Familjare

Zgjidhja e martesës përfaqëson mbarimin e martesës duke qenë bashkëshortët të gjallë. Në Kodin e Familjes së Republikës së Shqipërisë, janë...

Me kujdestari do të kuptojmë institutin ligjor, i cili i garanton marrjen në mbrojtje, në kujdes dhe në përgjegjësi nga kujdestari të një personi...

Kujdestari mban përgjegjësi për mënyrën sesi ai i ushtron të drejtat e tij, detyrën e tij dhe sesi ndikon ai nëpërmjet ushtrimit të funksionit të...

Detyrimi ushqimor është ai detyrim ligjor në bazë të të cilit një ose disa anëtarë të familjes të cilët janë të paaftë për punë dhe nuk kanë mjete...

Në Kodin e Familjes është parashikuar shprehimisht mundësia e heqjes, pakësimit ose shtimit të detyrimit për ushqim. Një gjë e tillë mund të bëhet...

Sipas Kodit të Familjes atesia  e femijes se lindur nga martesa provohet nga akti i lindjes, i rregjistruar ne rregjistrat e gjendjes civile,...

Sipas Kodit të Familjes amësia e fëmijës se lindur nga martesa provohet nga akti i lindjes, i regjistruar ne regjistrat e gjendjes civile,...

Neni 228 i Kodit të Familjes parashikon se "Kur prindi shpërdoron përgjegjësinë prindërore ose tregon pakujdesi të rëndë në ushtrimin e saj, ose...

Kujdestaria si procedure gjyqësore rregullohet nga Kodi i Familjes duke qene se synon te vendose mes personit te vendosur ne kujdestari dhe...

Kodi i Familjes ka parashikuar dhe masa urgjente në rast të mosrespektimit të detyrimeve që rrjedhin nga martesa. Sipas nenit 61 të tij, “Masat...

Përkujdesja alternative dhe vendosja e fëmijës në Familje Kujdestare

Familja kujdestare është një familje alternative, e vendosur nga...