Kërkesa për ndihmë juridike dytësore

Neni: 
19

Kërkesa për dhënien e ndihmës juridike dytësore paraqitet nga personi i interesuar personalisht ose me anë të shërbimit postar pranë gjykatës ose organit procedues që fillon hetimet, përpara fillimit të një procesi gjyqësor, në fillim të një procesi gjyqësor dhe/ose  në çdo fazë të procesit gjyqësor, derisa nuk është deklaruar i mbyllur hetimi gjyqësor, sipas rregullave të parashikuara në legjislacionin procedural. 
Personi që gëzon të drejtën për ndihmë juridike dytësore, mund ta paraqesë  kërkesën e parashikuar në pikën 1, të këtij neni, nëpërmjet një përfaqësuesi ligjor apo të pajisur me prokurë, ose nëpërmjet bashkëshortit/es, bashkëjetuesit/es ose një të afërmi të shkallës së parë.
Kërkesa për ndihmë juridike dytësore përjashtohet nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore. 
Personi, i cili kërkon të përfitojë ndihmë juridike dytësore, nënshkruan një vetëdeklarim se përmbush kriteret e përfitimit, të përcaktuara në këtë ligj, sipas formularit të vetëdeklarimit të miratuar nga Ministri i Drejtësisë, të shoqëruar me dokumentacionin justifikues. Lista e dokumenteve që shërbejnë për vërtetimin e përmbushjes së kritereve përcaktohet me urdhër të Ministrit të Drejtësisë.

Dispozita e mësipërme paraqet modalitetet e paraqitjes së kërkesës për dhënien e ndihmës juridike dytësore. Kërkesa, siç parashikohet në 18, realizohet nëpëmjet një formulari, i cili paraqitet në gjykatë nga personi i interesuar personalisht apo edhe nëpërmjet shërbimit postar. Kërkesa nënshkruhet nga vetë personi apo përfaqësuesi i tij ligjor, përfaqësues me prokurë apo bashkëshorti/bashkëjetuesi apo apo fëmijët e përfituesit të ndihmës juridike dytësore.

Në paragrafin 3 të kësaj dispozite paraqitet fjala “shpenzimet“; është e paqartë se çfarë ka pasur parasysh Ligjvënësi me fjalën shpenzime gjyqësore dhe cili mund të jetë rrethi i situatave konkrete kur për kërkesën për ndihmë juridike dytësore nuk duhet të kryhen shpenzime gjyqësore, sipas përcaktimit që i bëjnë konceptit të shpenzimeve ligjet përkatëse proceduriale.

Në rast se procesi gjyqësor ka nisur, kërkesa për ndihmën juridike dytësore paraqitet tek i njëjti gjyqtar apo kërkesa depozitohet në sekretari dhe gjyqtari që e shqyrton atë caktohet me short? Në disa raste të paraqitjes së kërkesës për ndihmën juridike dytësore, kërkesa mund të paraqitet edhe veçmas. Psh për të hartuar kërkesë padinë personi që plotëson kushtet për të përfituar ndihmën juridike dytësore ka nevojë për asistencën e një avokati, ndaj edhe kërkesa paraqitet para depozitimit të kërkesëpadisë. Në rast se, për ndonjë arsye, procesi gjyqësor ka filluar atëherë është e këshillueshme që kërkesa për ndihmën juridike dytësore të paraqitet për vendimmarrje tek i njëjti gjyqtar që ka filluar shqyrtimin e çështjes, qoftë edhe në fazën e veprimeve përgatitore të kërkesë padisë.

Nisur nga praktika e deritanishme dhe me qëllim unifikimin e procedurës që duhet të ndiqet në të gjithë gjykatat është e nevojshme hartimi i një metodologjie sesi shqyrtohet kërkesa për ndihmën juridike dytësore, kur ajo paraqitet para hartimit të kërkesë padisë apo sipas rastit deklaratës së mbrojtjes, gjatë shqyrtimit gjyqësor të një kërkesëpadie deri në mbylljen e hetimit gjyqësor në gjykatë.

“Kërkesa për dhënien e ndihmës juridike dytësore paraqitet ..nga personi i interesuar personalisht ose me anë të shërbimit postar pranë organit procedues që fillon hetimet...,.” Situata juridike e parashikuar në këtë nen është e ndryshme nga ajo që parashikohet në nenin 21 të ligjit kur përfituesi i ndihmës juridike dytësore që fillon merr statusin e të pandehurit.

Edhe personi që është nën hetim, sipas përcaktimeve që bën Kodi i Procedurës Penale, në rastet kur përmbush kërkesat e parashikuara në këtë ligj, është përfitues i ndihmës juridike dytësore. Në çështjen Salduz v Turqisë, vendim i Dhomës së Madhe të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, theksohet se: “Në këtë drejtim, Gjykata nënvizon rëndësinë e fazës së hetimit për përgatitjen e procedimit penal, pasi provat e marra gjatë kësaj faze përcaktojnë kornizën në të cilën vepra e ngarkuar do të shqyrtohet në gjykim (shih Can v. Austrisë, nr. 9300/81, raport i Komisionit i 12 korrikut 1984, § 50, Seria A nr. 96). Në të njëjtën kohë, i akuzuari shpesh e gjen veten në një pozitë veçanërisht vunerabël në atë fazë të procedurës, efekti i tij është i shumëfishuar me faktin se legjislacioni mbi procedurën penale ka tendencë të bëhet gjithnjë e më kompleks, veçanërisht duke respektuar rregullat që përcaktojnë mbledhjen dhe përdorimin e provave. Në shumicën e rasteve, kjo cenueshmëri e veçantë mund të kompensohet siç duhet vetëm me ndihmën e një avokati, detyra e të cilit, ndër të tjera, është të ndihmojë për të siguruar respektimin e të drejtës së një të akuzuari për të mos inkriminuar veten e tij. ...

55. Përkundër këtij sfondi, Gjykata konstaton që në mënyrë që e drejta për një gjykim të drejtë të mbetet mjaftueshëm "praktike dhe efektive", neni 6 § 1 kërkon që, si rregull, aksesi tek një avokat duhet të sigurohet që nga marrja më e parë në pyetje e një të dyshuari nga policia, përveç nëse dëshmohet në dritën e rrethanave të veçanta të secilit rast se ekzistojnë arsye bindëse për të kufizuar këtë të drejtë. Edhe kur arsyet bindëse mund të justifikojnë në mënyrë të jashtëzakonshme mohimin e aksesit tek një avokat, një kufizim i tillë – cilido qoftë arsyetim i tij - nuk duhet të paragjykojë padrejtësisht të drejtat e të akuzuarit sipas nenit 6 (shiko, mutatis mutandis, Magee, cituar më lart, 44 §). Të drejtat e mbrojtjes, në parim, paragjykohen në mënyrë të pakthyeshme, kur deklaratat inkriminuese të bëra gjatë marrjes në pyetje të policisë pa aksesin tek avokati janë përdorur për një dënim.”

Në çështjen Aleksand Zaichenko v Rusisë, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka theksuar se: “54. Duke pasur parasysh konceptin e drejtësisë në nenin 6, Gjykata konsideron se e drejta për të mos inkriminuar veten, në mënyrë të arsyeshme, nuk mund të kufizohet në deklaratat e pranimit të veprimeve keqbërëse ose në vërejtje që janë drejtpërdrejt inkriminuese (shiko Saunders, cituar më lart, § 71). Dëshmia e marrë nën detyrim, e cila paraqitet në pamjen e saj të një natyre jo-inkriminuese - siç janë vërejtjet ngacmuese ose informacione të thjeshta për çështje faktike - më vonë mund të vendosen në procedimet penale në mbështetje të çështjes penale, për shembull për të kundërshtuar ose hedhur dyshime mbi deklaratat e tjera të të akuzuarit ose provave të dhëna prej tij gjatë gjykimit ose ndryshe te nënvlerësojnë besueshmërinë e tij (po aty).”

Neni 109, paragrafi 3 i ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit” përcakton se: “3. Personi i shoqëruar ka të drejtë të njoftohet menjëherë në gjuhën që ai kupton, për shkaqet e shoqërimit. Ai/ajo duhet të njoftohet se nuk ka asnjë detyrim të bëjë ndonjë deklaratë dhe ka të drejtë të komunikojë menjëherë me një person të besuar dhe avokatin.”

Ndërkohë sipas nenit 6,  “Shoqërimi” është dërgimi i shtetasit në ambientet e policisë, në institucionet shëndetësore, në qendrat e rehabilitimit, te kujdestari ose personi përgjegjës, në institucionin urdhërdhënës ose në institucionet e tjera me ose pa vullnetin e tij, sipas përcaktimeve të bëra në nenet 109 dhe 122, pika 1, të këtij ligji.”

Neni 19 në situatën juridike që parashikon përcakton se ndihma juridike dytësore është e detyrueshme të ofrohet për personin që plotëson kushtet për ta përfituar atë, që nga momenti i shoqërimit deri në momentin (nëse vijojnë hetimet) kur personi merr statusin e të pandehurit sipas Kodit të Procedurës Penale. Kjo fazë, pra ofrimi i ndihmës juridike dytësore nga momenti i shoqërimit të personit në Policinë e Shtetit, rezulton se është i pambuluar në kuptimin normativ nga asnjë akt nënligjor, i nxjerrë deri më tani në zbatim të ligjit “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Është e nevojshme që për zbatimin e plotë të ligjit për të cilit bëhet ky komentar, juridsprudencës së Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe vetë përcaktimit të ligjit “Për Policinë e Shtetit”, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Brendshëm dhe Prokurori i Përgjithshëm të hartojnë një akt të përbashkët nënligjor për të rregulluar çështjen e ofrimit të ndihmës juridike dytësore për personat (që plotësojnë kushtet) që nga faza e shoqërimit të tij në Policinë e Shtetit dhe më tej kur është përson nën hetim, deri në momentin e marrjes si i pandehur, sipas Kodit të Procedurës Penale.

Komentet

sildenafil without a doctor prescription <a href="https://sildenafilaid.com/">sildenafil united states</a> cheap sildenafil

do you need a prescription <a href="https://allergtrtx.com/">tablet for allergy on skin</a> prescription allergy medication without antihistamines

<a href="https://eriketdo.blogozz.com/20833835/pollen-är-ett-fint-gulaktigt-pulver-som-transporteras-från-växt-till-växt-med-vinden-av-fåglar-av-insekter-eller-av-andra-djur">blog here</a>

allergy pills for adults <a href="https://allergtrtx.com/">generic name for allergy pills</a> allergy medication primary name

motrin 200 mg online <a href="http://motrina.com/">motrin 400mg canada</a> motrin prices

does benadryl make you sweat <a href="https://allergtrtx.com/">allergy pills non drowsy</a> allergy medications for itching skin

allergy medication primary name <a href="https://allergtrtx.com/">best nighttime medicine for allergies</a> allergy over the counter drugs

ddavp 10mcg online pharmacy <a href="https://ddavp24.com/">ddavp 0.1mg usa</a> ddavp generic

prescription medication for severe allergies <a href="https://allergtrtx.com/">kirkland allergy pills toronto</a> list of otc allergy medications

symbicort inhaler 160/4,5mcg no prescription <a href="http://symbicortinhalers.com/">symbicort inhaler 160/4,5 mcg over the counter</a> symbicort inhaler prices

most recommended allergy medication <a href="https://allergtrtx.com/">common prescription allergy pills</a> does benadryl make you sweat

best cold medicine without antihistamine <a href="https://allergtrtx.com/">prescription vs over the counter</a> best off counter seasonal allergy

where can i buy lamotrigine <a href="https://lamotriginen.com/">lamotrigine 50 mg for sale</a> lamotrigine over the counter

allergy pills for rash <a href="https://allergtrtx.com/">list of otc allergy medications</a> allergy medication without side effects

order glimepiride <a href="https://glimepiriden.com/">glimepiride 2mg purchase</a> glimepiride united states

do you need a prescription <a href="https://allergtrtx.com/">is claritin stronger than benadryl</a> doctor prescribed allergy medication

lamotrigine prices <a href="https://lamotriginen.com/">lamotrigine online</a> lamotrigine otc

best allergy medications over the counter <a href="https://allergtrtx.com/">best cold medicine without antihistamine</a> prescription allergy medication without antihistamines

alternative allergy treatment options <a href="https://allergtrtx.com/">prescription strength allergy meds</a> allergy pills for rash

cost of lamotrigine <a href="https://lamotriginen.com/">lamotrigine generic</a> where can i buy lamotrigine

best allergy medicine for itching <a href="https://allergtrtx.com/">alternatives to allergy medication</a> prescription allergy medicine list

프라그마틱 게임은 iGaming에서 선도적인 콘텐츠 제공 업체로, 모바일 중심의 포트폴리오와 높은 품질의 엔터테인먼트를 선보입니다.
<a href="https://vispills.com/">프라그마틱플레이</a>

프라그마틱의 게임은 정말 다양한데, 어떤 테마의 게임을 가장 좋아하나요? 나눠주세요!

https://www.istantaneateatro.com
https://www.dinotri.com
https://www.diclofenacsodium.site

<a href="http://www.google.si/url?q=https://restaurant-lenvol.net/">restaurant-le...
Fang Jifan은 엄지 손가락을 치켜 올렸습니다. "전하는 과거와 현재의 진정한 1 위입니다."Fang Jifan 자신이 큰 말을 탔고 15 명의 Gongsheng 학생이 뒤를이었습니다.

<a href="http://www.snwebcastcenter.com/event/page/count_download_time.php?url=ht...
보호 관찰과 추론에 의존하는 것과 관련하여 그들을 설득하려는 것은 거의 희망사항입니다.

<a href="http://images.google.sc/url?q=https://atoxfinance.com/">atoxfinance.com</a>
우리가 처음 수용소에 들어갔을 때 모두가 씁쓸했고 빨리 떠나고 싶어했습니다.
???https://tipsmo.com/

<a href="http://zerocarts.com/demo/index.php?url=https%3A%2F%2Fthis-is-a-small-wo...
그래서 그는 마음속으로 애타게 기다리고 있었습니다.

프라그마틱플레이의 풍부한 슬롯 포트폴리오를 탐험하세요.
<a href="https://www.vamiveta.com/">프라그마틱플레이</a>

프라그마틱 콘텐츠 항상 기대돼요! 또한 제 사이트에서도 유용한 정보를 제공하고 있어요. 상호 교류하며 더 많은 지식을 얻어가요!

http://cheapviagraonline.site
https://www.lyxmys.com
https://www.fjghgy.com

<a href="http://www.ut2.ru/redirect/digiapk.com/">digiapk.com</a>
Hongzhi 황제의 날카로운 시선이 Fang Jifan에 떨어졌다는 것을 누가 알았습니까? "왕자는 어디 있습니까?"

<a href="https://webreel.com/api/1/click?url=https%3A%2F%2Fmodernkarachi.com%2F">...
벌써 만개한 여섯째 동생을 바라보았다.

<a href="http://data.linkedevents.org/describe/?distinct=1&url=http%3A%2F%2Fsaung...
이것은 황령이 내려지고 황제가 입을 열었다는 뜻인데 철회 할 수 있습니까?

<a href="https://player.audio-stream.com/wp-content/plugins/shoutcast-icecast-htm...
장인들은 모두 기성품이며, 백본 그룹을 이전하는 것 외에도 다른 그룹을 모집해야 합니다.

<a href="http://www.google.com.mm/url?q=https://smcasino-game.com/">smcasino-game...
이제 두 배의 월간 패스, 두 배의 지원, 지원합니다.

프라그마틱 관련 소식 항상 주시고 있어요! 또한, 제 사이트에서도 프라그마틱에 대한 정보를 얻을 수 있어요. 함께 발전하며 지식을 나눠봐요!
<a href="https://www.vamiveta.com/">프라그마틱 슬롯</a>

프라그마틱의 무료 게임 옵션은 정말로 흥미진진한데요. 어떤 무료 게임을 추천하시나요?

https://www.cialissamples.site
https://www.antiquees.com
https://www.buytenormin.site

<a href="https://toolbarqueries.google.es/url?rct=j&sa=t&source=web&url=http%3A%2...
그렇다면... 당신이 왜 솔선수범하여 일자리를 구했는지 이해하는 것은 어렵지 않습니다.
https://flashsaleprop.com/

<a href="http://alt1.toolbarqueries.google.td/url?q=https://sm-casino1.com/">sm-c...
뱃속에는 자기 자식이고, 심지어 자기 아들일 가능성도 있다.

<a href="http://www.google.com.mm/url?q=https://sm-casino1.com/">sm-casino1.com</a>
어떤 합리적인 범위 내에 있는 한 모든 것이 잘 될 수 있습니다.

프라그마틱 게임은 iGaming 분야에서 주목받는 주요 제공 업체로, 혁신적이고 표준화된 콘텐츠를 선보입니다.
<a href="https://vispills.com/">프라그마틱 슬롯</a>

프라그마틱 슬롯에 대한 내용이 정말 도움이 되었어요! 더불어, 제 사이트에서도 프라그마틱과 관련된 정보를 찾아보세요. 함께 서로 이야기하며 더 많은 지식을 쌓아가요!

https://xingluanind.com/hot/
https://fenleywood.com/hot/
https://www.kinox3k.site

<a href="http://niac.jp/m/index.cgi?cat=2&mode=redirect&ref_eid=484&url=http%3A%2...
그는 급히 사람들에게 왕실 마부를 준비하라고 명령했고, 사람들을 궁 밖으로 데리고 나가기로 결정했습니다.
https://atoxfinance.com/

<a href="http://marsonhire.com.au/?URL=https://dota2answers.com/">dota2answers.co...
군중이 동요하기 시작했는데 왜이 함대의 사람들이 아직 내리지 않았습니까?

뛰어난 프라그마틱 슬롯로 현실에서 느낄 수 없는 흥미와 스릴을 경험하세요.
<a href="https://spinner44.com/">프라그마틱 게임</a>

프라그마틱과 관련된 내용 감사합니다! 또한, 제 사이트에서도 프라그마틱에 대한 정보를 찾아보실 수 있어요. 서로 이야기 공유하며 더 많은 지식을 얻어가요!

https://www.sotradi.com
https://www.cbhlyon.com
https://www.naugblog.com

<a href="https://cse.google.com.tr/url?q=https://strelkaproject.com/">strelkaproj...
모두 정시에 바쁘게 시작했습니다.

최신 프라그마틱 게임은 선도적인 iGaming 콘텐츠 제공 업체로, 슬롯, 라이브 카지노, 빙고 등의 다양한 제품을 통해 고객에게 혁신적인 엔터테인먼트를 제공합니다.
<a href="https://www.vamiveta.com/">프라그마틱 홈페이지</a>

프라그마틱의 게임을 플레이하면서 항상 신선한 경험을 얻을 수 있어 기뻐요. 여기서 더 많은 이야기를 나눠봐요!

https://boramall.net/hot/
https://www.vamiveta.com/
https://www.buytretinoin.site

<a href="https://www.google.com.bn/url?q=https://yangsfitness.com/">yangsfitness....
" 폐하 ... 이 ..." Liu Jian은 매우 걱정스럽게 Hongzhi 황제를 조심스럽게 바라 보았습니다.

<a href="https://maps.google.hn/url?q=https://www.pragmatic-ko.com/">pragmatic-ko...
그는 눈물을 터뜨렸다. "왜 때렸어..." 큭... 또 한 입의 피가 뿜어져 나왔다.

<a href="https://clients1.google.co.kr/url?q=https://dota2answers.com/">dota2answ...
설마... 내 이미지가 사람들의 마음에 깊이 뿌리박혀 있는 건 아닐까?

<a href="https://toolbarqueries.google.ru/url?q=https://www.lfchungary.com/">lfch...
"잠깐만요..." Liu Yi는 깜짝 놀랐고, 이 사람들이 미쳤다고 생각했습니다.

Pages