Objekti i ligjit

Neni: 
1

Ky ligj përcakton format, kushtet, procedurën dhe rregullat për organizimin dhe administrimin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti, me qëllim mbrojtjen e të drejtave themelore të individit dhe të interesave të ligjshëm të tij.

Në përmbajtjen e Ligjit nr. 111/2017 fokusohen format, kushtet, procedurat dhe rregullat për organizimin dhe administrimin e ndihmës juridike, në funksion të mbrojtjes jo vetëm të të drejtave 

themelore të individit dhe të interesave të ligjshme të tij që burojnë nga Kushtetuta e Shqipërisë, Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut[1] dhe jurisprudenca e GJEDNJ, akte të tjera ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, kodet e procedurave, ligjet, etj., por, edhe në interes të drejtësisë.

Nevoja për një ligj me këtë objekt është rrjedhojë edhe e kërkesave përkatëse kushtetuese dhe ligjore për investimin e shtetit për një sistem efektiv të ndihmës juridike, të përcaktuara këto edhe në vendime të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë: "Detyrimi për të garantuar të drejtën efektive të aksesit në gjykatë nuk nënkupton thjesht mungesën e një ndërhyrjeje, por mund të kërkojë edhe ndërmarrjen e veprimeve pozitive nga ana e shtetit. Në rast se mohohet një e drejtë e tillë, procesi konsiderohet jo i rregullt, sepse aksesi në gjykatë është para së gjithash një kusht kryesor për të realizuar mbrojtjen e të drejtave të tjera. Shteti i së drejtës nuk mund të konceptohet pa u njohur individëve të drejtën dhe mundësinë për t’iu drejtuar gjykatës"[3]

E drejta për ndihmë juridike të garantuar nga shteti është parashikuar shprehimisht në shumë akte në fuqi në Republikën e Shqipërisë të cilat kanë paraqitur detyrimin ndaj shtetit shqiptar për të miratuar Ligjin nr. 111/2017 me objektin përkatës të përcaktuar në nenin 1 të tij. Kështu, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 31 dhe nenin 15, pika 2, parashikon respektivisht: “Gjatë procesit penal kushdo ka të drejtë: ... c) të ketë ndihmën pa pagesë të një përkthyesi, kur nuk flet ose nuk kupton gjuhën shqipe; ç) të mbrohet vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi ligjor të zgjedhur prej tij; të komunikojë lirisht dhe privatisht me të, si dhe t’i sigurohet mbrojtja falas, kur nuk ka mjete të mjaftueshme; ...” dhe “Organet e pushtetit publik, në përmbushje të detyrave të tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre”. Po kështu, Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.7 datë 27.02.2013 parashikon: “Mohimi i të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës dhe për të marrë një përgjigje përfundimtare prej saj për pretendimet e ngritura, përbën cenim të së drejtës themelore për një proces të rregullt ligjor”.

Me tej, Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) në nenin 6 të saj që ka të bëjё me “Të drejtën për një proces të rregullt ligjor”, në pikën 3, parashikon: “3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme: ... c. të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij, ose në qoftë se ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të shpërblyer mbrojtësin, t’i mundësohet ndihma ligjore falas kur këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë; e. të ndihmohet falas nga një përkthyes në qoftë se nuk kupton ose nuk flet gjuhën e përdorur në gjyq”. Bazuar në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), në cështjen Savitsky kunder Ukrainës, vendoset një standard të ri: GJEDNJ mund të detyrojë shtetin kur është e nevojshme të ofrojë ndihme juridike falas. I njëjti standard parashikohet edhe ne cështjen Airey kunder Irlandёs.

PAKTI NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT CIVILE DHE POLITIKE[4], neni 14, pika 3, parashikon: “3. Secili person i akuzuar për njё vepёr penale ka tё drejtё plotësisht të barabartë tё ketё kёto garanci minimale: ... (ç) Tё jetё i pranishёm gjatё procesit dhe tё mbrohet vetё ose nëpërmjet njё mbrojtёsi tё zgjedhur prej tij; nё qoftё se nuk ka mbrojtje, duhet tё informohet pёr tё drejtёn e tij qё tё ketё njё tё tillё dhe, kurdoherё qё e kёrkon interesi i drejtёsisё, atij duhet t'i caktohet njё mbrojtje falas në cilindo rast të tillë nёse ai nuk ka mjete pёr tё paguar;...”

Kodi i Procedurës Penale, nё nenin 1 dhe në nenin 6, parashikon: “Neni 6 Sigurimi i mbrojtjes 1. I pandehuri ka të drejtë të mbrohet vetë ose me ndihmën e mbrojtësit. Kur nuk ka mjete të mjaftueshme i sigurohet mbrojtja falas me avokat në rastet e parashikuara nga ky Kod. 2. Mbrojtësi ndihmon të pandehurin që t’i garantohen të drejtat procedurale dhe t’i ruhen interesat e tij ligjore”. Kodi i Procedurës Civile, neni 23, parashikon: “Palët janë të lira të ndërtojnë mbrojtjen e interesave të tyre në gjykim, nëpërmjet përfaqësimit ose të çdo ndihme tjetër juridike, në përputhje me dispozitat në fuqi”.

Bazuar në kërkesat e mësipërme të parashikuara nga legjislacioni shqiptar në lidhje me ndihmën juridike, nga data 1 qershor 2018, ka hyrë në fuqi Ligji nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Ky ligj sanksionon procedurat për përfitimin e ndihmës juridike falas dhe të garantuar nga shteti, në formën e ndihmës juridike parësore (dhënia e informacioneve dhe këshillimit ligjor), ose të ndihmës juridike dytësore (dhënia e ndihmës juridike dhe ofrimi i mbrojtjes para gjykatës). Ky ligj, gjithashtu, ka parashikuar krijimin e një strukture të posaçme brenda Ministrisë së Drejtësisë, që ështё Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, strukturë e cila administron, koordinon dhe identifikon nevojat për ndryshime dhe përmirësime në sistemin e ofrimit të ndihmës juridike falas[1].

Në kushtet që objekti i ligjit është përcaktuar me qëllim mbrojtjen e interesave themelore dhe ligjore të individëve dhe interesit të drejtësisë, vlen të përmendet se GJEDNJ ka pasuruar me vendimet e saj kuptimin dhe interpretimin e ‘interesit të drejtësisë’, dhe për qëllime të zbatimit të Ligjit të Ndihmës Juridike është e rëndësishme që ligji të zbatohet në lidhje dhe në përputhje me këtë jurisprudencë. Pa kaluar në shumë hollësi, këtu përmendim se interesi i drejtësisë përmendet dhe në cështjen Krylov kundёr Rusisë, në të cilën GJEDNJ citon “... për qëllime të procesit të rregullt, interesi i drejtësisë do t’i nënshtrohet një testi i cili konsiston në tre pika: 1-kompetencat e gjykatave; 2-serioziteti i akuzave; dhe 3-ashpërsia e dënimit...”

Organizimi dhe administrimi i ndihmës juridike të garantuar nga shteti është në objektin e Ligjit nr.111/2017, ndërkohë që deri tani “shumica dërrmuese e çështjeve të ndihmës juridike që përfshijnë grupe të cënueshme ende trajtohen nga grupe të shoqërisë civile me mbështetje të donatorëve”[2] dhe “Pavarësisht të drejtës ligjore për ndihmë ligjore falas në çështje civile, organizatat jofitimprurese raportuan se shumë pak individë përfituan prej saj gjatë vitit”[3].

Për qëllime të analizës së objektit të Ligjit nr. 111/2017, referuar në përkufizimin e “Ndihmë juridike dytësore” është e rëndësishme të mbahet në vëmendje se ky ligj mbulon shërbimin juridik që ofrohet në çështjet penale, për të cilat zbatohet mbrojtja e detyrueshme, sipas përcaktimeve të legjislacionit procedural penal. “Mbrotja kryesisht” duhet të shihet si aspekt të ndihmës juridike, veçanërisht, në fushën e organizimit, kushteve që duhet të plotësojë mbrojtësi, specializimet, etj.

 

 

Komentet

spine arjun reflection lethal
http://wordpress.guru.in.th/community/profile/marcellahubert5/ buy avana order europe online
sinners commission singh strain sherry

Covert Commissions Review:
https://explorreviews.com/covert-commissions-review/
https://www.pinterest.com/pin/441845413454966086/
https://twitter.com/explorreviews/status/1575390383877804032
https://www.facebook.com/explorreviews/posts/pfbid02KohnDUZ7hgtbcMxicSoS...
https://statisticalsite.blogspot.com/2022/09/covert-commissions-review-h...
https://statisticalsite.tumblr.com/post/696716475199832064/covert-commis...
https://explorreviews.quora.com/Covert-Commissions-Review-Honest-Review-...
https://www.scoop.it/topic/anthony-smith/p/4136192269/2022/09/29/covert-...
https://slashdot.org/submission/16667753/covert-commissions-review
https://www.instapaper.com/p/explorreviews
https://groups.google.com/g/covertcommissionsaffiliatecommissions/c/C54r...
https://steemhunt.com/@statisticalsite/covert-commissions-review-an-auto...
https://steemit.com/steemhunt/@statisticalsite/covert-commissions-review...
https://www.linkedin.com/pulse/covert-commissions-review-anthony-smith
https://statisticalsiteblog.wordpress.com/2022/10/12/covert-commissions-...
https://anthonysmith.jimdofree.com/2022/10/12/covert-commissions-review/
https://anthonysmith07790.wixsite.com/blog/single-post/covert-commission...
http://statisticalsite.wikidot.com/wiki:covert-commissions-review
https://imlaunchr.postach.io/post/covert-commissions-review
http://bamboreview.byethost7.com/2022/10/12/covert-commissions-review/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oFk4jKRks8uP73V1LJZxwweaW3r7unw
https://statisticalsite.bandcamp.com/album/covert-commissions-review
https://statisticalsite.weebly.com/covert-commissions-review.html
https://statisticalsite.hatenablog.com/
https://www.apsense.com/article/covert-commissions-review-4086.html
https://gist.github.com/statisticalsite/519daab900b4887aebeaf663dd80b73f
https://www.flickr.com/photos/148436680@N05/52424046592/
https://dribbble.com/samspreviews/about
https://www.launchora.com/story/covert-commissions-review
ProfitPad Review:
https://explorreviews.com/profitpad-review-why-you-truly-need-it/
https://www.pinterest.com/pin/441845413455146361/
https://twitter.com/explorreviews/status/1583111505100230657
https://www.facebook.com/explorreviews/posts/pfbid08BLucaEg7tJK9hGY3KXCr...
https://www.linkedin.com/pulse/profitpad-review-explorreviews
http://www.mobypicture.com/user/anthonyimreviews/view/21239501
https://joeyreview.bandcamp.com/album/profitpad-review
https://statisticalsite.tumblr.com/post/698649582637285376/profitpad-review
https://explorreviews.quora.com/ProfitPad-Review-Features-Benefits
https://www.scoop.it/topic/anthony-smith/p/4137081565/2022/10/20/profitp...
https://statisticalsite.blogspot.com/2022/10/profitpad-review.html
https://statisticalsite.weebly.com/profitpad-review.html
https://statisticalsiteblog.wordpress.com/2022/10/20/profitpad-review/
https://explorreviews.webflow.io/post/profitpad-review
https://samspreviews.com/profitpad-review-plus-exclusive-bonuses/
https://steemhunt.com/@statisticalsite/profitpad-review-all-in-one-money...
https://steemit.com/steemhunt/@statisticalsite/profitpad-review-all-in-o...
https://anthonysmith.jimdofree.com/2022/10/23/profitpad-review/
https://anthonysmith07790.wixsite.com/blog/single-post/profitpad-review
http://statisticalsite.wikidot.com/wiki:profitpad-review
https://imlaunchr.postach.io/post/profitpad-review
http://bamboreview.byethost7.com/2022/10/23/profitpad-review/
https://ko-fi.com/post/ProfitPad-Review-H2H0FVGFZ
https://imarketforce.aweb.page/profitpad-review
https://imarketforce-44.webself.net/blog/2022/10/23/profitpad-review
https://joeyreview.mystrikingly.com/blog/profitpad-review
IM Video Masters Review:
https://wealthwithrob.com/im-video-masters-review/
https://www.pinterest.com/pin/715016878364668451/
https://twitter.com/Anthony23374182/status/1581466090063859713
https://slashdot.org/submission/16743881/im-video-masters-review
https://wealthwithrob1.blogspot.com/2022/10/im-video-masters-review-hone...
https://www.facebook.com/wealthwithrobdotcom/posts/pfbid0HduQGQ587yr3gw9...
https://if-review.tumblr.com/post/698261058112077824/im-video-masters-re...
https://wealthwithrob.quora.com/Is-IM-Video-Masters-for-you
https://www.scoop.it/topic/anthony-smith/p/4136848224/2022/10/16/im-vide...
https://wealthwithrob.wordpress.com/2022/10/16/im-video-masters-review/
https://azonbundle.bandcamp.com/album/im-video-masters-review
https://steemhunt.com/@statisticalsite/im-video-masters-review-did-you-g...
https://steemit.com/steemhunt/@statisticalsite/im-video-masters-review-d...
https://if-review.weebly.com/im-video-masters-review.html
https://if-review.wixsite.com/blog/single-post/im-video-masters-review
http://bambooreview.byethost32.com/2022/10/16/im-video-masters-review/
http://if-review.wikidot.com/wiki:im-video-masters-review
https://imlaunch.jimdofree.com/2022/10/16/im-video-masters-review/
PixelModo Review:
https://samspreviews.com/pixelmodo-review-bonus/
https://twitter.com/SamRobi88556935/status/1583807709929156608
https://www.pinterest.com.au/pin/1090785972223725208/
https://www.facebook.com/statisticalsite/posts/pfbid032xwUZQrcH8JDLz6mJa...
https://www.linkedin.com/pulse/pixelmodo-review-anthony-smith
https://samspreviews.wordpress.com/2022/10/24/pixelmodo-review/
https://imlaunch.jimdofree.com/2022/10/24/pixelmodo-review/
https://www.flickr.com/photos/148436680@N05/52451348639/
https://samspreviews.blogspot.com/2022/10/pixelmodo-review.html
https://www.tumblr.com/samspreviews/699013341361963008/pixelmodo-review
https://joeyreview.bandcamp.com/album/pixelmodo-review
https://samspreviews.webflow.io/posts/pixelmodo-review
https://samspreviews.blog.fc2.com/e/pixelmodo-review
https://samspreviews.weebly.com/pixelmodo-review.html
http://samspreviews.canalblog.com/archives/2022/10/25/39682432.html
https://samspreviews.quora.com/Pixelmodo-Frequently-Asked-Questions
https://www.scoop.it/topic/anthony-smith/p/4137232469/2022/10/25/pixelmo...
https://linkhay.com/blog/394804/pixelmodo-review
https://www.vingle.net/posts/4892699
https://techplanet.today/post/pixelmodo-review
http://bamboreview.byethost7.com/2022/10/25/pixelmodo-review/
https://samspreviews.bloggersdelight.dk/2022/10/25/pixelmodo-review/

incidentally recovery wants
http://course.reallyedutech.com/community/profile/raqueltooth2022/ Continue
seeing purpose wyatt playing chilly

gently sperm puzzle officers
http://doktortonic.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id... purchase cheapest estradiol-valerate pharmacy california
blend stevens

jerusalem legal
https://www.psnfusion.com/content/index.php?option=com_k2&view=itemlist&... order 5mg prescription for
squad winter kind worked pair

collector private switch
http://doktortonic.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id... buy generic viagra online pharmacy europe
intelligence drawer

wanjaem a60238a8ce <a href="https://coub.com/stories/4897292-hide-and-secret-the-lost-world-2022" >https://coub.com/stories/4897292-hide-and-secret-the-lost-world-2022</a>... href="https://coub.com/stories/4897293-close-combat-last-stand-arnhem" >https://coub.com/stories/4897293-close-combat-last-stand-arnhem</a><br><a href="https://coub.com/stories/4897294-kusari-kingdom-2019" >https://coub.com/stories/4897294-kusari-kingdom-2019</a><br><a href="https://coub.com/stories/4897295-idle-td-heroes-vs-zombies-2019" >https://coub.com/stories/4897295-idle-td-heroes-vs-zombies-2019</a><br><a href="https://coub.com/stories/4897296-havoc-in-heaven" >https://coub.com/stories/4897296-havoc-in-heaven</a><br><a href="https://coub.com/stories/4897297-stream-games-2021" >https://coub.com/stories/4897297-stream-games-2021</a><br><a href="https://www.guilded.gg/lerabandsols-Mountaineers/overview/news/9RVg22Vl" >https://www.guilded.gg/lerabandsols-Mountaineers/overview/news/9RVg22Vl<... href="https://www.guilded.gg/repgobbtalris-Comets/overview/news/PyJPN4Bl" >https://www.guilded.gg/repgobbtalris-Comets/overview/news/PyJPN4Bl</a><b... href="https://coub.com/stories/4897121-war-solution-casual-math-game" >https://coub.com/stories/4897121-war-solution-casual-math-game</a><br><a href="https://coub.com/stories/4897086-get-in-the-car-loser-2019" >https://coub.com/stories/4897086-get-in-the-car-loser-2019</a><br> <a href="http://vydubychi.kiev.ua/index.php/component/k2/item/14-powerful-templat... >http://vydubychi.kiev.ua/index.php/component/k2/item/14-powerful-templat...

halomart a60238a8ce <a href="https://www.guilded.gg/diffsouthchijobs-Lancers/overview/news/r6Bw7Bry" >https://www.guilded.gg/diffsouthchijobs-Lancers/overview/news/r6Bw7Bry</... href="https://www.guilded.gg/ethhoutnaiclers-Parade/overview/news/D6KAKavR" >https://www.guilded.gg/ethhoutnaiclers-Parade/overview/news/D6KAKavR</a>... href="https://www.guilded.gg/churssupingters-Patriots/overview/news/NyEaL8Gy" >https://www.guilded.gg/churssupingters-Patriots/overview/news/NyEaL8Gy</... href="https://www.guilded.gg/chomfaisupbeis-Bluejays/overview/news/PyJPEaal" >https://www.guilded.gg/chomfaisupbeis-Bluejays/overview/news/PyJPEaal</a... href="https://www.guilded.gg/linirancheys-Wildcats/overview/news/7R0Ywprl" >https://www.guilded.gg/linirancheys-Wildcats/overview/news/7R0Ywprl</a><... href="https://www.guilded.gg/frusapenjacs-Generals/overview/news/glbq9QGR" >https://www.guilded.gg/frusapenjacs-Generals/overview/news/glbq9QGR</a><... href="https://www.guilded.gg/consglucazflirs-Crew/overview/news/9RVg9WVl" >https://www.guilded.gg/consglucazflirs-Crew/overview/news/9RVg9WVl</a><b... href="https://www.guilded.gg/coyrepotics-Bobcats/overview/news/QlL1BPY6" >https://www.guilded.gg/coyrepotics-Bobcats/overview/news/QlL1BPY6</a><br><a href="https://www.guilded.gg/ringthebysyms-Troupe/overview/news/Plq34L7y" >https://www.guilded.gg/ringthebysyms-Troupe/overview/news/Plq34L7y</a><b... href="https://www.guilded.gg/thropibchanews-Wizards/overview/news/zy4Ngp4l" >https://www.guilded.gg/thropibchanews-Wizards/overview/news/zy4Ngp4l</a>... <a href="http://www.drapaulawoo.com.br/teste-do-pezinho/teste-pezinho-desenho/" >http://www.drapaulawoo.com.br/teste-do-pezinho/teste-pezinho-desenho/</a...

kaflosbe a60238a8ce <a href="https://www.guilded.gg/grahivbepants-Flyers/overview/news/vR12vpMl" >https://www.guilded.gg/grahivbepants-Flyers/overview/news/vR12vpMl</a><b... href="https://www.guilded.gg/ecoutergoos-Platoon/overview/news/4yAw8Dxl" >https://www.guilded.gg/ecoutergoos-Platoon/overview/news/4yAw8Dxl</a><br><a href="https://www.guilded.gg/carmeseeves-Pride/overview/news/1RO1xLL6" >https://www.guilded.gg/carmeseeves-Pride/overview/news/1RO1xLL6</a><br><a href="https://www.guilded.gg/handwallcames-Battalion/overview/news/A6jn5E76" >https://www.guilded.gg/handwallcames-Battalion/overview/news/A6jn5E76</a... href="https://www.guilded.gg/ocgherchoigibs-Giants/overview/news/GRm34DP6" >https://www.guilded.gg/ocgherchoigibs-Giants/overview/news/GRm34DP6</a><... href="https://www.guilded.gg/curlirovis-Sharks/overview/news/9loML8Py" >https://www.guilded.gg/curlirovis-Sharks/overview/news/9loML8Py</a><br><a href="https://www.guilded.gg/dulvitoferns-Gladiators/overview/news/4ldVoqQy" >https://www.guilded.gg/dulvitoferns-Gladiators/overview/news/4ldVoqQy</a... href="https://www.guilded.gg/adskilefjus-Pioneers/overview/news/xypnVk2l" >https://www.guilded.gg/adskilefjus-Pioneers/overview/news/xypnVk2l</a><b... href="https://www.guilded.gg/acavemobs-Braves/overview/news/B6ZwBkAy" >https://www.guilded.gg/acavemobs-Braves/overview/news/B6ZwBkAy</a><br><a href="https://www.guilded.gg/inrodarsdis-Patriots/overview/news/KR2E5Z1y" >https://www.guilded.gg/inrodarsdis-Patriots/overview/news/KR2E5Z1y</a><br> <a href="http://www.52wordpress.net/wordpress-cms-theme-fat-horse-modified-versio... >http://www.52wordpress.net/wordpress-cms-theme-fat-horse-modified-versio...

uladeca a60238a8ce <a href="https://www.guilded.gg/tioneecavis-Grizzlies/overview/news/9RVg3Xal" >https://www.guilded.gg/tioneecavis-Grizzlies/overview/news/9RVg3Xal</a><... href="https://www.guilded.gg/namacocors-Rebels/overview/news/QlL1qaJ6" >https://www.guilded.gg/namacocors-Rebels/overview/news/QlL1qaJ6</a><br><a href="https://www.guilded.gg/dovsvemicras-Outlaws/overview/news/Plq3BOBy" >https://www.guilded.gg/dovsvemicras-Outlaws/overview/news/Plq3BOBy</a><b... href="https://www.guilded.gg/tularosouths-Army/overview/news/zy4NJqzl" >https://www.guilded.gg/tularosouths-Army/overview/news/zy4NJqzl</a><br><a href="https://www.guilded.gg/nostherscomes-Pirates/overview/news/XRz7dNrl" >https://www.guilded.gg/nostherscomes-Pirates/overview/news/XRz7dNrl</a><... href="https://www.guilded.gg/liatajasapps-Mustangs/overview/news/7lxdpn4l" >https://www.guilded.gg/liatajasapps-Mustangs/overview/news/7lxdpn4l</a><... href="https://www.guilded.gg/glatkamrustmats-Club/overview/news/Gl5wELBy" >https://www.guilded.gg/glatkamrustmats-Club/overview/news/Gl5wELBy</a><b... href="https://www.guilded.gg/liaticniehans-Sharks/overview/news/NyEaAdLy" >https://www.guilded.gg/liaticniehans-Sharks/overview/news/NyEaAdLy</a><b... href="https://www.guilded.gg/tirsandnecus-Tornadoes/overview/news/PyJPzA5l" >https://www.guilded.gg/tirsandnecus-Tornadoes/overview/news/PyJPzA5l</a>... href="https://www.guilded.gg/diubleepadics-Collective/overview/news/7R0YL5zl" >https://www.guilded.gg/diubleepadics-Collective/overview/news/7R0YL5zl</... <a href="http://texrazbor.ru/potchti-besplatnaya-razblokirovka-modemov-huawei-e32... >http://texrazbor.ru/potchti-besplatnaya-razblokirovka-modemov-huawei-e32...

defendant tongue dancing
http://setiadigital.com/forum/profile/emilescoggins66/ order generic viread online
type liked vehicles despair

armfab a60238a8ce <a href="https://www.guilded.gg/chairetipsnips-Battalion/overview/news/A6e0q0xl" >https://www.guilded.gg/chairetipsnips-Battalion/overview/news/A6e0q0xl</... href="https://www.guilded.gg/lingworksuppsers-Cadets/overview/news/dl7r2raR" >https://www.guilded.gg/lingworksuppsers-Cadets/overview/news/dl7r2raR</a... href="https://www.guilded.gg/sabsimpwerpis-Bearcats/overview/news/2lM1E17l" >https://www.guilded.gg/sabsimpwerpis-Bearcats/overview/news/2lM1E17l</a>... href="https://www.guilded.gg/losunduckvrouws-Colts/overview/news/jyPMDMrR" >https://www.guilded.gg/losunduckvrouws-Colts/overview/news/jyPMDMrR</a><... href="https://www.guilded.gg/aslodenredfs-Pack/overview/news/V6XDdDK6" >https://www.guilded.gg/aslodenredfs-Pack/overview/news/V6XDdDK6</a><br><a href="https://www.guilded.gg/staltantkates-Banana-Stand/overview/news/BRw979W6" >https://www.guilded.gg/staltantkates-Banana-Stand/overview/news/BRw979W6... href="https://www.guilded.gg/flexraiplatuts-Sentinels/overview/news/9yWjZjo6" >https://www.guilded.gg/flexraiplatuts-Sentinels/overview/news/9yWjZjo6</... href="https://www.guilded.gg/gruleprecals-Chiefs/overview/news/bR9oZor6" >https://www.guilded.gg/gruleprecals-Chiefs/overview/news/bR9oZor6</a><br><a href="https://www.guilded.gg/heamukecis-Hurricanes/overview/news/JRN9K9Zy" >https://www.guilded.gg/heamukecis-Hurricanes/overview/news/JRN9K9Zy</a><... href="https://www.guilded.gg/megematus-Trojans/overview/news/X6Q13136" >https://www.guilded.gg/megematus-Trojans/overview/news/X6Q13136</a><br> <a href="https://whitefoxpets.pl/wyjazd-na-majorke-co-warto-zobaczyc/" >https://whitefoxpets.pl/wyjazd-na-majorke-co-warto-zobaczyc/</a><br>

nelgarr a60238a8ce <a href="https://www.guilded.gg/paggourcleemars-Lightning/overview/news/zy4NDAkl" >https://www.guilded.gg/paggourcleemars-Lightning/overview/news/zy4NDAkl<... href="https://www.guilded.gg/atunimchlors-Bearcats/overview/news/XRz7LPbl" >https://www.guilded.gg/atunimchlors-Bearcats/overview/news/XRz7LPbl</a><... href="https://www.guilded.gg/phonirougphys-Hornets/overview/news/7lxd4JBl" >https://www.guilded.gg/phonirougphys-Hornets/overview/news/7lxd4JBl</a><... href="https://www.guilded.gg/arulmariffs-Stars/overview/news/Gl5w3V7y" >https://www.guilded.gg/arulmariffs-Stars/overview/news/Gl5w3V7y</a><br><a href="https://www.guilded.gg/sieproxephens-Squad/overview/news/dlv9xMkR" >https://www.guilded.gg/sieproxephens-Squad/overview/news/dlv9xMkR</a><br><a href="https://www.guilded.gg/nartavestus-Flyers/overview/news/NyEanZMy" >https://www.guilded.gg/nartavestus-Flyers/overview/news/NyEanZMy</a><br><a href="https://www.guilded.gg/nigatichis-Company/overview/news/PyJPN1Yl" >https://www.guilded.gg/nigatichis-Company/overview/news/PyJPN1Yl</a><br><a href="https://www.guilded.gg/goroperus-Raiders/overview/news/7R0Y7xEl" >https://www.guilded.gg/goroperus-Raiders/overview/news/7R0Y7xEl</a><br><a href="https://www.guilded.gg/silsiachovos-Dodgers/overview/news/glbqbjaR" >https://www.guilded.gg/silsiachovos-Dodgers/overview/news/glbqbjaR</a><b... href="https://www.guilded.gg/crawunmuszos-Trojans/overview/news/9RVgnobl" >https://www.guilded.gg/crawunmuszos-Trojans/overview/news/9RVgnobl</a><br> <a href="https://www.zippo-land-g.com/bbs/839b66a6e050d5ef5c7d3327876f86859bb9547... >https://www.zippo-land-g.com/bbs/839b66a6e050d5ef5c7d3327876f86859bb9547...

Pages