Regjistrime Civile

Regjistrimi dhe deklarimi i lindjeve në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile rregullohen nga Ligji nr. 10129, datë11.05.2009 Për Gjendjen Civile...

Regjistrimi i vdekjes është detyrim ligjor i rregulluar me Ligjin Nr. 10 129, datë 11.05.2009 “Për Gjendjen Civile”, i ndryshuar. Sipas këtij...

Çdo person, që ka interes për të korrigjuar të dhënat e pasqyruar anë fletën e tij të gjendjes civile , për shkak të një gabimi të provuar...

Te gjitha zyrat e gjendjes civile qe i përkasin vendbanimit te ri te shtetasve shqyrtojnë kërkesat e paraqitura për transferimin e fletefamiljes...

Refuzimi i zyrave të gjendjes civile për të korrigjuar një akt apo për të lëshuar një dokument, është një procedurë që mund të kundërshtohet...