Kërkesa dhe procedura e dhënies së ndihmës juridike parësore

Neni: 
17

Kërkesa për dhënien e ndihmës juridike parësorë bëhet me gojë ose me shkrim nga personi i interesuar pranë një qendre shërbimi për ndihmë juridike parësore ose një organizate jofitimprurëse të autorizuar. 
Personi, i cili kërkon të përfitojë ndihmën juridike parësore, sipas pikës 1, të këtij neni, duhet të nënshkruajë një vetëdeklarim se përmbush kriteret e përcaktuara në këtë ligj, sipas formularit të vetëdeklarimit të miratuar nga Ministri i Drejtësisë, të shoqëruar me dokumentacionin justifikues. Lista e dokumenteve që shërbejnë për vërtetimin e përmbushjes së kritereve përcaktohet me urdhër  të Ministrit të Drejtësisë.
Ndihma juridike parësore ofrohet menjëherë me marrjen e kërkesës. Në rast se dhënia e menjëhershme e ndihmës juridike parësore është e pamundur, personi informohet menjëherë për datën dhe kohën e dhënies së shërbimit të kërkuar.  
Një person ka të drejtën të marrë shërbimet e ndihmës juridike parësore për të njëjtën problematikë ose çështje vetëm një herë, me përjashtim të rasteve kur rrethana të reja të caktuara justifikojnë dhënien e shërbimeve të mëtejshme të ndihmës juridike parësore për të njëjtin person, rreth së njëjtës problematikë ose çështje. 
Në rast se gjatë dhënies së shërbimeve të ndihmës juridike parësore konstatohet një konflikt interesi, ky shërbim ndërpritet menjëherë. Në rastin kur ndihma juridike parësore jepet nga një qendër shërbimi për ndihmë juridike parësore, çështja trajtohet në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative, për shmangien e konfliktit të interesit. Në rastin kur ndihma juridike parësore jepet nga një organizatë jofitimprurëse e autorizuar, kjo e fundit merr masa për shmangien e konfliktit të interesit, sipas dispozitave ligjore në fuqi, duke siguruar dhënien e shërbimeve të ndihmës juridike parësore për kërkuesin. 
Në rast se gjatë dhënies së shërbimeve të ndihmës juridike parësore konstatohet se ekziston nevoja për dhënien e shërbimeve të ndihmës juridike dytësore, personi informohet menjëherë për kushtet e dhënies së ndihmës juridike dytësore dhe ndihmohet për plotësimin e kërkesës për dhënien e ndihmës juridike dytësore.   
Gjatë ofrimit  të shërbimeve të ndihmës juridike parësore mbahet një procesverbal, i cili përmban: 

  • emrin, mbiemrin dhe numrin e identifikimit personal të kërkuesit;
  • adresën e vendbanimit, të dhënat e kontaktit, gjendjen familjare, statusin e punësimit të kërkuesit;  
  • një përshkrim të shkurtër të problematikës ose çështjes për të cilën janë kërkuar shërbimet e ndihmës juridike parësore; 

ç) nëse është e mundur, kohëzgjatjen e takimit ose takimeve; 

një përshkrim të shkurtër të dhënies së shërbimit të ndihmës juridike parësore dhe rezultatin e këtij shërbimi;

dh) deklarimi se kërkuesi nuk ka përfituar më parë ndihmë juridike parësore për të njëjtën problematikë ose çështje;

të dhëna të tjera, sipas formularit të miratuar nga Ministri i Drejtësisë.  

8. Ruajtja dhe përpunimi i të dhënave personale të kërkuesve të ndihmës juridike parësore bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 17 i Ligjt nr. 111/2017 parashikon mbi procedurën për t’u ndjekur nga kërkuesi i ndihmës juridike për të përfituar nga ndihma juridike parësore.  Sipas dispozitës, kërkesa për dhënien e ndihmës juridike parësorë bëhet me gojë ose me shkrim nga personi i interesuar pranë një operatori të ndihmës juridike parësore. Formalizimi i kërkesës, pavarësisht nëse është bërë me gojë apo me shkrim ndiqet me kërkesën dhe deklaratën përkatëse dhe regjistrimet në procesverbalin e hartuar sipas kërkesave të pikës 7 të nenit 17 (shih më poshtë shpjegimet përkatëse).

Formalizmi i kërkesës dhe dhënies së shërbimit të ndihmës juridike parësore, në fillim dhe gjatë procesit të dhënies së ndihmës juridike, është i rëndësishëm për qëllime të pasqyrimit të punës së kryer nga operatorët përkatës dhe për efekte të llogaridhënies para Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas. Mbi të gjitha, ai është i rëndësishëm për sigurinë mbi identitetin e subjektit kërkues dhe identifikimin nëse ai ka marrë më parë ndihme, dhe regjistrimin e çështjes, kohëzgjatjes së takimeve dhe rezultatet e çdo takimi janë të rëndësishme për strategjinë e çështjes dhe, kur është e nevojshme, për kalimin e një çështje lehtësisht nga një punonjës i ndihmës juridike në një punonjës tjetër, për të mos shkaktuar vonesa për përfituesin e ndihmës, por edhe për qëllime të llogaridhënies së operatorëve përkatës para subjekteve përfituese të ndihmës juridike falas.

Në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, janë publikuar aktet nënligjore të miratuara me shtojcat përkatëse, në të cilat gjenden edhe formularët në formën e skanuar. Në veçanti, formulari i kërkesës për ndihmë juridike parësore dhe formulari i vetëdeklarimit për ndihmë juridike parësore janë dy formularët kryesorë që mundësojnë që ndihma juridike parësore e kërkuar të jepet menjëherë, siç përcaktohet në pikën 3 të këtij neni.

Një parim tjetër që sanksionon ky nen në lidhje me ndihmën juridike parësore është se një ndihmë specifike jepet vetëm njëherë, përveçse kur ajo duhet të ndiqet nga shërbime të tjera të ndihmës juridike parësore ose me shërbime të ndihmës juridike dytësore (shih pika 4 e nenit 17).

Pika 5 e këtij neni parashikon mbi rastet kur ndihma juridike parësore jepet nga qendrat shtetërore të ndihmës juridike. Në këtë rast, Kodi i Procedurave Administrative rregullon veprimtarinë e qendrës dhe punën e punonjësve me trajnim të posaçëm dhe është i rëndësishëm për t’u respektuar veçanërisht në lidhje me shmangien e konfliktit të interesit. Në lidhje me detyrimet e organizatave jofitimprurëse që japin ndihmë juridike parësore, krahas ligjit dhe akteve nënligjore përkatëse, kontrata e lidhur midis organizatës përkatëse dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike rregullon detyrimet e organizatës për të respektuar rregullat dhe procedurat në lidhje me kërkesën dhe dhënien e ndihmës juridike parësore.  

Pika 8 e nenit parashikon edhe për detyrimin në lidhje me ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave personale të kërkuesve të ndihmës juridike parësore sipas legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, detyrim i cili është i zbatueshem për çdo operator të ndihmës juridike parësore, qoftë qendrat shtetërore të shërbimit apo operatorët privatë të ndihmës juridike parësore.

Aktet nënligjore përkatëse në lidhje me kërkesën dhe dhënien e ndihmës juridike parësore, të cilat janë të rëndësishme, në veçanti për zbatimin e nenit 17, janë si më poshtë:

(i) Urdhëri nr.225, datë 25.03.2019, "Për miratimin e formularëve të ndihmës juridike të garantuar nga shteti":

Shtojca I- formulari i kërkesës për ndihmë juridike parësore;

Shtojca IV- formulari i vetdeklarimit për të ardhurat e pakta;

Shtojca V- formulari i deklarimit për kategoritë e posaçme;

Shtojca VII- formati i regjistrit të organizatave jofitmprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore.

(ii) Urdhëri nr.226, datë 25.03.2019 “Për miratimin e kontratave të ndihmës juridike të garantuar nga shteti"

me Shtojcën I- kontrata tip me organizatat jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore.

Komentet

tamoxifen effectiveness <a href=http://nolvadex.icu/#>tamoxifen and ovarian cancer</a> femara vs tamoxifen

buy cipro online: <a href=" http://ciprofloxacin.guru/# ">ciprofloxacin</a> - buy generic ciprofloxacin

cytotec pills buy online <a href=" http://bbs.cheaa.com/home.php?mod=space&uid=3105470 ">buy cytotec online fast delivery</a> or <a href=" https://toolbarqueries.google.gr/url?q=https://misoprostol.top ">buy cytotec pills online cheap</a>
https://maps.google.com.sg/url?q=https://misoprostol.top Misoprostol 200 mg buy online
<a href=https://maps.google.com.sg/url?q=https://misoprostol.top>buy cytotec in usa</a> buy cytotec and <a href=https://98e.fun/space-uid-7408354.html>buy cytotec pills online cheap</a> cytotec online

buy misoprostol over the counter <a href=https://misoprostol.top/#>Abortion pills online</a> buy cytotec online

cipro pharmacy <a href=https://ciprofloxacin.guru/#>purchase cipro</a> buy ciprofloxacin over the counter

ciprofloxacin generic <a href=" http://bbs.zhizhuyx.com/home.php?mod=space&uid=10070979 ">buy cipro online without prescription</a> or <a href=" https://toolbarqueries.google.com.co/url?q=https://ciprofloxacin.guru ">cipro online no prescription in the usa</a>
http://www.everettpost.com/Redirect.aspx?destination=http://ciprofloxaci... buy cipro
<a href=http://www.fairkaufen.de/auktion/phpinfo.php?a[>=<a+href=http://ciproflo... ciprofloxacin</a> cipro pharmacy and <a href=http://bxlm100.com/home.php?mod=space&uid=1513072>cipro for sale</a> buy cipro cheap

http://nolvadex.icu/# tamoxifen menopause

http://prednisonea.store/# 1 mg prednisone daily

amoxicillin 500mg capsules antibiotic <a href=http://amoxicillina.top/#>amoxicillin order online</a> cost of amoxicillin 875 mg

cost of generic clomid pills <a href=https://clomida.pro/#>where to buy cheap clomid pill</a> how can i get cheap clomid online

generic zithromax india: <a href=" http://azithromycina.pro/# ">can i buy zithromax over the counter</a> - can you buy zithromax online

prednisone 5 mg brand name <a href=http://prednisonea.store/#>prednisone 20mg for sale</a> order prednisone 100g online without prescription

clomid cost <a href=" https://lhgangguanwang.com/home.php?mod=space&uid=173137 ">cost of generic clomid without dr prescription</a> or <a href=" https://images.google.com.br/url?sa=t&url=http://clomida.pro ">can i order clomid</a>
http://cse.google.as/url?sa=t&url=http://clomida.pro how to get generic clomid
<a href=http://www.google.dj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ua... you buy clomid no prescription</a> how to buy clomid without prescription and <a href=http://wuyuebanzou.com/home.php?mod=space&uid=508726>generic clomid pills</a> where can i get generic clomid without prescription

http://clomida.pro/# where to get clomid without rx

where to buy amoxicillin 500mg without prescription <a href=" https://visualchemy.gallery/forum/profile.php?id=3915275 ">order amoxicillin online</a> or <a href=" http://avalonadvancedmaterials.com/outurl.php?url=https://amoxicillina.top ">can i purchase amoxicillin online</a>
https://images.google.bs/url?q=https://amoxicillina.top amoxicillin without a prescription
<a href=https://clients1.google.ie/url?q=https://amoxicillina.top>can i buy amoxicillin over the counter in australia</a> amoxicillin 500mg pill and <a href=https://lhgangguanwang.com/home.php?mod=space&uid=172653>amoxicillin tablets in india</a> generic amoxicillin cost

can i buy generic clomid pills <a href=https://clomida.pro/#>cost of clomid online</a> get cheap clomid price

Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried
it in two different browsers and both show the same results.

Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thank
you for providing these details.

Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing these kinds of things, so I am going to
tell her.

Hello, all the time i used to check webpage posts here early in the
dawn, since i like to find out more and more.

amoxicillin azithromycin <a href=http://amoxicillina.top/#>generic amoxicillin 500mg</a> buy amoxicillin over the counter uk

Saved as a favorite, I love your website!

Magnificent web site. Plenty of useful info here.
I am sending it to some buddies ans also sharing in delicious.
And certainly, thank you for your effort!

clomid sale: <a href=" https://clomida.pro/# ">can i get generic clomid prices</a> - can you get generic clomid without insurance

cheap boner pills <a href=https://edpill.top/#>best ed meds online</a> best online ed treatment

http://edpill.top/# ed med online

erectile dysfunction medication online <a href=http://edpill.top/#>where to get ed pills</a> ed meds online

cheap ed treatment: <a href=" https://edpill.top/# ">online erectile dysfunction medication</a> - cheap ed pills online

online erectile dysfunction prescription <a href=" http://wuyuebanzou.com/home.php?mod=space&uid=510254 ">ed prescription online</a> or <a href=" http://www.snzg.cn/comment/index.php?item=articleid&itemid=38693&itemurl... ">erectile dysfunction pills for sale</a>
https://image.google.jo/url?q=https://edpill.top where to buy erectile dysfunction pills
<a href=https://images.google.com.ng/url?sa=t&url=https://edpill.top>ed meds by mail</a> ed online meds and <a href=https://www.warshipsfaq.ru/user/ajiphvsyzv>order ed pills online</a> cheapest erectile dysfunction pills

prescription drugs online <a href=https://onlinepharmacyworld.shop/#>online pharmacy discount code</a> online pharmacy discount code

online no prescription pharmacy <a href=" https://bbs.xiaoditech.com/home.php?mod=space&uid=1694076 ">no prescription medicine</a> or <a href=" https://images.google.co.ls/url?q=https://medicationnoprescription.pro ">online pharmacy with prescription</a>
https://cse.google.gm/url?q=https://medicationnoprescription.pro buying prescription medications online
<a href=https://images.google.es/url?sa=t&url=https://medicationnoprescription.p... drugs online without a prescription</a> buying prescription drugs online without a prescription and <a href=https://forexzloty.pl/members/376421-dkkxcnufzh>online drugstore no prescription</a> online pharmacy canada no prescription

https://edpill.top/# where can i buy erectile dysfunction pills

buying prescription drugs in canada <a href=https://medicationnoprescription.pro/#>no prescription</a> prescription online canada

medications online without prescriptions <a href=" https://lhgangguanwang.com/home.php?mod=space&uid=176016 ">canada drugs without prescription</a> or <a href=" http://ewin.biz/jsonp/?url=https://medicationnoprescription.pro ">online pharmacy no prescription</a>
https://images.google.rs/url?sa=t&url=https://medicationnoprescription.pro canada prescription drugs online
<a href=https://cse.google.com.ua/url?q=https://medicationnoprescription.pro>buying prescription drugs online canada</a> buy meds online without prescription and <a href=http://wuyuebanzou.com/home.php?mod=space&uid=510146>online no prescription pharmacy</a> cheap prescription drugs online

erectile dysfunction meds online: <a href=" http://edpill.top/# ">cheapest online ed treatment</a> - cheap ed

best online pharmacy no prescription <a href=https://onlinepharmacyworld.shop/#>overseas pharmacy no prescription</a> cheapest prescription pharmacy

casino tr?c tuy?n <a href=http://casinvietnam.com/#>choi casino tr?c tuy?n tren di?n tho?i</a> casino tr?c tuy?n vi?t nam

http://casinvietnam.shop/# danh bai tr?c tuy?n

casino tr?c tuy?n uy tin <a href=http://casinvietnam.shop/#>casino tr?c tuy?n vi?t nam</a> casino online uy tin

danh bai tr?c tuy?n <a href=" http://www.empyrethegame.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=296447 ">casino online uy tin</a> or <a href=" http://inuza.me/index.php?url=https://casinvietnam.com ">casino online uy tin</a>
https://images.google.co.za/url?q=https://casinvietnam.com casino tr?c tuy?n vi?t nam
<a href=http://www.mozakin.com/bbs-link.php?tno=&url=casinvietnam.com/>casino tr?c tuy?n</a> web c? b?c online uy tin and <a href=https://slovakia-forex.com/members/261661-kkiuqvpuac>casino tr?c tuy?n vi?t nam</a> casino tr?c tuy?n

Pages