Ndihmë ekonomike, përkrahje sociale dhe sigurime shoqërore

Ndihma ekonomike është një pagesë e kufizuar në kohë dhe e kushtëzuar, që jepet në formën e një shpërblimi mujor në lekë, për...

Familje në nevojë është familja, që nuk ka të ardhura materiale ose/dhe monetare apo i ka të pamjaftueshme, nga veprimtaria ekonomike, programe të...

Statusi i jetimit jepet në zbatim të një Ligji Nr. 8153, dt. 31.10.1996. Statusin e jetimit e përfitojnë të gjithë personat me moshë nga 0-25 vjeç...

Person me aftësi të kufizuar është individi, të cilit i është kufizuar aftësia, si pasojë e dëmtimit fizik, shqisor, të intelektit, psikike/mendo...

Kodi i Familjes ka parashikuar dhe masa urgjente në rast të mosrespektimit të detyrimeve që rrjedhin nga martesa. Sipas nenit 61 të tij, “Masat...

Statusi i të verbërit dhe përfitimit që vijnë nga ky status rregullohet në bazë të Ligjit nr. 8098, datë 28.03.1996 ‘Për Statusin e të Verbërit”...

Statusi i të përndjekurve politikë

Përndjekje politike, që më poshtë do të quhet "përndjekje",quhet çdo veprim ose...

Pensionet dhe shtesat financiare (kompensimet) që përfitojnë sot shtetasit shqiptarë, në bazë të legjislacionit për sigurimet shoqërorë në...

Ndreqja e te metave te dokumenteve që ligji kërkon për të përfituar pension  siç janë  libreza e punës, regjistra apo modulare të tjerë, është një...

“Invalid pune” është individi që është deklaruar i tillë me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, që...