Detyrat e Ministrit të Drejtësisë

Neni: 
7

Ministri i Drejtësisë ka përgjegjësitë dhe kryen detyrat e mëposhtme:

a) zhvillon politikën shtetërore në fushën e ndihmës juridike; 

  • i propozon Ministrisë së Financave projektbuxhetin vjetor për ndihmën juridike, në përputhje me
  • rregullat e parashikuara në legjislacionin për menaxhimin e sistemit buxhetor;  
  • mbikëqyr mirëfunksionimin e sistemit të ndihmës juridike dhe zbatimin e buxhetit vjetor për ndihmën juridike; 

ç) raporton çdo vit në Kuvend për gjendjen e sistemit të ndihmës juridike; 

miraton aktet e mëposhtme:

i) formularin e kërkesës për ndihmë juridike parësore;

ii) formularin e kërkesës për ndihmë juridike dytësore;

iii) formularin e kërkesës për përjashtim nga pagimi i tarifave gjyqësore dhe i shpenzimeve gjyqësore;

iv) formularin e vetëdeklarimit për ndihmë juridike parësore;

v) formularin e vetëdeklarimit të të ardhurave dhe të pasurive, sipas këtij ligji;

vi) formularin e vetëdeklarimit për kategoritë e veçanta, sipas nenit 11 të këtij ligji;

  • formatin e regjistrit për regjistrimin e kërkesave dhe vetëdeklarimeve të mësipërme; 
  • formatin e regjistrit të organizatave jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore;

 ix) formularin e ankimit ndaj vendimit të rrëzimit të kërkesës për ndihmë juridike dytësore. 

Ministria e Drejtësisë merr masat e nevojshme për publikimin e formularëve të parashikuar në këtë paragraf në format të aksesueshëm nga personat me aftësi të kufizuar; 

dh) miraton krijimin e qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore, pasi të ketë marrë më parë mendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor;

e) miraton kontratën tip me organizatat jofitimprurëse për shërbimet e ndihmës juridike parësore, sipas parashikimeve të këtij ligji, pasi të ketë marrë më parë mendimin e ministrisë përgjegjëse për financat;

ë) miraton kontratën tip me avokatët për dhënien e shërbimeve të ndihmës juridike dytësore; 

f) miraton, pasi të ketë marrë më parë mendimin e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe Dhomës Kombëtare të Avokatisë,  kriteret dhe metodologjinë për vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike dhe procedurat e mbikëqyrjes nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas të shërbimeve të ndihmës juridike; 

g) miraton me udhëzim të përbashkët me ministrin përgjegjës për financat, pasi të ketë marrë më parë mendimin e Dhomës Kombëtare të Avokatisë, kriteret e përfitimit të pagesave dhe tarifat përkatëse të shpërblimit të avokatëve, të cilët ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore; 

gj)  miraton procedurat që ndiqen nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas në lidhje me pagesat për shpenzimet gjyqësore, sipas përcaktimeve të këtij ligji; 

h) publikon listën e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore dhe listën e organizatave jofitimprurëse të autorizuara që ofrojnë shërbime të ndihmës juridike parësore në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë; 

i) miraton rregullat dhe procedurat për mbledhjen, plotësimin dhe administrimin e të dhënave të regjistrit të kërkesave dhe vetëdeklarimeve të subjekteve të këtij ligji dhe të regjistrit të organizatave jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore;

j) kryen të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara me këtë ligj. 

Ky nen parashikon shprehimisht për detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë të cilat janë bazuar dhe duhet të zbatohen duke respektuar dispozitat ligjore përkatëse të parashikuara në Kushtetutën e Shqipërisë[1], Ligjin për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Ministrave[2], Ligj nr.8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë", i ndryshuar[3], Ligjin nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, dhe akte të tjera[4]. Veçanërisht, bazuar në nenin 6[5] të Ligjit nr. 9000/2003, në lidhje me ndihmën juridike, si detyra të Ministrit të Drejtësisë duhen kuptuar jo vetëm ato që parashikohen shprehimisht në Ligjin nr. 111/2017, por edhe ato që parashikohen në ligje të veçanta, si dhe ato që ngarkohen nga Këshilli i Ministrave dhe Kryeministri.

Në leximin e nenit 7 të Ligjit nr. 111/2017, duhen mbajtur parasysh edhe dallimi midis institucionit të Ministrit dhe Ministrisë përkatëse. Neni 7 i Ligjit “Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Ministrave” parashikon se Ministria është personi juridik publik, që përfaqësohet dhe drejtohet nga Ministri dhe se Ministria mbështet, në aspektin teknik, veprimtarinë e Ministrit.

Në lidhje me detyrat që duhet  të ushtrojë Ministri i Drejtësisë në fushën e ndihmës juridike edhe sipas nenit 7 të Ligjit nr. 111/2017, për qëllime të vlefshmërisë, hyrjes në fuqi dhe zbatueshmërisë të akteve përkatëse ligjore dhe nënligjore por edhe për qëllime të ndërhyrjeve përkatëse të Ministrit të Drejtësisë, duhet te zbatohen veçanёrisht dispozitat pёrkatёse tё Kushtetutёs sё Republikës së Shqipërisë, si neni 80[6], neni 100[7], neni 104[8], neni 116[9], neni 119[10].

Ky nen duhet të lexohet se ai përcakton jo vetëm detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë në fushën e ndihmës juridike, por edhe përcakton disa nga aktet nënligjore të cilat duhet të miratohen në zbatim të Ligjit nr. 111/2017.

Në bazë të nenit 7 të Ligjit nr. 111/2017, detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë në fushën e shërbimit të ndihmës juridike përmblidhen si vijon: zhvillon politikën shtetërore për të siguruar akses efektiv në sistemin e drejtësisë për shërbimin e ndihmës juridike, përgatit projektbuxhetin në përputhje me legjislacionin në fuqi, ngre Drejtorinë për Ndihmën Juridike Falas në varësi të saj, mbikëqyr zbatimin e dispozitave ligjore e nënligjore dhe ndihmon në vlerësimin e cilësisë së ndihmës juridike të dhënë, i propozon Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në rast të shkeljes së dispozitave të ligjit, fillimin e procedimit disiplinor për marrjen e masave të pezullimit ose heqjes së lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit[11].

Në lidhje me detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë të përcaktuara në nenin 7 pika ‘a’, kjo dispozitë duhet lexuar jo vetëm si detyrim i Ministrit në lidhje me zhvillimin e politikave përkatëse, e përcaktuar kjo edhe në nenin 5 ‘Misioni i Ministrisë së Drejtësisë’ të Ligjit për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë, por edhe me hartimin e strategjive afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjatë që kanë të bëjnë me ndihmën juridike. Hartimi dhe më pas miratimi njëkohësisht i politikave dhe strategjive përkatëse nga Këshilli i Ministrave në lidhje me ndihmën juridike është një detyrim i cili është zbatuar tashmë në këtë mënyrë të njëkohëshme nga Ministri i Drejtësisë. Vetëm për qëllime të të kuptuarit të gërmёs përkatëse ‘a’ të nenit në fjalë, vlen të përmendet edhe hartimi dhe miratimi i strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë 2017-2020 dhe të planit tё saj veprimit[12] i cili për qëllime të objektivit 3 të saj “Përmirësimi i funksionimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efektivitetin, transparencën dhe qasjen në pajtim me standardet evropiane” ka miratuar edhe strategjinë dhe planin e veprimit në fushën e ndihmës juridike. Strategjia ndërsektoriale e drejtësisë që do të miratohet për vitet në vazhdim dhe planet e veprimit përkatës duhet të konsiderohen dhe zbatohen.

Në lidhje me detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë të përcaktuara në nenin 7 pika ‘b’, buxheti për ndihmën juridike duhet të propozohet dhe të ndiqet deri në miratim në përputhje me legjislacionin përkatës për procedurën e buxhetimit shtetëror dhe, mbi të gjitha, në Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtesise” dhe Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar[13], veçanërisht nenet 22 deri 31 të këtij të fundit.

Zërat që duhen propozuar në buxhetim në lidhje me ndihmën juridike, duhet të kenë të bëjnë me zëra të tillë, si pagat, shpërblime, sigurime shoqërore e shëndetsore për punonjësit në strukturat përkatëse që japin ndihmë juridike parësore, personel administrativ në Drejtorinë e Ndihmës Juridike, qendrat, etj., por edhe shpenzime në lidhje me avokatët që do të kontraktohen në vite, të caktuar për dhënien e ndihmës juridike dytësore. Po kështu, kujdes duhet kushtuar gjatë buxhetimit për shpenzimet gjyqësore, përfshirë tarifat gjyqësore, që mundësojnë ofrimin e shërbimeve efektive të ndihmës juridike. Për aq sa mund të jetë a zbatueshme në lidhje me Ligjin nr. 111/2017, kujtojmë se neni 147/a i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon se Ministri i Drejtësisë mund të marrë pjesë, pa të drejtë vote, në mbledhjet e Këshillit të Lartë Gjyqësor kur diskutohen çështje që lidhen me planifikimin strategjik dhe buxhetin e pushtetit gjyqësor.

Në lidhje me detyrimet e përcaktuar në nenit 7 pikat ‘d’ deri ‘k’ të Ligjit nr. 111/2017, Ministri duhet të miratojë aktet nënligjore sipas përcaktimeve përkatëse të Ligjit nr. 111/2017. Në zbatim të këtij neni, deri në datën e këtij Komentari, Ministri i Drejtësisë ka miratuar aktet e rradhitura shprehimisht në seksionin “Hyrje” të këtij Komentari.

Kryerja e detyrave sipas gërmës ‘d’ dhe të tjera përkatëse të këtij neni 7, duhet përmbushur nga Ministri i Drejtesisë duke konsideruar edhe udhëzimet përkatëse të parashikuara nga Direktiva 2002/8/EC, veçanërisht neni 13/2[14] dhe 16: formularët duhet të jenë në gjuhën shqipe zyrtare dhe, në kushtet që ndihma juridike duhet të jepet edhe të huajve, formularët duhen të jenë të gatshme edhe në gjuhën angleze, si një nga gjuhët zyrtare të BE, formularët duhet të kenë kërkesa të qarta në lidhje me dokumentet e nevojshme që duhet t’i bashkëngjiten formulareve, kur është e zbatueshme, të mos kenë nevojë për legalizim ose formalitet ekuivalent, dhe për të lehtësuar aplikimet dhe për transmetimin e këtyre aplikimeve duhet të krijohet një formë standarde për ndihmën juridike dhe një procedurë e mirëpërcaktuar. Pa kundërshtuar sa më sipër, detyrat e Ministrisë së Drejtësisë në lidhje me ndihmën juridike janë përcaktuar jo vetëm në Ligjin nr. 111/2017 dhe në aktet nënligjore përkatëse, por edhe në legjislacionin tjetër përkatës. Kështu, Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhënie familjare”, i ndryshuar, neni 7 ‘Detyrat e autoriteteve përgjegjëse të linjës’ parashikon shprehimisht “...3. Ministria përgjegjëse për drejtësinë ka këto detyra: ...c) mbikëqyr funksionimin e sistemit të ofrimit të ndihmës juridike për viktimat e dhunës në familje, sipas rregullave të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për ndihmën juridike të garantuar ngashteti;...”. Në veçanti, këto akte të tjera duhen konsultuar veçanërisht në funksion të detyrës së Ministrit për të monitoruar cilësinë e ofrimit të ndihmës juridike, në kushtet që dispozitat përkatëse në ligje të tjera parashikojnë detyra specifike në lidhje me zbatimin e ligjit përkatës.

Komentet

Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I may come back yet again since I book marked <br>
<br>

it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my blog :: soi Keo cambongda (<a href="https://tvgosat.com/russia-banned-from-uefa-womens-euro-and-next-seasons...)

Hi, this weekend is pleasant for me, as this moment i am reading <br>
<br>

this great educational article here at my residence.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my blog :: soi keo Cambongda - https://www.apktoload.com/what-are-the-safest-football-bets/

Hi, this weekend is pleasant for me, as this moment i am reading <br>
<br>

this great educational article here at my residence.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my blog :: soi keo Cambongda - https://www.apktoload.com/what-are-the-safest-football-bets/

Hi, this weekend is pleasant for me, as this moment i am reading <br>
<br>

this great educational article here at my residence.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my blog :: soi keo Cambongda - https://www.apktoload.com/what-are-the-safest-football-bets/

I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article.<br>
<br>

<br>
<br>

But should remark on some general things, The website style is great, the articles is really great :<br>
<br>

D. Good job, cheers<br>
<br>

<br>
<br>

Check out my web blog; world cup (<a href="https://Worldcup2022Th.blogspot.com/2021/12/world-cup-2022-football-odds...)

Hello, always i used to check website posts here in the early hours in the break of day, because i enjoy to learn more and more.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Check out my blog post ... 4d Result (<a href="https://xesheng125.wixsite.com/solarbet/post/lucky-pick-in-lotto-singapo...)

Your mode of describing the whole thing in this piece of writing is genuinely <br>
<br>

fastidious, all be capable of without difficulty understand it,<br>
<br>

Thanks a lot.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my homepage: 12play - <a href="https://En-Solarbet.Blogspot.com/2022/05/12play-online-casino-review.htm... -

Your mode of describing the whole thing in this piece of writing is genuinely <br>
<br>

fastidious, all be capable of without difficulty understand it,<br>
<br>

Thanks a lot.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my homepage: 12play - <a href="https://En-Solarbet.Blogspot.com/2022/05/12play-online-casino-review.htm... -

I am really inspired with your writing talents as <br>
<br>

smartly as with the structure on your weblog. Is that this a <br>
<br>

paid subject matter or did you modify it yourself?<br>
<br>

Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to peer a great weblog like <br>
<br>

this one nowadays..<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my website 4d results - https://Solarbetlottery4D.Mystrikingly.com/blog/does-playing-quick-picks...

Your mode of describing the whole thing in this piece of writing is genuinely <br>
<br>

fastidious, all be capable of without difficulty understand it,<br>
<br>

Thanks a lot.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my homepage: 12play - <a href="https://En-Solarbet.Blogspot.com/2022/05/12play-online-casino-review.htm... -

This website was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me.<br>
<br>

<br>
<br>

Kudos!<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web-site ... <a href="https://4dsingaporesolarbet.Wordpress.com/2022/05/27/read-casino-reviews...

This website was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me.<br>
<br>

<br>
<br>

Kudos!<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web-site ... <a href="https://4dsingaporesolarbet.Wordpress.com/2022/05/27/read-casino-reviews...

Hello, Neat post. There is an issue with your web <br>
<br>

site in internet explorer, would check this? IE still is the marketplace chief and a good part of people will leave out your magnificent writing because of this problem.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Have a look at my homepage ... bk8thai - <a href="https://doocasinothaisabina.Blogspot.com/2022/05/bk8-online-gambling-rev... -

What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how on the <br>
<br>

topic of unexpected feelings.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web-site - <a href="https://worldcup2022Th.blogspot.com/2021/11/football-betting-odds-for-20...ฟุตบอลโลก</a>

Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.<br>
<br>

<br>
<br>

When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.<br>
<br>

<br>
<br>

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful <br>
<br>

blog!<br>
<br>

<br>
<br>

Visit my page <a href="https://Solarbetsheng.Wordpress.com/2022/05/24/what-is-the-best-number-f... result</a>

Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.<br>
<br>

<br>
<br>

When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.<br>
<br>

<br>
<br>

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful <br>
<br>

blog!<br>
<br>

<br>
<br>

Visit my page <a href="https://Solarbetsheng.Wordpress.com/2022/05/24/what-is-the-best-number-f... result</a>

Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.<br>
<br>

<br>
<br>

When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.<br>
<br>

<br>
<br>

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful <br>
<br>

blog!<br>
<br>

<br>
<br>

Visit my page <a href="https://Solarbetsheng.Wordpress.com/2022/05/24/what-is-the-best-number-f... result</a>

Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.<br>
<br>

<br>
<br>

When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.<br>
<br>

<br>
<br>

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful <br>
<br>

blog!<br>
<br>

<br>
<br>

Visit my page <a href="https://Solarbetsheng.Wordpress.com/2022/05/24/what-is-the-best-number-f... result</a>

Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it <br>
<br>

a look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!<br>
<br>

Excellent blog and superb design.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web blog: <a href="https://Zupyak.com/p/3140836/t/cac-loai-ty-le-ca-cuoc-bong-da-truc-tiep"... keo cambongda</a>

Hi there friends, its wonderful article on the topic of tutoringand entirely defined,<br>
<br>

keep it up all the time.<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my blog; <a href="https://elliescotney.com/interesting-facts-about-fifa-world-cup/">Soi Keo Cambongda</a>

My brother recommended I would possibly like <br>
<br>

this blog. He was once entirely right. This submit truly <br>
<br>

made my day. You cann't imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thank you!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

My website <a href="https://Penzu.com/">truc tiep bong da</a>

Thanks for one's marvelous posting! I quite enjoyed <br>
<br>

reading it, you will be a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually <br>
<br>

come back in the foreseeable future. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice evening!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my webpage bet365 - https://365Betmobilecasino.Blogspot.com/2022/05/the-history-of-bet365.html

Hello there, There's no doubt that your site <br>
<br>

could possibly be having web browser compatibility problems.<br>
<br>

<br>
<br>

When I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE,<br>
<br>

it's got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!<br>
<br>

Apart from that, wonderful blog!<br>
<br>

<br>
<br>

my web-site trực tiếp Bóng đá - https://Worldcup2022Vn.Blogspot.com/2021/12/fifa-world-cup-betting-odds-...

Hello there, There's no doubt that your site <br>
<br>

could possibly be having web browser compatibility problems.<br>
<br>

<br>
<br>

When I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE,<br>
<br>

it's got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!<br>
<br>

Apart from that, wonderful blog!<br>
<br>

<br>
<br>

my web-site trực tiếp Bóng đá - https://Worldcup2022Vn.Blogspot.com/2021/12/fifa-world-cup-betting-odds-...

What i don't realize is actually how you're not actually much more well-appreciated than you might be now.<br>
<br>

You're very intelligent. You already know thus significantly in relation to this topic,<br>
<br>

made me individually consider it from a lot of numerous angles.<br>
<br>

Its like women and men aren't fascinated unless it's one thing to <br>
<br>

do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. Always handle <br>
<br>

it up!<br>
<br>

<br>
<br>

My blog <a href="https://Yourpokertour.com/a-guide-to-the-eight-world-cup-stadiums-in-qat... cup 2022</a>

Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same <br>
<br>

niche. Your blog provided us useful information to work <br>
<br>

on. You have done a marvellous job!<br>
<br>

<br>
<br>

Look into my website; 12 play - <a href="https://onlinecasinosingapore.gonevis.com/">Brad</a> -

Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and effort to put this information together.<br>
<br>

I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments.<br>
<br>

But so what, it was still worth it!<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my webpage - <a href="https://Worldcup2022Vn.blogspot.com/2022/01/vietnam-qualifiers-for-fifa-... Tiep bong da</a>

These are genuinely fantastic ideas in regarding blogging.<br>
<br>

You have touched some fastidious factors here.<br>
<br>

Any way keep up wrinting.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web page; soi keo cambongda ( elliescotney.com - https://elliescotney.com/interesting-facts-about-fifa-world-cup/ )

Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and effort to put this information together.<br>
<br>

I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments.<br>
<br>

But so what, it was still worth it!<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my webpage - <a href="https://Worldcup2022Vn.blogspot.com/2022/01/vietnam-qualifiers-for-fifa-... Tiep bong da</a>

Pages