Kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike

Neni: 
11

Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre: 

  • viktimave të dhunës në familje;
  • viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal;
  • viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;

ç)    fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; 

fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; 

dh)  personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit; 

personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor; 

ë)  personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore; 

personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi;
personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor; 

gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;  

personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. 

Për të drejtat procedurale, Ligji “Për Ndihmën Juridike” zgjeron kategorinë e personave që përfitojnë ndihmë juridike dhe prezanton konceptet e ndihmës juridike parësore dhe dytësore[1].

Ky nen përcakton përfituesit e ndihmës juridike, të cilët janë përfitues pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre. Këta përfitues kategorizohen si kategori e veçantë për shkak të cilësisë së tyre. Nga pikëpamja e kategorisë përfituese, Ligji nr. 111/2017 sanksionon qartësisht dhe kodifikon kategoritë përfituese, duke e zgjeruar rrethin e tyre, me kategoritë e veçanta të përfituesve, pavarësisht të ardhurave dhe pasurive[2], si: viktima të dhunës në familje, viktima të abuzuar seksualisht, dhe viktima të trafikimi të qenieve njerëzore në çdo faze procedimi penal, viktima të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, fëmijët që jetojnë në institucione të përkujdesit shëndetësor, fëmijët nën kujdestari kur duan të nisin veprime kundër kujdestarit, ose pa pëlqimin e tij, personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, personat që i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit mendor, personat të cilët i nënshtrohen vullnetarisht trajtimit për sëmundje të rënda mendore, personat ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, personat të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, personat të cilat janë diskriminuar, i provuar ky cenim përmes vendimi të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘a’, pra, viktimave të dhunës në familje, është e rëndësishme të referohemi në përkufizimet e Ligjit nr. 9669[3] datë 18.12.2006 “Për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar me Ligjin nr. 47/2018. Sipas këtij ligji, “viktimë” është personi mbi të cilin është ushtruar dhuna e përcaktuar në pikën 1 të nenit 3: “1. “Dhunë” është çdo veprim ose mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell si pasojë cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik”.

Përkufizimet dhe parashikimet e mëposhtme ndihmojnë për identifikimin me të saktë të kësaj kategorie të veçantë: Neni 3, pika 2: “Dhunë në familje” është çdo akt dhune, i përcaktuar si pas pikës 1, të këtij neni, që ndodh brenda familjes ose njësisë shtëpiake, e ushtruar ndërmjet pjesëtarëve të familjes, të përcaktuar në pikën 7, të këtij neni, që janë ose kanë qenë në marrëdhënie familjare, pavarësisht nga fakti nëse dhunuesin ose ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën”. Neni 3, pika 7, parashikon: “Pjesëtarë të familjes” janë: a) bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja apo ish-bashkëshorti/ja apo ish-partneri/ja bashkëjetues; b) vëllezërit, motrat, përfshirë, sipas rastit, edhe bashkëshortin/en ose bashkëjetuesin/en e tyre, si dhe nipin e mbesën, nëse këta të fundit janë anëtarë të njësisë shtëpiake; c) paraardhësit dhe pasardhësit në vijë të drejtë, pa kufizime, përfshirë edhe rastet kur kjo marrëdhënie krijohet nëpërmjet birësimit; ç) prindërit e bashkëshortit/es ose të bashkëjetuesit/es, përfshirë dhe thjeshtrin/thjeshtrën, edhe sikur kjo lidhje të burojë nga birësimi; d) gjinia në vijë të drejtë, përfshirë edhe prindërit, edhe fëmijët e birësuar të bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es; dh) vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit, bashkëshortes, bashkëjetuesit/es; e) fëmijët e bashkëshortëve ose partnerëve bashkëjetues; ë) personat, të cilët janë ose kanë qenë në marrëdhënie intime, jo domosdoshmërisht të shoqëruar me bashkëjetesë, gëzojnë të njëjtën mbrojtje; f) kujdestari dhe personi që ndodhet në kujdesin e tij gjatë kohës që vazhdon kujdestaria, sipas përcaktimeve të kujdestarisë mbi të miturit dhe kujdestarisë për personat me aftësi të kufizuar dhe personit që i është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar sipas dispozitave të Kodit të Familjes”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘b’, pra, viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal, është e rëndësishme që para së gjithash të referohemi neneve përkatëse të Kodit Penal (nenet në Kreun II, Seksioni VI ‘Krime seksuale', dhe nenet 110/a dhe 128/b) dhe Kodit të Procedurës Penale (neni 58, 58/a, 58/b) ku lexohen elemente që mund të përdoren për të përkufizuar kategoritë e viktimës së abuzuar seksualisht dhe viktimës së trafikimit të qenies njerëzore. Për të identifikuar sa më mirë kategorinë e viktimave të trafikimit të qenies njerëzore është e rëndësishme të referohemi edhe nenit 4 të Konventës së  Këshillit të Europës për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ratifikuar me Ligjin nr.9642, datë 20.11.2006, ku lexojmë këtë përkufizim: "Viktimë" do të nënkuptojë çdo person fizik që është objekt i trafikimit të qenieve njerëzore, siç përcaktohet në këtë nen". Konsultimi i sa më sipër do të lehtësojë identifikimin e këtyre grupeve për efekte të përfitimit të ndihmës juridike. 

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘c’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil, neni 9: “I mituri me moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë vjeç, i cili është i pazoti të kujdeset për punën e tij për shkak sëmundjesh psikike ose zhvillimi të metë mendor, mund t’i hiqet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Këto veprime mund të kryhen vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor”. E rëndësishme është edhe konsultimi me Ligjin nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”, ku neni 3 përkufizon termin “I mitur në konflikt me ligjin”[4] (shih më poshtë për përkufizimin përkatës).

Në lidhje me kategoritë e veçanta të përcaktuara në pikat a, b, c, të nenit 11 kur janë viktima të veprave penale vlen të përmendet se e drejta për ndihmë juridike, krahas të drejtave të tjera, rrjedh edhe nga dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale: Neni 58 ‘Të drejtat e viktimës së veprës penale’ parashikon: “1. Viktima e veprës penale ka të drejtë: ... b) të përfitojë kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike, këshillim dhe shërbime të tjera të ofruara nga autoritetet, organizatat ose institucionet përgjegjëse për ndihmën ndaj viktimave të veprës penale; ... ç) të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas legjislacionit në fuqi; ... gj) të përjashtohet, në kushte të caktuara me ligj, nga pagimi i çdo shpenzimi për marrjen e akteve dhe tarife gjyqësore për paraqitjen e kërkesë-padisë që lidhen me statusin e viktimës së veprës penale; ... i) të dëgjohet nga gjykata, edhe kur asnjëra nga palët nuk ka kërkuar thirrjen e saj si dëshmitar, etj.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11, pika ‘g’ dhe ‘h’, pra, personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor, dhe personave të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore, duhet të referohemi në përkufizimet përkatëse të parashikuara në Ligj nr.44/2012 “Për shëndetin mendor” dhe Kodin e Procedurës Penale.

Ligj nr. 44/2012 “Për shendetin mendor”, neni 3 përkufizon si më poshtë: “… 10. "Trajtim i vullnetshëm" është trajtimi me kërkesë ose miratim të personit që vuan rregullime të shëndetit mendor ose me kërkesë të përfaqësuesit ligjor të të miturit nën moshën 14 vjeç[5]. 11. "Trajtim i pavullnetshëm[6]" është trajtimi i një personi që vuan nga një çrregullim serioz i shëndetit mendor, që kryhet pa miratimin e tij dhe konfirmohet nëpërmjet një vendimi gjyqësor”.

Ligji nr.7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 46 ‘Masat mjekësore të detyrueshme’ parashikon: “1. Në çdo rast kur gjendja mendore e të pandehurit tregon se ai duhet të kurohet, gjykata, vendos, edhe kryesisht shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik. 2. Kur është vendosur ose duhet vendosur masa mjekësore e detyrueshme për të pandehurin, gjykata urdhëron që i pandehuri të ruhet në një institucion psikiatrik. 3. Gjatë hetimeve paraprake, prokurori i kërkon gjykatës të vendosë për shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik dhe kur vonesa paraqet rrezik, urdhëron shtrimin e përkohshëm deri në marrjen e vendimit nga gjykata”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘i’, pra personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil Neni 10 i cili parashikon se “Personit madhor, që për shkak sëmundje psikike ose zhvillimi të metë mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset për punët e tij, mund t’i hiqet ose kufizohet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategoritë e veçantë të përfituesve tëpërcaktuar në nenin 11, pika ‘c’, ‘d’, ‘e’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal; fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; duhet të referohemi në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”. Neni 3 parashikon se “I mitur në konflikt me ligjin” është çdo person që ka mbushur moshën e përgjegjësisë penale deri nën moshën 18 vjeç, ndaj të cilit ekziston një dyshim i arsyeshëm se ka kryer një vepër penale, është marrë si i pandehur dhe/ose është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. Me tej, ky nen perkufizon “I mitur viktimë” është çdo person nën moshën 18 vjeç, të cilit i është shkaktuar dëm moral, fizik ose material, si pasojë e një vepre penale.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘f’, personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar[7], në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit, duhet të referohemi veçanërisht në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[8], Ligjit 57/2019 “Për asistencën sociale” dhe Ligjin nr.8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit"[9] për të identifikuar nga pikëpamja strikte ligjore grupet përkatëse për përfitim nga ndihma juridike  falas:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: invaliditetin, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, ; b) personat e tjerë ekonomik aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me … invaliditetin dhe….
Ligji 57/2019 “Për asistencën sociale”: Neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mirorganizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit: Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”
Ligji nr.8098 datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit", neni 1, parashikon:

“Përfitojnë nga ky ligj të gjithë personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘k’, pra, personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, duhet të referohemi në parashikimet përkatëse të Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[10] dhe Ligji nr. 57/2019 “Për asistencën sociale”:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: paaftësinë e përkohëshme në punë për shkak të sëmundjes, barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, papunësinë; b) personat e tjerë ekonomikisht aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes.
Ligji nr.57/2019 “Për asistencën sociale”: neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mir organizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit. Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi aplikant për ndihmë juridike plotëson kushtet përkatëse (shih më sipër kushtet dhe kërkesat për përfituesit e ndihmës ligjore sipas këtij neni), kërkesa e ofruesit të ndihmës juridike për aktet përkatëse administrative, vendimet gjyqësore, dhe dokumentet e tjera përkatëse, legjitimohen nga nevoja për të provuar përmbushjen e kërkesave dhe kritereve ligjore të përzgjeshmërisë, krahas plotësimit të formularёve, etj., përkatës.        

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘l’, pra, personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi, duhet të referohemi në parashikimet e Ligjit nr. 10221 datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe konventat përkatëse të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. Kështu, as Ligji nr. 10221, as Konventa ndërkombëtare për eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial (ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1994) dhe as Konventa mbi eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, nuk bëjnë përkufizim të personit subjekt i diskriminimit. Megjithatë, përkatësisht nga objekti dhe përmbajtja e Ligjit nr. 10221/2010 dhe e konventave përkatëse[11] identifikojmë elementet e rëndësishëm për përkufizimin për qëllime të Ligjit nr. 111/2017 të personave të cilëve u është cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim.

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi ka qenë subjekt i diskriminuar, është e rëndësishme të marrim në vlerësim që pika 10 e nenit 33 të Ligjit nr. 10221/2010 parashikon se Komisioneri shprehet me vendim dhe se ky vendim është një akt administrativ që konstaton diskriminimin dhe vendos një masë gjobe për shkelësin. Neni 34 i këtij ligji parashikon se subjekti shkelës ka të drejtën e ankimit në gjykatën e shkallës së parë, por, pavarësisht nga kjo e drejtë, për qëllime të Ligjit nr. 111/2017, për te përfituar ndihmë juridike, personi kërkues mund të konsiderohet person që i është cënuar e drejta për shkak të një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, veçanërisht, pasi ka dalë një vendim nga Komisioneri përkatës. E rëndësishme për qëllim të kësaj kategorie është që konsiderohen si persona që plotësojnë kushtet e përzgjedhshmërisë ata të cilët janë të konfirmuar si viktima të diskriminimit nga Komisionieri kundër Diskriminimit.

 

 

Komentet

Hi, its fastidious piece of writing regarding media print, we all be familiar with media is a fantastic source of facts. http://www.jsodwq.cn/comment/html/?76045.html

This excellent website truly has all of the information and facts I wanted
concerning this subject and didn't know who to ask. http://Www.E-Commerce.Ipt.pw/News/hospital-veterinario-4/

Genuinely when someone doesn't know then its up to other visitors
that they will help, so here it happens. https://Illinoisbay.com/user/profile/4472164

Greate pieces. Keep writing such kind of info on your site.
Im really impressed by it.
Hey there, You have done an excellent job. I'll definitely
digg it and individually recommend to my friends.

I am confident they'll be benefited from this web site. https://habata.com.tr/habatawiki/PatricktbColangeloer

Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this web page, and your views are pleasant in support of new visitors. https://Bbarlock.com/index.php/User:FlynnBall493

Yes! Finally someone writes about https://okenshi.fr/EfMDIwOEFBNA==d.

Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't
loading properly. I'm not sure why but I think its a
linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show
the same outcome. https://wiki.team-glisto.com/index.php?title=Techniques_Informatiques

Hello colleagues, how is the whole thing, and what
you desire to say about this article, in my view its actually amazing
in support of me.

Hello there, I believe your blog could be having browser compatibility problems.

When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

I just wanted to provide you with a quick heads up!
Apart from that, excellent website!

What's up Dear, are you truly visiting this site regularly, if so
then you will without doubt obtain good know-how.

Thanks designed for sharing such a fastidious thinking, post
is pleasant, thats why i have read it fully

I loved as much as you'll receive carried out
right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an nervousness over that
you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly
again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

After looking over a number of the articles on your
site, I really like your way of writing a blog.
I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and tell me how you feel. http://fles.hlc.Edu.tw/userinfo.php?uid=12971685

สล็อตเว็บสล็อตตรงไม่ผ่านนายหน้าไม่มีอย่างต่ำเว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์สล็อตแตกง่าย 2022 Slotเว็บตรงสล็อตออนไลน์ตรงไม่ผ่านคนกลางไม่มีขั้นต่ำเว็บสล็อตออนไลน์ Slot Gameสามารถเล่นผ่านระบบOnlineได้ง่าย เพียงแค่ท่านมีมือถือเครื่องเดียว เชื่อมต่อInternetเพียงแค่นั้นเว็บไซต์สล็อตที่เล่นได้ทุกวัยไม่ว่าท่านจะอยู่บ้าน ก็สามารถร่วมสนุกสนานกับ สล็อต
เว็บหลักสล็อตตรง ไม่ผ่านนายหน้าที่พวกเราพร้อมบริการ เกมคาสิโนที่มีเกมเยอะแยะนานาประการค่าย ให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นกันกล้วยๆสล็อตเว็บสล็อตตรง ไม่ผ่านคนกลางไม่มีขั้นต่ำ จะมีผลให้ท่านได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆกับเราSlotสลับซับซ้อน
โบนัสให้มากมายพร้อมให้บริการรวมทั้งมีคณะทำงานมากยิ่งกว่าสองร้อยผู้ที่ดูแลผู้เล่นอยู่
ทีมงานของพวกเรามีประสบการณ์มากยิ่งกว่าสองyearเว็บเล่นสล็อตปัจจุบันไม่ว่าผู้เล่นจะเกิดปัญหาฝาก -
ถอนไม่มี อย่างต่ำหรือปรารถนาขอคำแนะนำเกี่ยวกับGameSlotOnline หรือปัญหากับระบบทีมงานเราก็เชี่ยวชาญปรับแต่งได้อย่างเร็ว ทันใจแน่ๆแม้กระนั้นให้อย่าเสียโอกาสดีๆกับเราสมัครสมาชิกใหม่สล็อตสล็อตออนไลน์เว็บใหญ่ตรง โบนัสแตกหนักโปรโมชั่นสล็อตมากมายรอท่าอยู่ สล็อตแตกง่ายเว็บสล็อตออนไลน์ตรงไม่ผ่านคนกลางไม่มีอย่างต่ำGameเยอะแยะ เกมสล็อตเยอะไม่ว่าจะเป็นGameSlot,
บาคาร่าออนไลน์,กีฬา|กีฬาออนไลน์|เกมกีฬา|เกมกีฬาออนไลน์|บอล|ฟุตบอล และก็อื่นๆอีกมากมายที่มีให้แก่คุณนั้นได้ครึกครื้นกับGame Slotสล็อตออนไลน์เว็บตรงรวมค่ายสล็อตออนไลน์เว็บหลักตรง ไม่ผ่านนายหน้า พร้อมจังหวะการจ่ายเงินเดิมพันที่จะทำให้ท่านนั้นลุ้นกันมันๆเกมสล็อตแตกง่าย 2022ไม่มีอย่างต่ำล่าสุดสล็อตออนไลน์โจมตีได้เงินจริง ท่านจะต้องมีสติครั้งใดก็ตามเล่นSlot Onlineเว็บใหญ่สล็อตออนไลน์ตรง ไม่ผ่านคนกลาง
เว็บเดิมพันสล็อตตรง กำลังมาแรงเครดิตฟรีสล็อต สล็อตเว็บตรงสล็อตออนไลน์ตรงกำลังเดินทางมาแรง สล็อตเครดิตฟรีผู้เล่นที่กำลังมองหาเว็บเดิมพันสล็อตSlotOnlineไม่มีอย่างน้อยเว็บเกมสล็อตของเราตอบปัญหาเครดิตฟรีสล็อตเหมาะสมกับผู้เล่นที่อยากได้เล่าเรียน แบบการชนะ ฟิเจอร์เกมเพื่อผู้เล่นนั้นเข้าใจตัวเกม รูปแบบเกมว่าจึงควรเล่นสล็อตเว็บตรงสล็อตออนไลน์ตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์แบบไหนถือเป็นวิธีเล็กๆของGameนั้นจะมีผลให้ผู้เล่นนั้นมั่นใจทุกการวางเงินพนันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีใบสุทธิโอกาสชนะก็จะมากขึ้นอีกต้วย เล่นให้ชินรู้เรื่องให้มากแจกเครดิตฟรี 2022เล่นได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ๆที่เราได้เก็บมาให้ทุกอาทิตย์หรือเกมมันส์ยอดนิยมก็สามารถร่วมบันเทิงใจกันได้กับสล็อตแตกหนัก 2022โดยไม่ต้องฝากเงินเข้าสู่ระบบของเราก่อนเลย และไม่จะต้องใช้เงินของนักพนันเองท่านจะได้เจอกับประสบการณ์ที่ท่านบางทีอาจไม่เคยเผชิญที่ไหนมาก่อนของเราให้ทุกท่านนั้นติดอกติดใจแน่นอน โปรโมชั่นมีให้ไม่อั้นเพื่อเพิ่มความมันส์ไปอีกขั้นกับSlotOnline เว็บเกมสล็อตออนไลน์ตรง ลิขสิทธิ์แท้ ค่ายสล็อตออนไลน์เยอะ เว็บเกมสล็อตตรงลิขสิทธิ์แท้ ค่ายสล็อตออนไลน์เยอะ เรามีคณะทำงานคัดสรรค์GameSlotOnlineเว็บตรงสล็อตตรง ไม่ผ่านคนกลาง ไม่มีอย่างน้อย ล้นหลามมีแต่ว่าเกมมันๆเกมที่การันสนุกสนาน พร้อมสูตรSlot
2022 คำนวณด้วยระบบ AIหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพิ่มโอกาสเอาชนะการเล่นสล็อตเว็บไซต์สล็อตแท้ ไม่มีอย่างน้อยแล้วก็พวกเราได้มีการอัพเดตเกมใหม่ๆอยู่เสมอเรามีเกมมากมายมากกว่า 2,000 เกมจากค่ายดังไม่ว่าจะเป็นPg
Slotสล็อตโจ๊กเกอร์ สล็อตxoและก็ฯลฯพร้อมให้บริการผู้เล่นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของโลกกันเลยสล็อตแตกหนัก 2022กับGameที่มีวิธีการจำนวนมาก การหมุนให้ครบทั้งสิ้นประมาณเคล็ดลับง่ายๆคนใดกันก็เล่นได้

Right away I am ready to do my breakfast, when having my
breakfast coming over again to read more news. https://www.openaccessdirectory.org/index.php?title=User:FallonOlds

SINAGA123: DAFTAR SITUS JUDI SLOT ONLINE GACOR
TERBAIK DI INDONESIA

Judi slot online di Sinaga123 telah menjadi pilihan yang populer bagi banyak penggemar permainan kasino di Indonesia.
Situs ini menawarkan berbagai macam permainan slot
yang menarik dengan tampilan grafis dan suara yang memukau.

Salah satu keuntungan utama bermain judi slot
online di Sinaga123 adalah kemudahan aksesnya. Anda dapat mengakses situs ini dari perangkat apapun yang terhubung ke
internet, seperti laptop, tablet, atau smartphone.
Selain itu, Sinaga123 menyediakan aplikasi mobile yang dapat diunduh secara gratis untuk memudahkan akses kapan saja dan di
mana saja.

DAFTAR JUDI ONLINE GACOR TERBAIK DI INDONESIA

Di tahun 2023 ini, Tentu saja beberapa situs judi online kini sudah menghadirkan sistem 1 akun yang bisa bermain semua jenis permainan judi yang dihadirkan dalam 1 situs tersebut, selain game judi slot anda juga bisa menikmati berbagai macam judi online lain seperti :

1. Judi Slot Online
2. Sportbook
3. Live Casino
4. Togel

BAGAIMANA CARA BERMAIN JUDI SLOT ONLINE AGAR BISA MENDAPATKAN MAXWIN

Permainan judi slot online adalah salah satu permainan yang sangat populer
di kalangan pemain di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia.
Permainan ini sangat mudah dimainkan dan menawarkan peluang besar untuk memenangkan hadiah uang yang besar.
Jika Anda ingin memaksimalkan kemenangan Anda saat bermain judi
slot online di situs Sinaga123, berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu:

1. Pilih mesin slot yang tepat
Pilihlah mesin slot yang sesuai dengan preferensi Anda dan pastikan untuk memeriksa persentase
pembayaran mesin slot tersebut. Anda juga dapat mencoba bermain di mesin slot dengan jackpot progresif,
yang akan memberikan hadiah uang yang lebih besar jika Anda berhasil memenangkan jackpot.

2. Pelajari strategi bermain yang tepat
Pelajari strategi bermain yang tepat untuk mesin slot yang Anda
mainkan. Ini termasuk memahami cara kerja mesin slot, peluang pembayaran, dan kombinasi pemenang yang mungkin muncul.

3. Bermain dengan sabar
Bermain judi slot online membutuhkan kesabaran dan keberuntungan. Pastikan anda jangan terburu-buru pada saat bermain dan emosional agar tidak mengalami kekalahan.

4. Bermain dengan fokus
Bermain judi slot online membutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi.
Jangan terganggu oleh hal-hal di sekitar Anda atau oleh
perangkat lain saat bermain. Dengan anda bermain dengan fokus Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berpeluang untuk memenangkan hadiah besar.

5. Bermain dengan teman
Bermain judi slot online dengan teman dapat meningkatkan pengalaman bermain Anda.
Anda dapat bertukar pengalaman dan strategi, serta memotivasi
satu sama lain untuk mencapai kemenangan yang lebih
besar.

BAGAIMANA CARA MEMBUAT AKUN DI SINAGA123

Sinaga123 adalah situs judi slot online terpercaya yang menyediakan berbagai permainan kasino online, termasuk slot online.
Untuk memainkan permainan di situs Sinaga123, Anda perlu membuat akun terlebih
dahulu. Berikut adalah langkah-langkah cara membuat akun judi slot online
di Sinaga123:

1. Kunjungi situs Sinaga123
Pertama-tama, kunjungi situs Sinaga123 melalui perangkat komputer atau ponsel Anda.
Pastikan Anda menggunakan koneksi internet yang stabil untuk memastikan pengalaman bermain yang lancar.

2. Klik tombol "Daftar" atau "Register"
Setelah Anda masuk ke situs Sinaga123, cari tombol "Daftar" di halaman utama situs.

Klik tombol tersebut untuk memulai proses pendaftaran akun.

3. Isi formulir pendaftaran
Setelah Anda mengklik tombol "Daftar", Anda akan diarahkan ke halaman formulir pendaftaran SInaga123.
Isilah formulir tersebut dengan informasi pribadi Anda yang
valid, seperti nama lengkap, nomor telepon.

4. Verifikasi akun Anda
Setelah Anda mengisi formulir pendaftaran, Anda akan menerima email verifikasi dari Sinaga123.

Akun Anda sudah siap digunakan.

5. Lakukan deposit
Setelah Anda berhasil membuat akun di Sinaga123, langkah selanjutnya adalah
melakukan deposit. Pilihlah metode pembayaran yang tersedia di situs
tersebut, seperti transfer bank atau dompet elektronik.
Setelah melakukan deposit, Anda siap untuk memainkan permainan judi slot
online di Sinaga123.
https://slot-sinaga12344332.pages10.com/sinaga123-l-slot-sinaga123-l-sin...

My spouse and I stumbled over here coming from a different
website and thought I may as well check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web
page for a second time. https://isotrope.cloud/index.php/User:AngleaBurgess41

Hi there to every body, it's my first go to see of this
website; this web site includes awesome and truly excellent
information designed for readers.

I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing
posted at this website is really pleasant.

Hey there terrific blog! Does running a blog like this take a lot of work?
I have no expertise in computer programming however I had been hoping
to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips
for new blog owners please share. I know this is off
subject however I just needed to ask. Thanks!

Thank you for the good writeup. It in reality was once
a amusement account it. Look complicated to far introduced
agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

Hi! I've been following your weblog for a while now and finally got
the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx!

Just wanted to tell you keep up the excellent job! https://Porscheforsale.org/author/rosella42o/

I will right away take hold of your rss as I can't to
find your e-mail subscription link or e-newsletter service.
Do you have any? Kindly permit me recognize in order
that I may just subscribe. Thanks.

Just want to say your article is as astounding.
The clearness in your submit is just great and i could assume you are a professional in this subject.
Well along with your permission let me to clutch your feed
to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did
you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to
find out where u got this from. many thanks

I've learn a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I surprise how a lot effort you set to create this type of great informative site.

This is the right website for everyone who wants to understand this topic.
You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want
to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that's been discussed for decades.
Excellent stuff, just great!

It's remarkable to go to see this web page and reading the views of
all colleagues concerning this post, while I am also
keen of getting familiarity. https://telugusaahityam.com/User:LouisaPrenzel2

Howdy! I know this is somewhat off topic but I was
wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with
hackers and I'm looking at alternatives for
another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform. https://procesal.cl/index.php/Quelle_Est_La_Diff%C3%83_rence_Entre_Le_Pa...

Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are
just too fantastic. I really like what you have acquired here,
really like what you're saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
I can not wait to read much more from you. This is really a tremendous
website. https://able.extralifestudios.com/wiki/index.php/Portes_Et_Fen%C3%AAtres...

Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble
finding one? Thanks a lot!

I always spent my half an hour to read this blog's articles or reviews everyday along with a mug of coffee. http://Yufei.com/comment/html/?508344.html

I believe everything published made a great deal of sense.
But, what about this? what if you were to write a killer headline?
I mean, I don't wish to tell you how to run your website, but what if you added something to maybe get people's attention? I mean Bisedo direkt rreth kesaj çështje | TLAS Communication Technology is
kinda plain. You could glance at Yahoo's home page and note how they create article titles to get viewers to click.
You might add a video or a pic or two to get readers interested about everything've got to say.
In my opinion, it might make your blog a little livelier. https://Maga.wiki/index.php/User:Sebastian30H

Ahaa, its nice conversation about this piece of writing at this place at this weblog, I have read
all that, so at this time me also commenting at this place. http://bramptoneast.org/index.php/User:RaymonDat0201481

Your style is unique compared to other folks I have read stuff from.
Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

My relatives all the time say that I am killing my
time here at web, however I know I am getting know-how daily by reading
such pleasant content.

Quality posts is the key to be a focus for the people to go to see the site, that's what this website is providing.

I need to to thank you for this very good read!! I certainly loved every bit
of it. I have you book marked to look at new things you post…

Your means of telling everything in this article is truly fastidious, all can simply know it,
Thanks a lot https://atldemenagement.com

Your method of explaining all in this post is in fact
fastidious, all be capable of easily know it, Thanks a lot https://caninosyfelinos.com.co/

Your means of telling all in this piece of writing is really pleasant, every one be able
to without difficulty know it, Thanks a lot https://www.rdpowersaw.com/

Thanks in support of sharing such a nice idea, post is pleasant, thats why i have read it entirely https://sound-social.com/story4330062/performance-saw

I am curious to find out what blog platform you're
using? I'm experiencing some minor security issues with my latest
blog and I'd like to find something more safe.
Do you have any suggestions? http://Cse.wiki/wiki/User:RaymonSmall09

In fact, a large amount of subjects are very much more confusing
than a everyday observer may well decide on, based on their past experiences.
I'm not stating that I happen to be a pro on this amazing niche
being spoken about, as a result I reckon it's for other message board users to
give consideration to. I am certainly not intending to start difficulties or be unacceptable.
Alternatively, I realize from working experience that this can easily be
the instance. I put into practice Postpartum Massage Therapy, and in my
own personal targeted discipline, I find it quite a lot.
Brand-new Perinatal Massage Therapists are likely to overpromise; which can be,
they don't yet absolutely have an understanding of the limitations of their personal "scope of practice," and so they can potentially make promises that are too general when coming into contact with patients.

It's the equivalent phenomenon; they have been brought in to a topic, don't
know the thorough level of it, and finally believe they are the Masters. https://postnatal-massage.njmassage.info/

Do you have any video of that? I'd want to find out some additional information.

Slots Gacor sangatlah dijumpai baik banyak slotter lantaran Situs judi Slots Online anti
rungkat dan slot gacor deposit pulsa termurah mampu berada di pucuk teratas di
deretan rtp slots tertinggi lewat pulsa.

This amazing blog site is motivating. Subject matter just like this are
as a general rule ignored, if perhaps reality be told.
There are times the best of the Net is just not the most broadly advertised content material,
yet instead everything otherwise, the dismissed world with weblogs that are literally a long way more suitable when compared with those of main influencers.
Now this is such a blog page. My spouse and I are going to extend useful information, sometimes in cases where
we're not persuaded to do it. First of all is, always keep producing.
Secondary is, maintain producing on the regular basis.
Finally is, make use of your personal blogging site to produce your
very own approach. I am certainly not a blog writer per se; I am in fact a Postpartum Massage Practitioner.
I practice Postpartum Massage Therapy, serving women of all ages
to restore immediately after having a infant.
It's gratifying work. That is exactly what I use virtually all of my work time working on, but
yet I have furthermore treasured creating from the
moment I was little. I am a well-read person and just about every single year I
read through a pile way higher as compared to myself personally.
lol In the upcoming year, could be I might get really
serious related to running a blog. The matter is, it couldn't
only a good idea; the act of creating and submitting habitually makes a blogging site grow over time. https://at-home-massage-nj.njmassage.info/at-home-massage/2015/02/forty-...

You could certainly see your skills within the article
you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe.

Always follow your heart. https://Cprgpuwiki.com/index.php/User:LloydB78607

Pages