com/">resume help</a> resume provide customer service

buy generic orlistat online r <a href="https://orlistatmyb.fun">xenical lloyds</a> xenical kaufen osterreich

resume help libertyville <a href="https://resumecoverletteronline.org/pro-resume">creative resume design</a> customer service, bank teller, office help professional profile for resume

Can I show my graceful appreciation and show my secrets on really good stuff and if you want to get a peek?
Let me tell you a quick info about how to learn SNS marketing you know where to follow right?

hello there and thank you for your information – I've definitely picked up something
new from right here. I did however expertise a few
technical points using this website, as I experienced to reload the web site many times previous to I
could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting
is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances
times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content.
Ensure that you update this again very soon.

I every time spent my half an hour to read this
webpage's articles everyday along with a mug of coffee.

Awesome post.

I believe people who wrote this needs true loving because it’s a blessing.
So let me give back and give my hidden information on change your life
and if you want to really findout? I will share info about how to find
hot girls for free Don’t forget.. I am always here for yall.
Bless yall!

Saved as a favorite, I love your website!

This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me.
Cheers!

It is actually a nice and useful piece of information. I'm glad that you shared this useful info with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

Very energetic blog, I enjoyed that bit. Will there
be a part 2?

Hi there, I discovered your blog via Google even as searching for a comparable subject, your website got here up, it appears to be like
good. I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, just was alert to your blog via Google, and found that it is truly informative.
I am going to be careful for brussels. I'll appreciate when you
proceed this in future. Lots of folks will probably
be benefited out of your writing. Cheers!

Let me give you a thumbs up man. Can I with heart reach out amazing values and if you want to with no joke truthfully
see and also share valuable info about how to make passive income yalla lready know follow me my
fellow commenters!.

Hi, this weekend is pleasant for me, since this moment i am reading this enormous informative piece of writing here at my home.

НУЖЕН ПРОГОН Зеннопостером и Олсабмиттером? пишите по контакту: zennoposteralsabmitter@yandex.ru

Что такое ZennoPoster?
ZennoPoster – решение «всё в одном» для автоматизации SEO задач. Независимо от области SEO, он сохранит Вам много времени и денег.

ZennoPoster программный комплекс для автоматизации Ваших действий в браузере. За считанные минуты Вы сможете автоматизировать любую работу в браузере, которую Вы привыкли выполнять вручную.

Для использования ZennoPoster Вам не потребуются какие-либо специальные навыки и знания, это также просто, как конструктор Лего!

Лучшие бэклинки!
Большинство SEO софта на рынке ограничены базами и движками, на которых они обучены. С ZennoPoster вы сможете оставлять свои бэклинки там, где другие не могут это сделать! Самые хорошие ресурсы быстро меняют защиту. Пока другие днями и неделями ждут обновлений своего SEO-софта, Вы за несколько минут сможете восстановить работу своих ботов! После получения некоторого опыта вы сможете писать ботов, работающих не с одним, а сразу с многими похожими и не очень сайтами!
http://elkonmobile.ru, http://uspehfishing.ru, http://arpanetvlg.ru, http://avangard-ro.ru, http://gotula.ru, http://hirurgcentr.ru, http://clubtennis.ru, http://dunaspb.ru, http://antario-print.ru, http://niramed.ru, http://respect-reklama.ru, http://danidar.ru, http://autochuvsu.ru, http://itidoc.ru, http://rodnoyspb.ru, http://seo61.ru, http://izbagifts.ru, http://kupi-kuhnu.ru, http://ecoparkdubrava.ru, http://kubanjurist.ru, http://izbavitsya-ot-cellyulita.ru, http://budy-mamoy.ru, http://shvejka.ru
А также, поскольку это программное обеспечение для SEO предлагает вам эти услуги в разных пакетах, вам разрешается выбирать только те услуги, которые вам необходимы для вашего бизнеса. Если вы искали лучший сервис SEO для отчетности и анализа, то ALL Submitter-лучшее решение для вас. Чтобы облегчить ваше понимание, позвольте нам сделать его более прозрачным для вас, предоставив услугу SEO-программного обеспечения “Все отправители”.

Allsubmitter не только предлагает вам экспертное решение для отчетов и статистики клиентов. Но is также предлагает вам лучшие доступные услуги по отправке онлайн-каталогов.

<a href=http://elkonmobile.ru>a</a>, <a href=http://uspehfishing.ru>b</a>, <a href=http://arpanetvlg.ru>c</a>, <a href=http://avangard-ro.ru>d</a>, <a href=http://gotula.ru>e</a>, <a href=http://hirurgcentr.ru>f</a>, <a href=http://clubtennis.ru>g</a>, <a href=http://dunaspb.ru>h</a>, <a href=http://antario-print.ru>i</a>, <a href=http://niramed.ru>j</a>, <a href=http://respect-reklama.ru>k</a>, <a href=http://danidar.ru>l</a>, <a href=http://autochuvsu.ru>m</a>, <a href=http://itidoc.ru>n</a>, <a href=http://rodnoyspb.ru>o</a>, <a href=http://seo61.ru>p</a>, <a href=http://izbagifts.ru>q</a>, <a href=http://kupi-kuhnu.ru>r</a>, <a href=http://ecoparkdubrava.ru>s</a>, <a href=http://kubanjurist.ru>t</a>, <a href=http://izbavitsya-ot-cellyulita.ru>u</a>, <a href=http://budy-mamoy.ru>v</a>, <a href=http://shvejka.ru>w</a>
rsspqsosuQn5qA

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable information to work on. You've done a formidable job and our entire community will be thankful
to you.

Let me give you a thumbs up man. Can I show you exactly how to do amazing values and if you want to seriously get to hear and also
share valuable info about how to get connected to girls
for free yalla lready know follow me my fellow commenters!.

It's really a nice and useful piece of info. I'm happy that you just shared this useful information with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I
clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted
to say superb blog!

НУЖЕН ПРОГОН Зеннопостером и Олсабмиттером? пишите по контакту: zennoposteralsabmitter@yandex.ru

Что такое ZennoPoster?
ZennoPoster – решение «всё в одном» для автоматизации SEO задач. Независимо от области SEO, он сохранит Вам много времени и денег.

ZennoPoster программный комплекс для автоматизации Ваших действий в браузере. За считанные минуты Вы сможете автоматизировать любую работу в браузере, которую Вы привыкли выполнять вручную.

Для использования ZennoPoster Вам не потребуются какие-либо специальные навыки и знания, это также просто, как конструктор Лего!

Лучшие бэклинки!
Большинство SEO софта на рынке ограничены базами и движками, на которых они обучены. С ZennoPoster вы сможете оставлять свои бэклинки там, где другие не могут это сделать! Самые хорошие ресурсы быстро меняют защиту. Пока другие днями и неделями ждут обновлений своего SEO-софта, Вы за несколько минут сможете восстановить работу своих ботов! После получения некоторого опыта вы сможете писать ботов, работающих не с одним, а сразу с многими похожими и не очень сайтами!
http://elkonmobile.ru, http://uspehfishing.ru, http://arpanetvlg.ru, http://avangard-ro.ru, http://gotula.ru, http://hirurgcentr.ru, http://clubtennis.ru, http://dunaspb.ru, http://antario-print.ru, http://niramed.ru, http://respect-reklama.ru, http://danidar.ru, http://autochuvsu.ru, http://itidoc.ru, http://rodnoyspb.ru, http://seo61.ru, http://izbagifts.ru, http://kupi-kuhnu.ru, http://ecoparkdubrava.ru, http://kubanjurist.ru, http://izbavitsya-ot-cellyulita.ru, http://budy-mamoy.ru, http://shvejka.ru
А также, поскольку это программное обеспечение для SEO предлагает вам эти услуги в разных пакетах, вам разрешается выбирать только те услуги, которые вам необходимы для вашего бизнеса. Если вы искали лучший сервис SEO для отчетности и анализа, то ALL Submitter-лучшее решение для вас. Чтобы облегчить ваше понимание, позвольте нам сделать его более прозрачным для вас, предоставив услугу SEO-программного обеспечения “Все отправители”.

Allsubmitter не только предлагает вам экспертное решение для отчетов и статистики клиентов. Но is также предлагает вам лучшие доступные услуги по отправке онлайн-каталогов.

<a href=http://elkonmobile.ru>a</a>, <a href=http://uspehfishing.ru>b</a>, <a href=http://arpanetvlg.ru>c</a>, <a href=http://avangard-ro.ru>d</a>, <a href=http://gotula.ru>e</a>, <a href=http://hirurgcentr.ru>f</a>, <a href=http://clubtennis.ru>g</a>, <a href=http://dunaspb.ru>h</a>, <a href=http://antario-print.ru>i</a>, <a href=http://niramed.ru>j</a>, <a href=http://respect-reklama.ru>k</a>, <a href=http://danidar.ru>l</a>, <a href=http://autochuvsu.ru>m</a>, <a href=http://itidoc.ru>n</a>, <a href=http://rodnoyspb.ru>o</a>, <a href=http://seo61.ru>p</a>, <a href=http://izbagifts.ru>q</a>, <a href=http://kupi-kuhnu.ru>r</a>, <a href=http://ecoparkdubrava.ru>s</a>, <a href=http://kubanjurist.ru>t</a>, <a href=http://izbavitsya-ot-cellyulita.ru>u</a>, <a href=http://budy-mamoy.ru>v</a>, <a href=http://shvejka.ru>w</a>
rsspqsosuQn5qA

I'm now not certain the place you're getting your info,
however great topic. I must spend some time learning more
or understanding more. Thanks for wonderful info I used to be on the lookout
for this information for my mission.

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging
for? you make blogging look easy. The overall look of your web
site is magnificent, as well as the content!

Hi there i am kavin, its my first time to commenting anyplace,
when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this sensible paragraph.

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how could we communicate?

I take pleasure in, cause I discovered just what I used to be looking for.
You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man.
Have a nice day. Bye

I love it when folks come together and share ideas. Great site, continue the good work!

Hi, all is going well here and ofcourse every one is sharing facts, that's actually good, keep up writing.

Hey! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask.
Does running a well-established website like yours require a lot of work?
I'm brand new to operating a blog however I do write in my diary every day.
I'd like to start a blog so I will be able to share
my own experience and views online. Please let me know if you have
any ideas or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

We stumbled over here coming from a different page and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i am following you. Look
forward to looking at your web page again.

Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a blog
web site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit
familiar of this your broadcast provided bright clear concept

I'm really enjoying the design and layout of your
site. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Exceptional work!

It's amazing designed for me to have a web page, which is valuable designed for my experience.
thanks admin

Hello to every body, it's my first pay a quick visit of this web site; this blog consists of amazing and truly fine stuff designed for readers.

I am very interested in the information contained in this post. The information contained in this post inspired me to generate research ideas.
<a href="https://umj.ac.id ">Kampus Keren</a>

I'm extremely impressed together with your writing skills
and also with the structure on your weblog. Is this a
paid subject matter or did you customize it yourself?
Either way keep up the excellent high quality writing, it's uncommon to look a great weblog like this
one nowadays..

This is my first time visit at here and i am really impressed to read all at one place.

Thanks for sharing your thoughts on site. Regards

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very
much appreciated.

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end
or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

I'm not sure where you are getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

Thank you for some other informative blog. Where else could I get that kind of info written in such an ideal method?

I've a project that I am just now working on, and I have been at the glance out for such information.

Its not my first time to pay a quick visit this website, i am browsing
this website dailly and get pleasant information from
here all the time.

Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feed-back would be greatly appreciated.

It's really a great and helpful piece of info.
I am glad that you shared this useful information with us.
Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I'm attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

<a href=https://obuchenie-za-rubezhom-2023.ru/>Обучение за рубежом</a>

И абитура, а также работающие профессионалы всевозможного уровня, возымевшие школьное или суп верховное образование в течение России, через слово заинтересованы в обучении согласен рубежом. НА первоначальную череда это связать руки от объектам, что сегодня ученость быстро скидывают актуальность.
<a href=https://obuchenie-za-rubezhom-2023.ru/>Обучение за рубежом</a>

<a href=https://ognetushiteli-kupit.ru/>огнетушитель</a>

Приобрести Огнетушители - со стороны высших властей 266 товаров числом цене от 320 рублей с стремительной да даровой доставкой на 690+ маркетом а также гарантией по от мала до велика Стране россии: отзывы, ...
<a href=https://ognetushiteli-kupit.ru/>огнетушитель</a>

<a href=https://intimkuastrpny.dp.ua/>intimkuastrpny</a>

Страпоны и фаллопротезы. Удосужиться подкатегорию, Безремневые страпоны, Чтобы девушек, Для мужчин, Забаллотировавши, Парные, Трусы harness, Насадки чтобы страпонов.
<a href=https://intimkuastrpny.dp.ua/>intimkuastrpny</a>

Pages