Dhënia e ndihmës juridike parësore

Neni: 
13

Ndihma juridike parësore jepet nga:

  • punonjësit me trajnim të posaçëm;
  • nga organizatat jofitimprurëse të autorizuara;
  • nga klinikat ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë.

Në këtë nen lexohet edhe shprehimisht që bëhet fjalë për operatorët e ndihmës juridike parësore. Ndihma juridike parësore falas, është faktor kyç lidhur me garantimin e aksesit në drejtësi të qytetarëve, sepse ajo mbulon ofrimin e informacionit të domosdoshëm mbi metodat dhe procedurat përkatëse të aksesit paragjyqësor të grupeve vulnerabël. Ndihma parësore ka një rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për garantimin e të drejtës për informim të qytetarit për të drejtat e tij lidhur me aksesin në shërbime publike dhe në institucionet publike, por edhe edukimin e tij me zgjidhjen e çështjeve në mënyra të tjera ndërmjetësimi paragjyqësore. Kjo zgjidhje, për rrjedhojë, sjell dhe përfitime të tjera të karakterit publik, si mosdërgimi i çështjeve në gjykatë, duke zvogëluar ngarkesën e tyre, zgjidhja në rrugë administrative me sa më pak kohë e energji, duke e bërë zgjidhjen juridike efiçente, etj.[1]

Sipas nenit në fjalë, operatorët e ndihmës parësore juridike rradhiten si më poshtë:

  • punonjësit me trajnim të posaçëm; 
  • nga organizatat jofitimprurëse të autorizuara; 
  • nga klinikat ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë.

Për qëllime të analizës së këtij neni 13 dhe të neneve të tjera përkatëse (neni 14, 15, 16) të Ligjit nr. 111/2017, së pari, i referohemi përkufizimeve përkatëse të këtij ligji.

Punonjësit me trajnim të posaçëm

Kështu, neni 3 pika ‘dh’ e Ligjit nr. 111/2017 përkufizon se “Punonjës me trajnim të posaçëm” është punonjësi, i diplomuar nga një program i ciklit të dytë të studimeve në drejtësi, sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë dhe që i është nënshtruar një trajnimi të posaçëm, i cili ofron ndihmë juridike parësore në qendrat e shërbimit të ndihmës juridike parësore. Ҫfarë kuptojmë me trajnim të posaçëm? Edhe për këtë i referohemi përkufizimit përkatës të Ligjit nr. 111/2017 neni 3, pika ‘c’: “Trajnim i posaçëm” është programi i trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm, i miratuar nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas,  për punonjësit  që ofrojnë ndihmë juridike parësore në qendrat e shërbimit të ndihmës juridike parësore. Pa kundërshtuar sa më sipër, pika a) e këtij neni të Ligjit nr. 111/2017 duhet kuptuar që këta punonjës me trajnim të veçantë të zhvilluar nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas në bashkëpunim me Qendrën e Trajnimit të Administratës Publike punojnë në qendrat e shërbimit të ndihmës juridike parësore shtetërore.

Në lidhje me nenin 13 ‘Dhënia e ndihmës juridike parësore’ të Ligjit nr. 111/2017, duhet të mbajmë parasysh se ky ligj në nene të tjera të tij (neni 3, etj.) parashikon si operatorë të ndihmës juridike parësore edhe qendrat e shërbimit të ndihmës juridike parësore. Neni 3 gërma ‘d’ përkufizon si “Qendër shërbimi e ndihmës juridike parësore” një njësi te specializuar për dhënien e ndihmës juridike parësore, e organizuar si “njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimeve”, sipas legjislacionit në fuqi për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore. Mospërfshirja shprehimisht në këtë nen e qendrës si operator i ndihmës juridike parësore është synuar të mbulohet me parashikimin e punonjësve me trajnim të posaçëm të cilët mund të punojnë vetëm në qendrat e shërbimit të ndihmës juridike parësore. 

Qendra, si strukturë e specializuar për dhënien e ndihmës juridike parësore, e organizuar si “njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimeve” që funksionon sipas legjislacionit në fuqi për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore, punojnë bazuar në financimin nga buxheti shtetëror. Megjithatë, në kushtet që një nga burimet e të ardhurave të këtyre strukturave mund të jenë edhe arkëtimet në formën e granteve, ndihma financiare dhe me ‘know how’ e donatorëve përkatës është e domosdoshme, veçanërisht, për fazën deri kur Shqipëria të bëhet anëtare e BE.

Në këto kushte, vlerësohet si përkatëse për këtë Komentar që të informohet se qendrat që janë planifikuar të themelohen nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas dhe donatorët OSFA dhe UNDP, janë si më poshtë:

- Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas: Ёshtë vendosur bashkëpunimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me katër bashki Kukës, Kavajë, Gjirokastër, Lushnjë, me qëllim ofrimin e zyrave për 4 qendra të ndihmës juridike që do të krijohen nga Ministria e Drejtësisë / Drejtoria e Ndihmës Juridike, dhe për vendosjen e kontakteve përmes adresës elektronike.

- UNDP: Rivitalizimi i tre qendrave në rrethet e Durrësit, Fierit dhe Lezhës, dhe pritet që në këto rrethe qendrat të hapen së shpejti. Gjatë vitit 2020 do të punohet në qytetet Korçë, Berat, Sarandë, Pogradec dhe Kavajë.

- OSFA ka mundësuar grante në lidhje me mbështetjen financiare për Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Parësore Ligjore në qytetin e Elbasanit dhe Tiranë.

Në lidhje me punonjësit me trajnim të posaçëm dhe qendrat e shërbimit të ndihmës juridike parësore, shihni edhe komentet dhe shpjegimet e tjera përkatëse në këtë Komentar në lidhje me nenin 14 dhe nene të tjera përkatëse të Ligjit nr. 111/2017.

Organizatat jofitimprurëse të autorizuara 

Në lidhje me operatorët organizata jofitimprurëse të autorizuara nga Ministri i Drejtësisë, Ligji 111/2017 nuk përmban një përkufizim të dedikuar, por parashikimet e mëposhtme të nenit 15 japin elementё kryesore jo vetëm përkufizues, por edhe mbi kriteret përkatëse, se cilat janë organizatat që mund të shërbejnë si operatorë të ndihmës juridike parësore pas marrjes së autorizimit nga Ministri i Drejtësisë: Organizatat jofitimprurëse që autorizohen nga Ministri i Drejtësisë për dhënien e shërbimeve të ndihmës juridike parësore duhet të plotësojnë të paktën këto kushte: a) të jenë të regjistruara në përputhje me legjislacionin në fuqi për organizatat jofitimprurëse; dhe b) të kenë si objekt të veprimtarisë së tyre të parashikuar në statutin e organizatës, ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike.

Në lidhje me organizatat jofitimprurëse të autorizuara në dhënien e ndihmës juridike parësore, shihni edhe komentet dhe shpjegimet e tjera përkatëse në këtë Komentar në lidhje me nenin 15 dhe nene të tjera përkatëse të Ligjit nr. 111/2017.

Klinikat ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë

Neni 3 pika ‘ë’ e Ligjit përkufizon termin “Klinikë ligjore” si njësi përbërëse e një institucioni të arsimit të lartë, e organizuar dhe që funksionon sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë dhe që ofron ndihmë juridike parësore pa qëllim fitimi, sipas përcaktimeve në statutin e institucionit të arsimit të lartë.  

Në lidhje me klinikat ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë të ndihmës jurdike parësore, shihni edhe komentet dhe shpjegimet e tjera përkatëse në këtë Komentar në lidhje me nenin 16 dhe nene të tjera përkatëse të Ligjit nr. 111/2017.

Komentet

Hey, how are you guys? First of all, I want to tell you that there are a
few money-making ways that can help you become rich. You're probably thinking that I'm going
to add a spam money-making link, but that's not
the case. I want you to believe me and check out this website
that shows you how to make $200 to $278 per month.
First, sign up and do some research on this website on the internet: tech-vedant.blogspot.com

https://www.theloop.com.au/filmweb/portfolio/Website-Digital-Designer/Me...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-transformers-...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-the-boogeyman...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-midzy-nami-yw...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-tyler-rake-2-...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-flash-2023-ca...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-spider-man-po...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-indiana-jones...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-asteroid-city...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-flamin-hot-20...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-run-rabbit-ru...
https://www.theloop.com.au/project/filmweb/portfolio/oglda-god-is-a-bull...
https://www.theloop.com.au/filmwebpl/portfolio/Web-Digital-Producer/Sydney
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-moda-na-mio...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-black-clove...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-pikne-ycie-...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-przez-moje-...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-shin-kamen-...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-stan-lee-20...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-joy-ride-20...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-spuszczone-...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-greatest-da...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-no-hard-fee...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-simulant-20...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-jagged-mind...
https://www.theloop.com.au/project/filmwebpl/portfolio/oglda-zaopiekujci...
https://www.theloop.com.au/filmancc/portfolio/Web-Digital-Producer/Adelaide
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-szybcy-i-wci...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-stranicy-gal...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-maa-syrenka-...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-wszystko-o-m...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-mio-na-nowo-...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-hypnotic-202...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-knights-of-t...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-the-machine-...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-rally-road-r...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-rycerze-zodi...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-mojave-diamo...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-kandahar-202...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-still-a-mich...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-dzie-matki-2...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-matka-2023-c...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-cae-to-pikno...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-historia-jed...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-pamfir-2022-...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-chopiec-z-ni...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-tori-i-lokit...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-osiem-gr-202...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-24-godziny-2...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-houria-2023-...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-niewinitka-2...
https://www.theloop.com.au/project/filmancc/portfolio/oglda-bez-urazy-20...

https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-robot-dai-chien-quai-thu-...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-ong-ke-the-boogeyman-2023...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-xu-so-cac-nguyen-to-eleme...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-tyler-rake-nhiem-vu-giai-...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-nguoi-hung-tia-chop-the-f...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-ruby-thuy-quai-tuoi-teen-...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-nguoi-nhen-du-hanh-vu-tru...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-indiana-jones-va-vong-qua...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-thanh-pho-sao-choi-astero...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-vay-ham-khong-loi-thoat-2...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-tien-biet-chong-yeu-killi...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-vu-em-day-yeu-no-hard-fee...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-tieng-goi-am-binh-khanzab...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-hoon-payon-bua-hinh-nhan-...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-noi-ta-gap-nhau-loser-lov...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-oan-hon-the-creeping-2022...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-jhope-in-the-box-2023-phi...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-ta-chu-cam-home-for-rent-...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-suga-road-to-dday-2023-ph...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-quy-cong-tu-the-childe-20...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-be-trung-nao-loan-chau-ph...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-the-perfect-find-2023-phi...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-black-clover-thanh-kiem-c...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-mot-cuoc-doi-dep-a-beauti...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-through-my-window-across-...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-flamin-hot-2023-phim-viet...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-run-rabbit-run-2023-phim-...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-detective-conan-kurogane-...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-god-is-a-bullet-2023-phim...
https://www.webtretho.com/f/ghien-phim-tvb/xem-shin-kamen-rider-2023-phi...
https://huggingface.co/5so8gd4cfmb/2621x8gz6lg
https://huggingface.co/5so8gd4cfmb/2621x8gz6lg/blob/main/README.md

essay writing help service <a href="https://writingaresearchpaperfd.org/">academic papers</a> how can an outline help in developing your essay, and how are transitions helpful

how to write conclusion of essay <a href="http://helpessaywritingserviceft.com/">help me write an essay</a> write argumentative essay

i just need help making a resume i was thinking of meeting up with my professer <a href="https://cvvsresumeonline.com/">best professional resume writing services</a> customer service assistant manager resume

Hey there! I just wanted to let you know that I've got some digital assets available for purchase on my Fiverr
profile. You can head on over to my profile and check out my
portfolio to see if there's anything that catches your eye.
Don't hesitate to reach out if you have any questions or
if you're interested in placing an order. Thanks for stopping by!
source link: fiverr.com/cpggarud2002

Exactly. All to do with smsreceivefree isn't it? The future will prove who was right
and who was in error!!!

college essays writing essay writing service <a href="https://writemyessaymy.org/">writemyessaymy</a> help write my essay

Master the art of trading and make up to $5000 a day. The more you earn, the more we both benefit.Copy Binary Options Strategies

Attractive section of content. I just stumbled upon your
web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your
blog posts. Any way I'll be subscribing to your feeds and even I
achievement you access consistently quickly.

cialis blood pressure <a href="https://toptadalafiltabs.org/">cialis dosage 40 mg</a> cialis from india

generic orlistat teva <a href="https://orlistatmya.buzz">xenical in india price</a> buy cheap xenical nz

Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its
a linking issue. I've tried it in two different web browsers
and both show the same outcome. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1722435 https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1723275 https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1723319

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book
in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message
home a bit, but other than that, this is magnificent blog.

An excellent read. I will definitely be back.

I don't even know how I ended up here, but I
thought this post was great. I do not know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you are
not already ;) Cheers!

It's amazing for me to have a web site, which is beneficial in favor of my knowledge.
thanks admin

If you wish for to grow your experience just keep visiting this website and be updated with
the newest information posted here.

Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell
and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put
the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally
off topic but I had to tell someone!

Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers?
I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like
Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm completely
overwhelmed .. Any recommendations? Thanks!

I truly love your blog.. Pleasant colors & theme.
Did you create this web site yourself? Please reply back as I'm attempting to create my own personal
blog and would like to find out where you got this from or
what the theme is called. Kudos!

prednisone online: http://prednisone1st.store/# prednisone 54899

I know this site offers quality dependent posts and other data, is there any
other web page which presents these kinds of information in quality?

I always emailed this blog post page to all my friends, since if like to read it
after that my friends will too.

I've been browsing on-line more than 3 hours lately, but I never found any interesting article like yours.
It is lovely value sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you probably did, the net can be a lot
more useful than ever before.

This is a topic that's close to my heart...
Many thanks! Exactly where are your contact details
though?

Truly no matter if someone doesn't be aware of then its up to other viewers that they will help,
so here it happens.

Great post.

I have read some excellent stuff here. Definitely price bookmarking
for revisiting. I surprise how so much effort you set to make
this sort of great informative site.

I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether
this post is written by him as nobody else know such detailed
about my trouble. You're amazing! Thanks!

You could certainly see your expertise within the wprk you
write. The arena hopoes for even more passionate writers such as yoou who aren't afraaid to mention how they
believe. Always follow your heart.

หากคุณมองหา เว็บหวย ที่ราคาดี เชื่อถือได้ เราแนะนำ
หวยนาคา เว็บหวยออนไลน์ ที่จ่ายหนักที่สุด
3ตัวบาทละ 960
2ตัวบาทละ 97

Good post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

Thank you!

I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's equally educative
and entertaining, and without a doubt, you
have hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently
about. Now i'm very happy I stumbled across this
during my search for something relating to this.

Hi! I could have sworn I've visited this blog before but after going through some of the posts I realized it's new to
me. Anyhow, I'm certainly delighted I stumbled upon it and I'll be book-marking it
and checking back regularly!

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Carry on the outstanding work!

I am sure this post has touched all the internet people, its really really fastidious post on building up new website.

my dad use to tell me passing on useful information is a great
way to make a difference. I believe that by giving back, I am making a meaningful contribution to society.
Is this correct?

Truly when someone doesn't understand afterward
its up to other visitors that they will help, so here it
takes place.

college applications essay topics <a href="https://ucheapessay.com/">write my essay for cheap</a> college essay prompts

should i indent paragraphs in college essay <a href="https://ucheapessay.com/">do my essay cheap</a> what tense to write college essay in

Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you may be a great author.I
will remember to bookmark your blog and will eventually come back someday.
I want to encourage you to ultimately continue your great work,
have a nice day!

essay about service delivery <a href="https://collegepaperss.com/">collegepaperss.com</a> essay service 1 hours

essay writing service in melbourne <a href="https://eddresearchpaper.com/">write paper for me</a> denying gays service essay

It is in point of fact a great and useful piece of info.
I'm glad that you shared this useful information with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing. http://demos.gamer-templates.de/specialtemps/clansphere20114Sdemo01/inde...

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much.

I hope to give something back and help others like you
helped me.

community service essay student essays <a href="https://collegepaperss.com/">school writing paper</a> denying gays service essay

You've made some good points there. I checked on the internet to
find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

หวยไซง่อน ออนไลน์ ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่ท่านเลือกเล่น แต่เว็บไซต์ของเราขอการันตีว่า เว็บเรานั้นให้ หวยฮานอยราคาดีที่สุด ที่บาทละ 900 สูงกว่าเว็บอื่นๆ แน่นอน ท่านเล่นได้ เราก็จ่ายให้ท่านได้ สามารถแทงหวยได้ตลอดทุกวัน ทุกเวลา
1 อาทิตย์ มี 7 วัน ท่านก็แทงหวยได้ทั้ง 7 วัน
ตลอด 24 ชั่วโมง
3 ตัวบน บาทละ 960
3 ตัวโต๊ด บาทละ 150
2 ตัวบน-ล่าง บาทละ 97

Pages