Pension Pleqërie

1. PENSIONI I PLEQËRISË

Baza ligjore:

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në...

Pensioni i pjesshëm i pleqërisë

Skema e sigurimeve shoqërore lejon që të gjithë personat të cilët nuk i kanë plotësuar...

1. PENSIONI I PLEQËRISË

Baza ligjore:

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në...