Pensionet e Ndryshme te sigurimeve Shoqërore

Ndihmë ekonomike, përkrahje sociale dhe sigurime shoqërore

Pensionet dhe shtesat financiare (kompensimet) që përfitojnë sot shtetasit shqiptarë, në bazë të legjislacionit për sigurimet shoqërorë në Shqipëri janë:

 1. Pensioni i pleqërisë (duke përfshirë dhe pensionin e parakohshëm dhe pensionet e tjera të reduktuara të pleqërisë);
 2. Pensioni i Invaliditetit
 3. Pensioni Familjar
 4. Barrëlindja
 5. Për paaftësi nga sëmundjet;
 6. Aksidentet;
 7. Të tjera
  7.1 Shpërblimi i lindjes
  7.2 Pagesat për vdekjen
  7.3 Shpenzime varrimi

Pensione të tjera të rregulluara me ligje të veçanta

 1. Pensioni i ushtarakut;
 2. Pilotët Fluturues në pension
 3. Ushtarakët e Nëndetëseve
 4. Punëtorët e nëntokës dhe minierës
 5. Pensionet e posaçme shtetërore
 6. Invalidët e luftës kundër pushtuesve
 7. Veteranët e luftës
 8. Punonjësit e industrisë ushtarake
 9. Pensionet për dëshmorët
 10. Personat që gëzojnë tituj shkencorë

1. PENSIONI I PLEQËRISË

Baza ligjore:

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Kushtet e përfitimit:

 1. Personat që kanë moshën dhe periudhat e sigurimit, kanë të drejtën e përfitimit të pensionit të pleqërisë sipas tabelës së mëposhtme:
 2. Nënat që kanë lindur 6 a më shumë fëmijë, të cilët janë mbi 8 vjeç, kanë të drejtë të dalin në pension kur mbushin moshën 55 vjeç dhe kanë 30 vjet periudhë sigurimi.

Masa e pensionit të pleqërisë:

 1. Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga një shtesë. Shuma bazë llogaritet si raport i periudhës së sigurimit, që ka realizuar personi, me periudhën e sigurimit të kërkuar, sipas tabelave të daljes në pension pleqërie, bazuar ne moshë dhe vite sigurimi, shumëzuar me pensionin social;
 2. Shtesa do të jetë 1% për vit sigurimi shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve, gjatë gjithë historisë së tij kontributive;
 3. Shuma e përgjithshme e pensionit nuk mund të jetë më e vogël se pensioni social.

1.1 PENSIONI I REDUKTUAR I PLEQËRISË

Baza ligjore:

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Kushtet e përfitimit:

 1. Personat që kanë periudha sigurimi kanë të drejtë për pension pleqërie të reduktuar, deri tre vjet para mbushjes së moshës së daljes në pension;
 2. Nuk kryejnë veprimtari ekonomike si të punësuar, punëdhënës, ose të vetëpunësuar.

Masa e pensionit të reduktuar të pleqërisë:

 1. Masa e pensionit të reduktuar të pleqërisë është pjesë e pensionit të pleqërisë dhe mbetet i reduktuar gjatë gjithë kohës së përfitimit.
 2. Ky pension llogaritet duke zbritur nga pensioni i pleqërisë shumën që del nga shumëzimi i numrit të muajve të përfitimit të pensionit para mbushjes së moshës, me koeficientin mujor të reduktimit. Koeficienti i reduktimit është 0.6 % në muaj.

1.2 PENSIONI I PLOTË I PLEQËRISË SI NËNË ME SHUMË FËMIJË

Baza ligjore:

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Kushtet e përfitimit:

Personat që kanë periudha sigurimi, kanë të drejtën e përfitimit të pensionit të plotë të pleqërisë kur:

 1. Plotësojnë moshën 55 vjeç;
 2. Kanë 30 vjet periudhë sigurimi;
 3. Janë tërhequr nga veprimtaria ekonomike;
 4. Kanë lindur 6 a më shumë fëmijë, të cilët janë të rritur mbi 8 vjeç.

Masa e pensionit të pleqërisë si nënë me shumë fëmijë:

 1. Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga një shtesë;
 2. Shuma bazë llogaritet si raport i periudhës së sigurimit, që ka realizuar personi, me periudhën e sigurimit të kërkuar, 30 vite sigurimi, shumëzuar me pensionin social;
 3. Shtesa do të jetë 1 për qind për vit sigurimi shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve, gjatë gjithë historisë kontributive;
 4. Shuma e përgjithshme e pensionit nuk mund të jetë më e vogël se pensioni social.

Dokumentacioni bazë për përfitimin e PENSIONIT TË PLEQËRISË, PENSIONIT TË REDUKTUAR TË PLEQËRISË dhe PENSIONIT TË PLOTË TË PLEQËRISË SI NËNË ME SHUMË FËMIJË :

 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Certifikatë e gjëndjes familjare;
 3. Çertifikatë martese (vetëm për aplikueset femra);
 4. Vërtetim nga Komuna/Bashkia për ndryshimin e gjeneralitetit;
 5. Vërtetim nga qendra e fundit e punës për gjeneralitetin.
 6. Kur kërkohet pension si nënë me shumë fëmijë dhe në çertifikatën familjare nuk figurojnë të gjithë fëmijët, duhet të paraqitet edhe çertifikatë e veçantë lindjeje, martese ose vdekjeje, për fëmijet që nuk figurojnë në çertifikatën e gjëndjes familjare;
 7. Dy copë fotografi.

a) Dokumentat që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës janë:

 • Libreza e punës;
 • Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj;
 • Vendimi i emërimit në punë, si kuadër në ish-kooperativat bujqësore;
 • Vendim gjykate për njohje të vjetërsisë në punë (në se shikohet e arsyeshme);
 • Vërtetim i Degës Ushtarake për periudhën e kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak (për kërkuesit meshkuj);
 • Vërtetim-tip i vjetërsisë në punë për ushtarakët;
 • Fotokopje e noterizuar e diplomës së shkollës së lartë për kërkueset femra (kur kanë mbaruar studimet e larta, me shkëputje nga puna).

b) Për personat që përfitojnë nga Ligji nr. 7514, datë 30.09.1991 “Për pafajësinë, amnistinë dhe reabilitimin e ish-të Dënuarve dhe të Përndjekurve Politikë” duhen edhe:

 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore;
 • Vërtetim për kohën e vuajtjes së dënimit, lëshuar nga Ministria e Rendit Publik;
 • Vërtetim për faktin e dënimit për motive politike dhe kohën e vuajtjes së tij, të lëshuar nga Komisioni i Ministrisë së Rendit Publik dhe Ministrisë së Drejtësisë;
 • Çdo dokument tjetër justifikues, që vërteton qënien në punë.

c) Dokumentat që vërtetojnë të ardhurat e realizuara:

 • Vërtetim page, sipas së cilës është derdhur kontribut për periudhat e sigurimit që nga 01.01.1994 deri në momentin e shkëputjes nga puna, sipas formularit tip (nëse ka punuar dhe ka derdhur kontribute për periudhat pas datës 01.01.1994);
 • Çdo dokument tjetër justifikues, që vërteton pagën ose derdhjen e periudhave kontributive.

2. PENSIONI I INVALIDITETIT

Personi që bëhet i paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime të forta e dëmtime fizike (duke përfshirë verbimin), ka të drejtë të marrë pension invaliditeti.

Baza ligjore:

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
Udhëzimi nr. 2, i ISSH-së, datë 05.10.2005 “Për llogaritjen dhe indeksimin e bazës së vlerësuar dhe pagës neto për efekt pensioni“;
Rregullore nr. 1, e ISSH-së, datë 19.10.2009 “Mbi administrimin dhe llogaritjen e pensioneve”;
Rregullore e përbashkët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore, datë 30.05.2003 “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e KMCAP –it të invalidëve“.

Kriteret mjekësore për caktimin e aftësisë në punë të invalidëve:
Në vartësi të shkallës së humbjes të aftësisë për punë, sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, invaliditeti klasifikohet në tri grupe:
a) Invaliditet i pjesshëm, kur personi i siguruar humbet aftësinë për punë në profesionin apo punën e tij të fundit, por mund të kryejë punë të tjera sipas përcaktimit të vendimit të KMCAP-it;
b) Invaliditet i plotë, kur personi i siguruar bëhet i paaftë për çdo punë;
c) Invaliditet i plotë në kushtet e nevojës për kujdestari.

Kushtet e përfitimit:

 • Periudha minimale e sigurimit për pension invaliditeti është sa 3/4 e diferencës së moshës së personit të siguruar në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç dhe në 5 vitet e fundit para lindjes së të drejtës të ketë së paku 12 muaj sigurim shoqëror.
 • Personi, që është në kushtet e invaliditetit të plotë, por që nuk plotëson periudhën minimale të sigurimit, ka të drejtë për pension invaliditeti të reduktuar, në masën që rezulton nga raporti i periudhës së tij të sigurimit me periudhën e duhur për pension të plotë invaliditeti;
 • Personi që përfiton pension për invaliditet, kur plotëson moshën,  ka të drejtë të kërkojë pension pleqërie, nëse ky do të jetë më i favorshëm për të.

Dokumentacioni:

Për të përfituar pension të plotë të invaliditetit përfituesi ose i autorizuari me prokurë paraqitet në ALSSH të vendbanimit, sipas regjistrimit në gjendje civile, për të bërë kërkesën e përfitimit të pensionit të invaliditetit.

Përfituesi për pension të plotë të invaliditetit ose i autorizuari me prokurë, së bashku me kërkesën duhet tëparaqesë dhe dokumentat e mëposhtme:

a) Dokumentat që vërtetojnë moshën dhe identitetin:

 • Fotokopje e letërnjoftimit elektronik, ose çertifikatë lindjeje me fotografi;
 • Çertifikatë e gjendjes familjare;
 • Çertifikatë martese (vetëm për aplikueset femra);
 • Dy copë fotografi.

b) Dokumentat që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës janë:

 • Libreza e punës;
 • Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj;
 • Vërtetim për periudhën e sigurimit, e lëshuar nga zyra e arkivit pranë Drejtorisë Rajonale të SigurimeveShoqërore për punëdhënësit, të punësuarit, të vetëpunësuarit, të  vetëpunësuarit në bujqësi dhe të siguruaritnë mënyrë vullnetare, si dhe të siguruarit sipas VKM;
 • Vendim gjykate për njohje të vjetërsisë në punë (nëse shikohet e arsyeshme);
 • Vërtetim i vjetërsisë në punë për ish-anëtarët e  kooperativave bujqësore, para vitit 1992;
 • Vërtetim i Degës Ushtarake për periudhën e kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak (për kërkuesit meshkuj);
 • Vërtetim-tip i vjetërsisë në punë për ushtarakët;
 • Fotokopje e noterizuar e diplomës së shkollës së lartë për kërkueset femra (kur kanë mbaruar studimet elarta, me shkëputje nga puna);
 • Çdo dokument tjetër justifikues, që vërteton qënien në punë;
 • Vërtetim nga punëdhënësi për profesionin dhe natyrën e punës;
 • Këto dokumenta, për efekt përfitimi pensioni invaliditeti, do të pranohen kur personi nuk ka mbushur moshën e pensionit të pleqërisë.

c) Dokumentat që vërtetojnë  të ardhurat e realizuara:

 • Vërtetim page, sipas së cilës është derdhur kontribut për periudhat e sigurimit që nga 01.01.1994deri në momentin e shkëputjes nga puna, sipas formularit tip (nëse ka punuar dhe ka derdhur kontribute për periudhat pas datës 01.01.1994);- Vërtetim i pagës mesatare neto, për vitin e fundit të punës;
 • Çdo dokument tjetër justifikues, që vërteton pagën ose derdhjen e periudhave kontributive.

d) Dokumentat që vërtetojnë  gjendjen shëndetësore:

 • Fletë-drejtimi për në KMCAP, lëshuar nga institucione shëndetësore me shtretër, (Spital), shoqëruar me fletë-dalje nga spitali, ekzaminime e dokumenta të tjera plotësuese, të kërkuara kur del për herë të parë nëMCAP;
 • Fletë-drejtimi nga KML për ato gjëndje shëndetësore, që nuk janë objekt trajtimi në spital, sipas përcaktimit në Rregullore;
 • Epikrizë përcjellëse, lëshuar nga mjekë specialistë, apo konsulta e shoqëruar me egzaminimet e nevojshme. Kur del për rikontroll duhet shoqëruar me egzaminimet përkatëse zyrtare;
 • Kartela personale dhe libri i shëndetit për të vërtetuar ecurinë e sëmundjes, ndjekjen dhe trajtimin mjekësor me ilaçe;
 • Fletë-drejtimi për KMCAP, që vërteton rëndimin e gjëndjes shëndetësore, e vlefshme për KMCAP, para afatit të rikontrollit;
 • Raport mjekësor lëshuar nga Komisioni Mjekësor, që përcakton gjëndjen shëndetësore dhe aftësinë për punë (para fillimit të punësimit ose të përfshirjes në çdo skemë sigurimi);
 • Raport mjekësor i lirimit nga ushtria, lëshuar nga KMU pranë SQU, për ushtarët që bëhen invalidë gjatë shërbimit ushtarak;
 • Vërtetim për pagesën e paaftësisë për punë, shkaktuar nga një sëmundje e përgjithshme (përpunëmarrësin).

Shqyrtimi i kërkesës dhe vlerësimi i KMCAP-it:

 • Dokumentacioni i mësipërm i dorëzohet mjekut të ekspertizës, i cili pas verifikimit të nevojshëm njofton datën për të kaluar në KMCAP, ose i kthen mbrapsht dokumentat per pasaktësi;
 • KMCAP në mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht  dokumentat, njofton dhe egzaminon të sëmurin, merr vendimin përkatës jo në prani të tij, dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht  të sëmurit gojarisht dhe nëpërmjet vërtetimit tip;
 • Kundër këtij vendimi i sëmuri ose invalidi mund të ankohet tek KMCAP-i epror.
 • Ankesa bëhet me shkrim dhe dorëzohet në DRSSH përkatëse.

Masa e përfitimit:

Shuma e pensionit të invaliditetit të plotë llogaritet në të njëjtën mënyrë si pensioni i pleqërisë;

Shuma e përgjithshme e pensionit të plotë nuk mund të jetë më e vogël se 75 për qind e pagës minimale neto në shkallë vendi.

E ardhura shtesë për kujdesje sipas Nenit 38, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar:

Kur përfituesi i një pensioni të plotë të invaliditetit bëhet i paaftë dhe ka nevojë për një kujdesje të vazhdueshme nga një person tjetër, sipas përcaktimit të KMCAP-it, atij i jepet një pagesë shtesë prej 15 % të bazës së vlerësueshme.

E ardhura shtesë për fëmijët në ngarkim:

Një person i siguruar i paaftë, që merr pension invaliditeti të plotë, sipas nenit  35, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe ka fëmijë në ngarkim deri në moshën 18 vjeç, ose deri në moshën 25 vjeç kur vazhdon studimet e larta me shkëputje nga puna, do të marrë një të ardhur shtesë familjare për çdo fëmijë në masën 5% të pensionit bazë, por jo më shumë së 30% e tij.

I.2 Pensioni i reduktuar i invaliditetit

Personi që bëhet i paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime të forta e dëmtime fizike (duke përfshirë verbimin), ka të drejtë të marrë pension invaliditeti të reduktuar.

Baza ligjore:

a) Neni 35; 36; 38; 39, i Kreut të  III-të, të Ligjit nr.  7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

b) Udhëzimi nr. 2, datë 05.10.2005, i ISSH-së “Për llogaritjen dhe indeksimin e bazës së vlerësuar dhe

pagës neto për efekt pensioni”;

c) Rregullore nr. 1, datë 19.10.2009, i ISSH-së “Mbi administrimin dhe llogaritjen e pensioneve”;
d) Rregullore e përbashkët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore, datë 30.05.2003 “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e KMCAP-it të invalidëve“.

 

2. Kushtet e përfitimit:

 

a) Kur personi ka humbur plotësisht aftësinë për punë, jo për shkak të një aksidenti në punë apo  sëmundjes profesionale;
b) Kur personi nuk ka plotësuar periudhën minimale të sigurimit, e cila është në varësi të raportit të periudhës të sigurimit faktike me periudhën e sigurimit që i duhet për pensionin reduktuar të invaliditetit;
c) E drejta për të përfituar pension të reduktuar invaliditeti fillon pas mbarimit të periudhës 6-mujore të trajtimit me raport mjekësor për paaftësi të përkohëshme në punë. Vlerësimi nga KMCAP duhet të bëhet në muajn e pestë ose të gjashtë, para përfundimit të kësaj periudhe.

 

3. Dokumentacioni:

 

Për të përfituar pension të reduktuar invaliditeti, përfituesi ose i autorizuari me prokurë paraqitet në Agjencinë Lokale të Sigurimeve Shoqërore (ALSSH) të vendbanimit, sipas regjistrimit në gjendjen civile, për të bërë kërkesën e përfitimit të pensionit të reduktuar të invaliditetit. Përfituesi për pension të reduktuar invaliditeti ose i autorizuari me prokurë, së bashku me kërkesën duhet të paraqesë dhe dokumentat e mëposhtme:
 

a) Dokumentat që vërtetojnë moshën dhe identitetin:

- Fotokopje e letërnjoftimit elektronik, ose çertifikatë lindjeje me fotografi;

- Çertifikatë e gjëndjes familjare;

- Çertifikatë martese (vetëm për aplikueset femra);

- Dy copë fotografi.

 

b) Dokumentat që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës janë:

- Libreza e punës;

- Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj;

- Vërtetim për periudhën e sigurimit, e lëshuar nga zyra e arkivit pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve shoqërore për punëdhënësit, të punësuarit, të vetëpunësuarit, të  vetëpunësuarit në bujqësi dhe të siguruarit në mënyrë vullnetare, si dhe të siguruarit sipas VKM;

 

- Vendim gjykate për njohje të vjetërsisë në punë (në se shikohet e arsyeshme);

- Vërtetim i vjetërsisë në punë për ish-anëtarët e  kooperativave bujqësore, para vitit 1992;

- Vërtetim i Degës Ushtarake për periudhën e kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak (për kërkuesit meshkuj);
- Vërtetim-tip i vjetërsisë në punë për ushtarakët;- Fotokopje e noterizuar e diplomës së shkollës së lartë për kërkueset femra (kur kanë mbaruar studimet e larta, me shkëputje nga puna);

- Çdo dokument tjetër justifikues, që vërteton qënien në punë;

- Vërtetim nga punëdhënësi për profesionin dhe natyrën e punës;

- Këto dokumenta, për efekt përfitimi pensioni invaliditeti, do të pranohen kur personi nuk ka mbushur moshën e pensionit të pleqërisë.

c) Dokumentat që vërtetojnë  të ardhurat e realizuara:

- Vërtetim page, sipas së cilës është derdhur kontribut për periudhat e sigurimit që nga 01.01.1994 deri në momentin e shkëputjes nga puna, sipas formularit tip (nëse ka punuar dhe ka derdhur kontribute për periudhat pas datës 01.01.1994);

- Vërtetim i pagës mesatare neto, për vitin e fundit të punës;

- Çdo dokument tjetër justifikues, që vërteton pagën ose derdhjen e periudhave kontributive.

 

d) Dokumentat që vërtetojnë  gjendjen shëndetësore:

 

- Fletë-drejtimi për në KMCAP, lëshuar nga institucione shëndetësore me shtretër, (Spital), shoqëruar me fletë-dalje nga spitali, ekzaminime e dokumenta të tjera plotësuese, të kërkuara kur del për herë të parë në KMCAP;
- Fletë-drejtimi nga KML për ato gjëndje shëndetësore që nuk janë objekt trajtimi në spital, sipas përcaktimit në Rregullore;

- Epikrizë përcjellëse, lëshuar nga mjekë specialistë, apo konsulta e shoqëruar me egzaminimet e nevojshme. Kur del për rikontroll duhet shoqëruar me egzaminimet përkatëse zyrtare;
- Kartela personale dhe libri i shëndetit për të vërtetuar ecurinë e sëmundjes, ndjekjen dhe trajtimin mjekësor me ilaçe;

- Fletë-drejtimi për KMCAP, që vërteton rëndimin e gjëndjes shëndetësore, e vlefshme për KMCAP, para afatit të rikontrollit;

- Raport mjekësor lëshuar nga Komisioni Mjekësor, që përcakton gjëndjen shëndetësore dhe aftësinë për punë (para fillimit të punësimit ose të përfshirjes në çdo skemë sigurimi);
- Raport mjekësor i lirimit nga ushtria, lëshuar nga KMU pranë SQU, për ushtarët që bëhen invalidë gjatë shërbimit ushtarak;

- Vërtetim për pagesën e paaftësisë për punë, shkaktuar nga një sëmundje e përgjithshme (për punëmarrësin).

 

4. Shqyrtimi i kërkesës dhe vlerësimi i KMCAP-it:

a) Dokumentacioni i mësipërm i dorëzohet mjekut të ekspertizës,i cili pas verifikimit të nevojshëm njofton datën për të kaluar në KMCAP, ose i kthen mbrapsht dokumentat per pasaktësi;
b) KMCAP në mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht dokumentat, njofton dhe egzaminon të sëmurin, merr vendimin përkatës jo në prani të tij, dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht  të sëmurit gojarisht dhe nëpërmjet vërtetimit tip;

c) Kundër këtij vendimi i sëmuri ose invalidi mund të ankohet tek KMCAP-i epror. Ankesa bëhet me shkrim dhe dorëzohet në DRSSH përkatëse.

5. Masa e përfitimit:

a)Shuma e pensionit të invaliditetit të reduktuar llogaritet në të njëjtën mënyrë si pensioni i pleqërisë se reduktuar;

b)Masa e pensionit të invaliditetit të reduktuar llogaritet duke shumëzuar masën e llogaritur të invaliditetit të plotë me koeficientin që rezulton nga raporti i periudhës së tij të sigurimit me periudhën e duhur për pension të plotë invaliditeti.

6. E ardhura shtesë për kujdesje sipas nenit 38, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Kur përfituesi i një pensioni invaliditeti bëhet fizikisht ose psikikisht i paaftë dhe ka nevojë për një kujdesje të vazhdueshme të një personi tjetër, atij i jepet një pagesë shtesë prej 15 përqind të bazës së vlerësuar neto. Nevoja për kujdesje të vazhdueshme e një personi tjetër përcaktohet nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP).

E ardhura shtesë për fëmijët në ngarkim:

Një person i siguruar i paaftë, që merr pension invaliditeti, sipas nenit 35, dhe që ka në ngarkim fëmijët deri në moshën 18 vjeç, ose kur këta studiojnë apo janë të paaftë për punë deri në moshën 25 vjeç, merr një të ardhur shtesë familjare për çdo fëmijë në masën 5 përqind të pensionit bazë, por jo më shumë se 30 përqind.

 

I.3 Pensioni i pjesshëm i invaliditetit

Personi që bëhet i paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime të forta e dëmtime fizike (duke përfshirë verbimin), ka të drejtë të marrë pension të pjesshëm invaliditeti.

 

1. Baza ligjore:

a) Neni 35; 36; 38; 39, i Kreut të  III-të, të Ligjit nr.  7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

b) Udhëzimi nr. 2, datë 05.10.2005, i ISSH-së “Për llogaritjen dhe indeksimin e bazës së vlerësuar dhe pagës neto për efekt pensioni”;

c) Rregullore nr. 1, datë 19.10.2009, i ISSH-së “Mbi administrimin dhe llogaritjen e pensioneve”;
d) Rregullorja  e përbashkët  e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore, datë 30.05.2003 “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e KMCAP-it të invalidëve“.

2. Kushtet e përfitimit:

a) I siguruari merr pension për invaliditet të pjesshëm, kur ka plotësuar periudhën minimale të sigurimit, sipas nenit 35, dhe kur për çdo arësye, përveç aksidentit në punë dhe sëmundjes profesionale, bëhet i paaftë të kryejë punën e fundit, por mund të punojë në kushte të veçanta pune. Shkalla e invaliditetit dhe puna që do të kryejë i siguruari, përcaktohet nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP);

b) Pensioni i invaliditetit të pjesshëm është sa 50 përqind e pensionit të plotë të invaliditetit. Ai llogaritet në të njëjtën mënyrë si pensioni i plotë i invaliditetit.

3. Dokumentacioni:

Për të përfituar pension të pjesshëm invaliditeti përfituesi ose i autorizuari me prokurë paraqitet në Agjencinë Lokale të Sigurimeve Shoqërore (ALSSH) të vendbanimit, sipas regjistrimit në gjendje civile, për të bërë kërkesën e përfitimit të pensionit të pjesshëm invaliditetit. Përfituesi për pension të pjesshëm invaliditeti ose i autorizuari me prokurë, së bashku me kërkesën duhet të paraqesë dhe dokumentat e mëposhtme:
a) Dokumentat që vërtetojnë moshën dhe identitetin:

- Fotokopje e letërnjoftimit elektronik, ose çertifikatë lindjeje me fotografi;

- Çertifikatë e gjendjes familjare;

- Çertifikatë martese (vetëm për aplikueset femra);

- Dy copë fotografi.

b) Dokumentat që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës janë:

- Libreza e punës;

- Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj;

- Vërtetim për periudhën e sigurimit, e lëshuar nga zyra e arkivit pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për punëdhënësit, të punësuarit, të vetëpunësuarit, të  vetëpunësuarit në bujqësi dhe të siguruarit në mënyrë vullnetare, si dhe të siguruarit sipas VKM;

- Vendim gjykate për njohje të vjetërsisë në punë (në se shikohet e arsyeshme);

- Vërtetim i vjetërsisë në punë për ish-anëtarët e kooperativave bujqësore, para vitit 1992;

- Vërtetim i Degës Ushtarake për periudhën e kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak (për kërkuesit meshkuj);

- Vërtetim-tip i vjetërsisë në punë për ushtarakët;

- Fotokopje e noterizuar e diplomës së shkollës së lartë për kërkueset femra (kur kanë mbaruar studimet elarta, me shkëputje nga puna);

- Çdo dokument tjetër justifikues, që vërteton qënien në punë;- Vërtetim nga punëdhënësi për profesionin dhe natyrën e punës;

- Këto dokumenta, për efekt përfitimi pensioni invaliditeti, do të pranohen kur personi nuk ka mbushur moshën e pensionit të pleqërisë.

c) Dokumentat që vërtetojnë  të ardhurat e realizuara:

- Vërtetim page, sipas së cilës është derdhur kontribut për periudhat e sigurimit që nga 01.01.1994 deri në momentin e shkëputjes nga puna, sipas formularit tip (nëse ka punuar dhe ka derdhur kontribute për periudhat pas datës 01.01.1994);

- Vërtetim i pagës mesatare neto, për vitin e fundit të punës;

- Çdo dokument tjetër justifikues, që vërteton pagën ose derdhjen e periudhave kontributive.

d) Dokumentet që vërtetojnë  gjendjen shëndetësore:

- Fletë-drejtimi për në KMCAP, lëshuar nga institucione shëndetësore me shtretër, (Spital), shoqëruar me fletë-dalje nga spitali, ekzaminime e dokumenta të tjera plotësuese, të kërkuara kur del për herë të parë në KMCAP;
- Fletë-drejtimi nga KML për ato gjendje shëndetësore, që nuk janë objekt trajtimi në spital, sipas përcaktimit në Rregullore;

- Epikrizë përcjellëse, lëshuar nga mjekë specialistë, apo konsulta e shoqëruar me egzaminimet e nevojshme. Kur del për rikontroll duhet shoqëruar me egzaminimet përkatëse zyrtare;
- Kartela personale dhe libri i shëndetit për të vërtetuar ecurinë e sëmundjes, ndjekjen dhe trajtimin mjekësor me ilaçe;

- Fletë-drejtimi për KMCAP, që vërteton rëndimin e gjëndjes shëndetësore, e vlefshme për KMCAP, para afatit të rikontrollit;

- Raport mjekësor lëshuar nga Komisioni Mjekësor, që përcakton gjëndjen shëndetësore dhe aftësinë për punë (para fillimit të punësimit ose të përfshirjes në çdo skemë sigurimi);
- Raport mjekësor i lirimit nga ushtria, lëshuar nga KMU pranë SQU, për ushtarët që bëhen invalidë gjatë shërbimit ushtarak;

- Vërtetim për pagesën e paaftësisë për punë, shkaktuar nga një sëmundje e përgjithshme (për punëmarrësin).

4. Shqyrtimi i kërkesës dhe vlerësimi i KMCAP-it:

a) Dokumentacioni i mësipërm i dorëzohet mjekut të ekspertizës, i cili pas verifikimit të nevojshëm njofton datën për të kaluar në KMCAP, ose i kthen mbrapsht dokumentat per pasaktësi;
b) KMCAP në mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht dokumentat, njofton dhe ekzaminon të sëmurin, merr vendimin përkatës jo në prani të tij, dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht  të sëmurit gojarisht dhe nëpërmjet vërtetimit tip;

c) Kundër këtij vendimi i sëmuri ose invalidi mund të ankohet tek KMCAP-i epror. Ankesa bëhet me shkrim dhe dorëzohet në DRSSH përkatëse.

9.      PENSIONI FAMILJAR

1. Baza ligjore:

a) Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
b) Rregullore nr. 1, e ISSH-së, datë 19.10.2009 “Mbi administrimin dhe llogaritjen e pensioneve”.

2. Kushtet e përfitimit:

a) E veja, kur është:

- Mbajtëse e një fëmije që ishte në ngarkim të të vdekurit, deri në moshën 8 vjeç;

- E paaftë për punë;

- Ka mbushur moshën 55 vjeç.

b) Burri i ve, kur është:

-Mbajtës i një fëmije që ishte në ngarkim të të vdekurit, deri në moshën 8 vjeç;

- I paaftë për punë;

- Ka mbushur moshën 60 vjeç.

c) Jetimi që ishte në ngarkim të personit që vdiq dhe është nën 18 vjeç, ose deri në 25 vjeç, nëse studion ose është i paaftë për punë;

d) Prindërit, kur kanë arritur moshën 65 vjeç ose janë të paaftë për punë, prindërit e prindërve, njerku e njerka, kur nuk kanë persona që detyrohen t’i mbajnë, nëse provohet se ata jetonin në të njëjtën familje me atë që vdiq, jo më pak se një vit para momentit të vdekjes dhe kanë arritur moshën 65 vjeç, ose janë të paaftë për punë;

e) Nipërit e mbesat, kur janë në ngarkim të atij që vdiq dhe bënin pjesë në të njëjtën familje me të. Në këtë rast ata trajtohen si jetimë;

f) I/e veja humbasin të drejtën për pension familjar kur martohen.

3. Dokumentacioni:

Kërkesa për përfitimin e pensionit familjar bashkë me dokumentat e nevojshme paraqitet në ALSSH-në e vendbanimit, sipas gjendjes civile. Dokumentat që shoqërojnë kërkesën për pension familjar janë si më poshtë:

a) Dokumentat që vërtetojnë moshën dhe identitetin:

- Çertifikatë e gjendjes familjare;

- Çertifikatë vdekjeje e të ndjerit/ës (ku të jetë shënuar dhe shkaku i vdekjes);

- Fotokopje e letrës së njoftimit elektronik për kërkuesin, ose përfituesit e tjerë.

b) Dokumentat që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës janë:- Libreza e punës;- Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj;

- Vërtetim për periudhën e sigurimit, e lëshuar nga zyra e arkivit pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për punëdhënësit, të punësuarit, të vetëpunësuarit, të  vetëpunësuarit në bujqësi dhe të siguruarit në mënyrë vullnetare, si dhe të siguruarit sipas VKM;

- Vendim gjykate për njohje të vjetërsisë në punë (në se shikohet e arsyeshme);

- Vërtetim i vjetërsisë në punë për ish-anëtarët e  kooperativave bujqësore, para vitit 1992;

- Vërtetim i Degës Ushtarake për periudhën e kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak (për kërkuesit meshkuj);
- Vërtetim-tip i vjetërsisë në punë për ushtarakët;

- Fotokopje e noterizuar e diplomës së shkollës së lartë për kërkueset femra (kur kanë mbaruar studimet e larta, me shkëputje nga puna).

c) Për personat që përfitojnë nga Ligji nr. 7514, datë 30.09.1991 “Për pafajësinë, amnistinë dhe reabilitimin e ish-të Dënuarve  dhe të Përndjekurve Politikë” duhen edhe:

- Vërtetim i gjendjes gjyqësore;

- Vërtetim për kohën e vuajtjes së dënimit, lëshuar nga Ministria e Rendit Publik;

- Vërtetim për faktin e dënimit për motive politike dhe kohën e vuajtjes së tij, të lëshuar nga  Komisioni i Ministrisë së Rendit Publik dhe Ministrisë  së Drejtësisë;

- Çdo dokument tjetër justifikues, që vërteton qënien në punë.

d) Dokumentat që vërtetojnë  të qënit në ngarkim të të ndierit/ndjerës:

Krahas dokumentave të përcaktuara më lart, duhet të dorëzohen dhe dokumentat e mëposhtëme:
- Vërtetim i vazhdimit të shkollës për jetimët që kanë mbushur moshën ligjore për t’u punësuar ose vetëpunësuar;
- Vendim i KMCAP-it për paaftësinë në punë të personave të familjes në ngarkim të të siguruarit të vdekur, kur ata janë në moshë pune;

- Vërtetim i organeve të pushtetit lokal që në ngarkim të të vdekurit ishte një i/e ve, që mban  një fëmijë deri në moshën 8 vjeç, i cili ishte në ngarkim të të vdekurit;

- Vërtetim për personin e ve, që është kërkues për punë;

- Proces-verbal, që provon faktin e vdekjes nga aksidenti në punë,si dhe vendimi i KMCAP, kur vdekja është shkaktuar nga sëmundje profesionale;

- Vërtetim i organeve të pushtetit lokal që prindërit, prindërit e prindërve nuk kanë persona që detyrohen t’i mbajnë dhe jetonin në të njëjtën familje me atë që ka vdekur, jo më pak se një vit para vdekjes;- Vërtetim nga organet e prokurorisë ose gjykatës për rastet kur kërkohet të përfitohet nga Dekreti nr. 758, datë 01.04.1994 “Për një mbrojtje të veçantë të ushtarakut”;- Vërtetim nga ministria përkatëse për humbjen e jetës së pilotit në përmbushje të detyrës gjatë fluturimit. Për të marrë këtë përfitim, personi duhet të bëjë kërkesë me shkrim  pranë ALSSH-së, ku të deklarojë se nuk është ekonomikisht aktiv (i punësuar ose i vetëpunësuar);
- Jetimi që ka moshën ligjore për t’u punësuar ose vetëpunësuar, kur nuk vazhdon shkollën dhe është nën 18 vjeç (kur banon në qytet) dhe nën 16 vjeç (kur banon në fshat), në kërkesën për pension deklaron se nuk është i punësuar ose i vetëpunësuar si dhe paraqet vërtetim nga Zyra e Punës.

e) Dokumentat që vërtetojnë  të ardhurat e realizuara:
- Vërtetim page, sipas së cilës është derdhur kontribut për periudhat e sigurimit që nga 01.01.1994 deri në momentin e shkëputjes nga puna, sipas formularit tip (nëse ka punuar dhe ka derdhur kontribute për periudhat pas datës 01.01.1994);

- Vërtetim i pagës mesatare neto, për vitin e fundit të punës.

4. Masa e përfitimit:
Pensioni familjar është pjesë e pensionit që kishte ose i takonte të ndjerit/ës.
a) Personi i/e ve, merr 50% të pensionit që gëzonte ose do të gëzonte i/e ndieri/a, kur është i/e vetëm dhe për çdo pjestar tjetër merr 25%, me kusht që shuma e pensionit të mos kalojë 100% masën e tij;
b) Kur e veja nuk është pjestare e pensionit familjar, dhe përfitues është vetëm një jetim, masa e pensionit për jetimin është 50% e pensionit që gëzonte ose do të gëzonte i ndjeri;
c) Kur e veja nuk është pjestare e pensionit familjar, dhe përfitues janë dy ose më shumë persona, masa e pensionit familjar për secilin prej tyre është 25%, por jo më shumë se 50%  e pensionit që gëzonte ose do të gëzonte i ndjeri;

d) Shuma e një pensioni familjar nuk duhet të kalojë masën e pensionit që merrte ose do të merrte personi që vdes;

e) Jetimi merr pension familjar edhe nëqoftëse prindi që jeton është i punësuar, është ekonomikisht aktiv ose merr një pension si të drejtë të tij. Në këtë rast masa e pensionit për çdo jetim ose person tjetër që përfiton është 25% e pensionit që i takonte të ndjerit, por jo më tepër se 50% e tij;
f) Jetimi që humbet të dy prindërit merr një pension jetimi për sejcilin prej tyre;
Kërkesën për vazhdimin e pensionit familjar, kur mbaron afati i pagesës, përfituesi e paraqet në ALSSH-në e vendbanimit, sipas gjendjes civile, duke i bashkangjitur dokumentacionin e kërkuar.

4. BARRELINDJA

Baza ligjore:

·         Neni nr. 26; 27; 28; 29, i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

·         Rregullore nr. 37, e ISSH-së, datë 23.12.2004 “Për caktimin, administrimin dhe pagesën e përfitimeve afatshkurtra”;

·         Rregullore nr. 494, e ISSH-së, datë 05.10.1993 “Për lëshimin e raporteve për paaftësi të përkohëshme në punë”.

Neni 26

Në degën e sigurimit për barrëlindje paguhen:

a) të ardhurat për barrëlindje;

b) të ardhurat për kompensimin për barrëlindje, kur ndryshohet vendi i punës;

c) shpërblimi për lindje fëmije.

Neni 27

E ardhura për barrëlindje

1. E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi. Përjashtohet nga rregulli për periudhën e sigurimit rasti kur e drejta e pagesës për barrëlindjen e radhës ndodh brenda 24 muajve nga data e lindjes së fëmijës së mëparshëm;

2. Periudha e përfitimit do të jetë 365 ditë kalendarike, duke përfshirë një minimum prej 35 ditësh para dhe 63 ditësh pas lindjes së fëmijës. Për gruan që do të ketë në barrë më shumë se një fëmijë, periudha e përfitimit do të jetë 390 ditë kalendarike, duke përfshirë një minimum prej 60 ditë para dhe 63 ditë pas lindjes së fëmijëve;

3. E ardhura për barrëlindje për gruan e siguruar është:

         a) 80 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të dymbëdhjetë muajve të fundit nga data e lindjes të së drejtës për pagesë për periudhën e paralindjes dhe për 150 ditë kalendarike pas lindjes;

         b) 50 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të dymbëdhjetë muajve të fundit nga data e lindjes së të drejtës për pagesë për periudhën tjetër në vazhdim.

4. E ardhura për barrëlindje për gratë e siguruara si të vetëpunësuara në bujqësi llogaritet sipas pikës 3, të këtij neni. Për periudhën deri në barazimin e kontributeve që paguajnë të vetëpunësuarit në bujqësi me të vetëpunësuarit në aktivitete jobujqësore, e ardhura për barrëlindje caktohet me Vendim të Këshillit të Ministrave.

5. Nëna, që birëson fëmijën e moshës deri në 1 vjeç dhe që ka qenë e siguruar jo më pak se 12 muaj, ka të drejtë për leje pas lindjes, e cila fillon ditën e birësimit, por jo më parë se mbas ditës së 63-të të lindjes së fëmijës, dhe vazhdon jo më shumë se 330 ditë nga dita e lindjes së fëmijës. Minimumi i lejes për birësuesen është 28 ditë.

6. Kur një fëmijë është birësuar gjatë lejes së lindjes, nëna që ka lindur do të ketë një periudhë përfitimi deri në ditën e birësimit, por jo më pak se 63 ditë pas lindjes.

7. Pas periudhës prej 63 ditësh pas lindjes, të drejtën e lejes për kujdes ndaj fëmijës e ka edhe babai ose birësuesi i siguruar, nëse këtë të drejtë nuk e ushtron apo nuk ka kushte për ta përfituar nëna.”.

Neni 28

E ardhura për kompensimin për shtatëzani

1. Gruaja e siguruar, që me vendim të komisionit mjekësor kompetent ndryshon vendin e punës për arësye shtatëzanie, ka të drejtë të përfitojë kompensim të ardhurash për pakësimin që pëson nga ndryshimi i vendit të punës.Ky kompensim jepet në rast se është derdhur kontribut për një kohë jo më pak se 12 muaj;

2. Shuma e të ardhurave që do të përfitohet për kompensim është e barabartë me diferencën ndërmjet pagës së vendit të punës të mëparshëm dhe pagës së vendit të punës së re. Ky kompensim nuk mund të jetë më shumë së 50 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të dymbëdhjetë muajve të fundit, nga data e lindjes të së drejtës për pagesë.   

 Neni 29

Shpërblimi për lindje fëmije

1. Shpërblim për lindje fëmije i paguhet një personi të siguruar, i cili është nëna ose babai i një fëmijë që lind, me kusht që njëri prej tyre të ketë kontribuar për një vit para lindjes se fëmijës. Shpërblimi do të bëhet i pagueshëm vetëm një herë dhe nëna do të ketë përparësi në përfitimin e pagesës, në rast se ajo është e siguruar;

2. Shpërblimi për çdo fëmijë të lindur do të jetë një shumë e barabartë me 50 përqind të pagës minimale mujore.

5. PER PAAFTESI NGA SEMUNDJET

Baza ligjore:

Neni 20; 21; 22; 23; 24; 25, i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
Rregullore nr. 37, e ISSH-së, datë 23.12.2004 “Për caktimin, administrimin dhe pagesën e përfitimeve afatshkurtëra”;
Rregullore nr. 494, e ISSH-së, datë 05.10.1993 “Për lëshimin e raporteve për paaftësi të përkohëshmë në punë”.

 

Kushtet e përfitimit:

Pagesë për paaftësi  nga sëmundjet përfitojnë vetëm të punësuarit;
14 ditëshi i parë paguhet nga ana e subjektit ku punon përfituesi;
Mbi ditën e 14-të të raporteve, të cilat jepen nga Komisioni Mjeko-Ligjor (KML), raportet paguhen nga sigurimet shoqërore. Por gjithmonë llogaritjet bëhen nga subjekti;
Raporti mjekësor paguhet deri në 6 muaj gjithsej, duke përfshirë dhe pagesën prej 14 ditësh.

 

Dokumentacioni:

I punësuari duhet të dorëzojë pranë subjektit ku punon këto dokumenta:
Raportet mjekësore;
Librezën e punës;
Formularin e bazës së vlerësuar të vitit paraardhës. (Ky dokument plotësohet nga sektori i financës së subjektit);
Sektori i financës së subjektit, mbështetur në dokumentat e pikës “a”, plotëson formularin tip-Listëpagesë e përfitimeve afatshkurtra, dhe e dërgon atë në ALSSH-në, ku ka aktivitetin subjekti;
ALSSH pasi kontrollon dhe verifikon dokumentat e sjella, i kalon pagesat në llogarinë personale të përfituesit, ose në llogarinë e subjektit.

 

Masa e përfitimit:

70% e mesatares ditore të bazës së vlerësuar të vitit të fundit kalendarik, kur i siguruari ka deri në 10 vjet periudha sigurimi;
80% e mesatares ditore të bazës së vlerësuar të vitit të fundit kalendarik, kur i siguruari ka mbi 10 vjet periudha sigurimi.

 

9.      AKSIDENTET

 

PËRFITIMET NGA DEGA E SIGURIMIT TË AKSIDENTEVE NË PUNË DHE SËMUNDJEVE PROFESIONALE

I siguruari që për shkak të aksidentit në punë ose sëmundjes profesionale, humbet aftësinë për punë, do të përfitojë:

Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë, apo sëmundja profesionale.
Të ardhura për invaliditet të përhershëm nga aksidenti në punë, apo sëmundja profesionale.
Të ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm nga aksidenti në punë, apo sëmundja profesionale.
Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël, nga aksidenti në punë apo sëmundja profesionale

 

TË ARDHURAT PËR PAAFTËSI TË PËRKOHËSHME NGA AKSIDENTET NË PUNË APO  SËMUNDJET PROFESIONALE

 

Baza ligjore:

Kreu  i IV, Nenet 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar;
VKM nr. 788, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e aksidentit në punë ose për shkak të punës”;
VKM nr. 396, datë 28.06.2007 “Për përcaktimin e sëmundjeve profesionale”;
Rregullore nr. 37, e ISSH-së, datë 23.12.2004 “Për caktimin, administrimin dhe pagesën e përfitimeve afatshkurtra”;
Rregullore nr. 494, e ISSH-së, datë 05.10.1993 “Për lëshimin e raporteve për paaftësi të përkohëshme në punë”;
Udhëzimi nr. 1, i ISSH-së, datë 24.09.1993 “Për kriteret e caktimit të aftësisë për punë të invalidëve nga aksidentet në punë”;
Rregullore nr. 7, e ISSH-së, datë 16.06.1994 “Për kujdes mjekësor shtesë dhe aftësim për dëmtim të vogël dhe zhdëmtime në masë të arsyeshme”.
Kushtet e përfitimit:
Pagesë për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë ose sëmundjet profesionale, përfitojnë vetëm të punësuarit;
Ky raport jepet nga Spitali ose KML, deri në 12 muaj.
Dokumentacioni:
Raportet mjekësore për aksident në punë;b) Proces-verbali tip i aksidentit në punë, i cili plotësohet nga subjekti dhe konfirmohet nga Inspektoriati Shtetëror i Punës;c) Formulari i bazës së vlerësuar të tri viteve të fundit të punës. (Ky dokument plotësohet nga sektori i financës së subjektit);
Sektori i financës së subjektit, mbështetur në dokumentat e pikës “a”, plotëson formularin tip-Listëpagesë të përfitimeve afatshkurtëra dhe e dërgon atë në ALSSH, ku ka aktivitetin subjekti;
ALSSH, pasi kontrollon dhe verifikon dokumentat, i kalon pagesat në llogarinë personale bankare të përfituesit, ose në atë të subjektit.
Masa e përfitimit:
100 % e mesatares ditore të bazës së vlerësuar, të tri viteve të fundit kalendarikë;
Kjo masë përfitimi vazhdon deri në 12 muaj.

 
7. TE TJERA
7.1 Shpërblimi i lindjes

Baza ligjore:

§  Neni 29, i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë“,  i ndryshuar.

Dokumentacioni:

§  Çertifikata e lindjes së fëmijës;

§  Libreza e periudhës kontributive;

§  Vërtetimi i vjetërsisë në punë dhe derdhjet kontributive.

Kushtet e përfitimit:

Shpërblimi për lindje fëmije i paguhet një personi të siguruar, i cili është nëna ose babai i fëmijës që lind, me kusht që njëri prej tyre të ketë kontribuar për një vit para lindjes së fëmijës;
Shpërblimi bëhet i pagueshëm vetëm një herë dhe nëna do të ketë parësi në përfitimin e pagesës, në rast se ajo është e siguruar.
Masa e përfitimit:
Shpërblimi për çdo fëmijë të lindur do të jetë një shumë e barabartë me 50 % të pagës minimale mujore, të miratuar me VKM, në momentin e lindjes të së drejtës.

 7.2 Pagesat për vdekje (Shpërblim vdekjeje)

Baza ligjore:

Neni 42, i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë“, të ndryshuar.

Kushtet e përfitimit:

Pagesa për vdekje i jepet:
Një personi të siguruar ose një pensionisti në rast vdekjeje të një anëtari të familjes, që ai ka në ngarkim;
Personit që u kujdes për personin e siguruar të vdekur, dhe që pagoi shpenzimet e varrimit.

Dokumentacioni:

Çertifikata e vdekjes;
Akti i varrimit;
Libreza e pensionit.

Masa e përfitimit:

Për pensionistët që përfitojnë pension shteti, kryhet një pagesë prej një pensioni bazë minimal të shtetit, në momentin e lindjes të së drejtës;
Për pensionistët që përfitojnë pension fshati, kryhet një pagesë prej një pensioni bazë minimal fshati, në momentin e lindjes të së drejtës.

7.3 Shpenzime Varrimi

Baza ligjore:

Neni 42, i Ligjit nr.  7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën eShqipërisë“,  i ndryshuar.

Dokumentacioni:

Çertifikata e vdekjes;
Akti i varrimit;
Librezë pensioni, nëqoftëse përfiton pension.

 

Kushtet e përfitimit:

Pagesa për  shpenzime varrimi i jepet:
 Një personi të siguruar ose një pensionisti, në rast vdekjeje të një anëtari të familjes, që ai ka në ngarkim;
Atij që u kujdes për personin e siguruar të vdekur dhe pagoi shpenzimet e varrimit.
Masa e përfitimit:
Për pensionistët që përfitojnë pension shteti kryhet një pagesë prej një pensioni bazë minimal të shtetit, në momentin e lindjes të së drejtës, miratuar me VKM;
Për pensionistët që përfitojnë pension fshati kryhet një pagesë në masën e një pensioni bazë  fshati, në momentin e lindjes të së drejtës, miratuar me VKM.

 

PENSIONE TE TJERA TE RREGULLUARA ME LIGJE TE VECANTA

 

1.      PENSIONI I USHTARAKUT

 

LIGJ

Nr.10 142, datë 15.5.2009

Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të forcave të armatosura, të punonjësve të policisë së shtetit, të gardës së republikës, të shërbimit informativ të shtetit, të policisë së burgjeve, të policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit e të punonjësve të shërbimit të kontrollit të brendshëm në republikën e shqipërisë.

VKM
Nr.793, datë 24.9.2010

Për zbatimin e ligjit nr.10 142, datë 15.5.2009 “për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të forcave të armatosura, të punonjësve të policisë së shtetit, të gardës së republikës, të shërbimit informativ të shtetit, të policisë së burgjeve, të policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit e të punonjësve të shërbimit të kontrollit të brendshëm në republikën e shqipërisë”

VENDIM

i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë,nr. 2, datë18.02.2013(V-2/13)

2.      PILOTET FLUTURUES NE PENSION

Baza ligjore:

Ligji nr. 9128, datë 29.07.2003 “Për një trajtim të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension”, i ndryshuar.

Ndryshimet:

Ligji nr. 10135, datë 11.05.2009.

Personat përfitues:

Sipas këtij Ligji, përfitojnë pilotët ushtarakë që kanë fluturuar me avionë reaktivë dhe me helikë dhe bordi avion-drejtues i tyre, si dhe pilotët dhe teknikët fluturues të Njësisë të Transportit Mjekësor me helikopter.

Lloji i përfitimit:

Trajtim i veçantë financiar në shtesë të pensionit të pleqërisë.

Kushtet e përfitimit:

Pilotët që kanë fluturuar me avionë reaktivë e avionë me helikë, të kenë plotësuar kushtet për pension pleqërie dhe të kenë fluturuar:

Me avionë reaktivë jo më pak se 8,5 vjet kalendarikë;
Me avionë me helikë jo më pak se 12,5 vjet kalendarikë;
Jo më pak se 15 vjet vjetërsi në shërbim për funksionet aviondrejtues fluturues, qitës-radist, radist, teknik, fluturues bordi.

 

Masa e përfitimit:

50% e pagës referuese që ka pasur përfituesi në çastin e daljes në rezervë, lirim ose pension pleqërie, kur piloti ka fluturuar me avionë reaktivë jo me pak se 12,5 vjet kalendarike dhe kur piloti ka fluturuar me avionë me helikë jo më pak se 16,5 vjet kalendarikë;
35% të pagës referuese që ka pasur përfituesi në çastin e daljes në rezervë, lirim ose pension pleqërie kur piloti ka fluturuar me avionë reaktivë jo më pak se 8,5 vjet kalendarike dhe kur piloti ka fluturuar me avionë me helikë jo më pak se 12,5 vjet kalendarikë;
25% të pagës referuese që ka pasur përfituesi në çastin e daljes në rezervë, lirim ose pension pleqërie, për funksionet avion drejtues fluturues, qitës-radist, radist, teknik, fluturues bordi, me jo më pak se 15 vjet vjetërsi në shërbim, pavarësisht nga koha e daljes në pension;
Shuma e pensionit të plotë të pleqërisë plus masën e trajtimit të veçantë financiar, sipas këtij Ligji, nuk mund të jetë më e madhe se 50% e pagës referuese të pilotit fluturues, kur ka dalë në rezervë, lirim ose në pension pleqërie.

Dokumentacioni:
Drejtohuni në strukturat rajonale të sigurimeve shoqërore, ku keni vendbanimin, dhe pajisuni me dy format- kërkese:

Një format-kërkesë e plotësuar paraqitet në strukturat, nga ku keni ndërprerë karrierën ushtarake dhe keni dalë në rezervë/lirim apo pension pleqërie. Mbi bazë të kësaj kërkese, këto struktura, dërgojnë në rrugë postare vërtetimin e viteve të shërbimit dhe të pagës referuese në strukturën rajonale të sigurimeve shoqërore, ku keni vendbanimin;
Formatit tjetër të kërkesës, plotësuar në të gjitha rubrikat, i bashkëlidhet dokumentacioni i renditur më poshtë për çdo përfitim, dhe paraqitet pranë DRSSH-së, ku keni vendbanimin.
Fotokopje e letërnjoftimit elektronik ose çertifikatë personale.

3.      USHTARAKET E NËNDETËSEVE

Baza ligjore:

Ligji nr. 9361, datë 24.03.2005 “Për një trajtim të veçantë financiar të efektivave oficerë dhe nënoficerë lundrues të nëndetëseve dhe polumbarëve të forcave detare në pension”.
Personat përfitues:
Sipas këtij Ligji përfitojnë efektivat oficerë dhe nënoficerë lundrues të nëndetëseve e të polumbarëve të forcave detare.
Lloji i përfitimit:
Trajtim i veçantë financiar në shtesë të pensionit të pleqërisë.
Kushtet e përfitimit:
Efektivat lundrues oficerë dhe nënoficerë lundrues të nëndetëseve e të polumbarëve të forcave detare, të kenë plotësuar kushtet për pension pleqërie dhe të kenë shërbyer jo më pak se 7 vite kalendarike.
Masa e përfitimit:
50% e pagës referuese, kur keni shërbyer jo më pak se 12,5 vite kalendarike; 30% e pagës referuese, kur keni shërbyer jo më pak se 10 vite kalendarike; 20% e pagës referuese, kur keni shërbyer jo më pak se 7 vite kalendarike; Shuma e pensionit të plotë të pleqërisë plus masën e trajtimit të veçantë financiar, nuk mund të jetë më e madhe se 50% e pagës referuese të oficerit dhe nënoficerit të nëndetëses dhe të polumbarit, në çastin që i ka lindur e drejta për këtë përfitim.
Dokumentacioni:
Paraqituni në strukturat rajonale të sigurimeve shoqërore, ku keni vendbanimin, dhe pajisuni me format- kërkesën; Mbi bazë të kësaj kërkese, struktura nga ku keni ndërprerë karrierën ushtarake dhe keni dalë në rezervë/lirim apo pension pleqërie dërgon në rrugë postare vërtetimin e viteve të shërbimit dhe të pagës referuese në ISSH, nga ku përcillet në strukturat rajonale të sigurimeve shoqërore; Fotokopje e letërnjoftimit elektronik ose çertifikatë personale.

4.      PUNËTORËT E NËNTOKËS DHE MINIERËS

 

Baza ligjore: 

Ligji nr. 8685, datë 09.11.2000 “Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në miniera nëntokë”, i ndryshuar.

Ndryshimet:

Ligji nr. 9356, datë 17.03.2005;
Ligji nr. 9706, datë 05.04.2007.

Personat përfitues:

Sipas këtij Ligji përfitojnë punonjësit, të cilët kanë punuar në miniera, nëntokë.

Lloji i përfitimit:

Trajtim i veçantë financiar.

Kushtet dhe masa e përfitimit:

Personat të kenë punuar për një periudhë jo më pak se 11 vjet e gjysëm nëntokë dhe të kenë periudhë të përgjithshme jo më pak se 23 vjet punë;
Të mos ushtrojnë veprimtari ekonomike;
Masa e përfitimit për këta punonjës do të jetë e barabartë me 60% të bazës së vlerësuar. Në rastet kur për llogaritjen e bazës së vlerësuar mungojnë dokumentat, masa e përfitimit do të caktohet në nivelin e përfitimit minimal, i cili përcaktohet  me Vendim të Këshillit të Ministrave;

Lidhur me këtë përfitim, nuk procedohet në vijim, pasi në Ligj është parashikuar një datë kufi e paraqitjes së kërkesës dhe dokumentacionit deri më 31 mars 2001.

5.      PENSIONET E POSACME SHTETËRORE

Pensioni i posaçëm shtetëror është një shtesë që jepet me Vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave.

Baza ligjore:

Neni 5, i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;
VKM nr. 429, datë 12.09.2002 “Për kushtet e përfitimit, shumën dhe procedurat e dhënies së pensioneve të posaçme shtetërore dhe të shtesave të pensioneve të posaçme shtetërore”.

 

Kushtet e përfitimit:

Pensionin e posaçëm shtetëror e përfitojnë ata persona që:

Kanë marrë pjesë në lëvizjen e Rilindjes Kombëtare, në lëvizjet popullore, në Luftën kundër pushtuesve nazifashistë brënda dhe jashtë Shqipërisë, në mbrojtjen e kufirit dhe ruajtjen e integritetit territorial të Shqipërisë, në lëvizjen demokratike dhe që kanë merita të veçanta;
Kanë arritur rezultate të dallueshme në fushën e shkencës, kulturës, arteve, ekonomisë dhe politikës;
Kanë vuajtur nga persekutimi politik nën rregjimin komunist.

Dokumentacioni:
a) Kërkesa, propozimi për përfitimin ose shtesën e pensionit të posaçëm shtetëror bëhet nga:

Personi i interesuar, nëpërmjet Këshillit të Qarkut të vendbanimit të personit;
Organizatat ose shoqatat, nëpërmjet Këshillit të Qarkut të vendbanimit të personit;
Titullarët e Ministrive, ku punon përfituesi përkatës;
Kryeministri;
Kryetari i Kuvendit;
Presidenti i Republikës.

b) Kërkesa duhet të përmbajë gjeneralitetet, emrin, atësinë, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen etj dhe duhet të jetë e shoqëruar me dokumentat, si vijojnë:

Fotokopjen e letërnjoftimit elektronik ose çertifikatën e gjendjes civile;
Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore nëse merr pension dhe masën e pensionit;
Vërtetim të KMCAP-it për personat e paaftë për punë;
Kopjet e noterizuara të dokumentave që vërtetojnë meritat e veçanta si titujt, medaljet, urdhërat etj;
Kopjen e noterizuar të Statusit të të përndjekurit politik.
Masa e përfitimit:
Pensionin e posaçëm shtetëror e përfitojnë personat e sipërpërmendur si shtesë mbi pensionin që iu takon nga sigurimet shoqërore, ose si pension nëse nuk përfitojnë pension nga sigurimet shoqërore;
Pensioni i posaçëm shtetëror nuk mund të jetë më i ulët se pensioni bazë dhe as më i lartë se dyfishi i pensionit bazë, të miratuar në momentin e lindjes të së drejtës;
Shtesa e pensionit të posaçëm shtetëror mund të jetë deri në kufirin maksimal, me kusht që shuma e pensionit që i takon nga Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”  me këtë shtesë të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

 

Pensioni për merita të veçanta

 

Pensioni për merita të veçanta është pensioni i caktuar sipas nenit 33, të Ligjit nr. 4171, datë 13.09.1966 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën Popullore të Shqipërisë” dhe vazhdon të paguhet nga organet e sigurimeve shoqërore, deri sa përfituesi vdes. Sot pensioni për merita të veçanta nuk llogaritet. Ky lloj  përfitimi po vjen drejt mbylljes së tij.

6.      INVALIDËT E LUFTËS KUNDËR PUSHTUESVE

Pensioni për invalid lufte është një pension që bazohet në Ligje dhe Vendime të veçanta të Këshillit të Ministrave, që iu jepet invalidëve të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit Shqiptar.

Baza ligjore:

Ligji nr. 7874, datë 17.11.1994 “Për statusin e veteranit të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar”;
Ligji nr. 7663, datë 20.01.1993 “Për statusin e invalidëve të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar”;
VKM nr. 326, datë 21.6.1993 “Për kriteret e trajtimit të invalidëve të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar”;
VKM nr. 190, datë 03.05.1995 “Për zbatimin e Ligjit Nr. 7874, datë 17.11.1994 “Për statusin e veteranit të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar”;
VKM nr. 2, datë 10.01.1996 “Për disa ndryshime në VKM Nr. 190, datë 03.05.1995 “Për zbatimin e Ligjit nr. 7874, datë 17.11.1994 “Për statusin e veteranit të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit Shqiptar”.

Kush e përfiton:

Të gjithë shtetasit shqiptarë dhe të huaj, që janë  plagosur dhe  gjymtuar  duke  luftuar kundër pushtuesve nazifashistë nga 7 Prilli i vitit 1939, deri në çlirimin e Shqipërisë;
Luftëtarët e inkuadruar në ato njësi të ushtrisë që janë  plagosur dhe  gjymtuar duke  luftuar jashtë kufijëve të Atdheut deri më 09.05.1945;
Të gjithë personat, që janë plagosur dhe gjymtuar, duke zhvilluar veprimtari të organizuar në ilegalitet, në prapavijë të armikut ose në zonat e  çliruara;
Të burgosurit dhe të internuarit, që janë  plagosur dhe  gjymtuar  në burgjet dhe kampet nazifashiste, brenda dhe jashtë vendit

Procedurat dhe dokumentacioni për të përfituar të ardhura nga invaliditeti i Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar.

Libreza e pensionit të invaliditetit të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar, ose e pensionit të pleqërisë, kur në të është llogaritur edhe shtesa si invalid lufte;
Vërtetimet zyrtare të lëshuara nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Rendit Publik, Dega ushtarake, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, Spitali Ushtarak, si dhe çdo akt tjetër zyrtar që vërteton plagosjen dhe gjymtimin, sipas nenit 1, të Ligjit nr. 7763, datë 20.01.1993;
Kur nuk ka dokumenta zyrtare, plagosja dhe gjymtimi në Luftën kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar vërtetohet në rrugë gjyqësore, sipas dispozitave në fuqi;
Të qënit invalid, grupi përkatës dhe ndryshimi i grupit të invaliditetit të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar, përcaktohet nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë, mbi bazën e kërkesës të të interesuarit ose të sigurimeve shoqërore, sipas kritereve të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

 

Masa e përfitimit:

Invalidët e Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar përfitojnë një shtesë mujore, mbi pensionin e invaliditetit në masën:

4 000 lekë për grupin e parë të invalidëve;
3 500 lekë për grupin e dytë të invalidëve;
3 000 lekë për grupin e tretë të invalidëve;
2 500 lekë për grupin e katërt të invalidëve;
Këtë shtesë invalidi i Luftës e merr edhe kur del në pension pleqërie;
Kjo shtesë do të ndryshojë aq herë sa ndryshon  dhe pensioni i pleqërisë.

 

Efektet financiare për përfitimin e shpërblimit të veteranëve të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar fillojnë nga 01.02.1993.

7.      VETERANËT E LUFTËS

Shpërblimi i luftës është një shtesë, që bazohet në Ligje dhe Vendime të veçanta të Këshillit të Ministrave, dhe iu jepet veteranëve dhe invalidëve të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar.

Baza ligjore:

Ligji nr. 7874, datë 17.11.1994 “Për statusin e veteranit të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit Shqiptar“;
VKM nr. 190, datë 03.05.1995 “Për zbatimin e Ligjit nr. 7874, datë 17.11.1994 “Për statusin e veteranit të luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit Shqiptar”;
VKM nr. 2, datë 10.01.1996 “Për disa ndryshime në VKM nr. 190, datë 03.05.1995 “Për zbatimin e Ligjit nr. 7874, datë 17.11.1994 “Për statusin e veteranit të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar”.

Kush e përfiton:

Të gjithë shtetasit shqiptarë dhe të huaj, që luftuan kundër pushtuesve nazifashistë nga 7 Prilli i vitit 1939, deri në ditën e çlirimit të Shqipërisë;
Luftëtarët e inkuadruar në ato njësi të ushtrisë, që luftuan jashtë kufijve të Atdheut deri më 09.05.1945;
Të gjithë ata persona që kanë zhvilluar veprimtari të organizuar në ilegalitet, në prapavijë të armikut e në zona të çliruara;
Kryefamiljarët e atëhershëm të shtëpive të njohura si baza të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë;
Të burgosurit dhe të internuarit në burgjet dhe kampet nazifashiste, brenda dhe jashtë vendit;
Shtetasit shqiptarë që kanë marrë pjesë aktive në Luftën kundër nazifashistëve në vende të tjera.

Procedurat për të përfituar shpërblimin e veteranit:

Kërkesa për të përfituar shpërblimin e veteranit të Luftës bëhet pranë Komisionit të ngritur në çdo rreth, me VKM, pranë degëve ushtarake;
Kërkesa me dokumentacionin dhe mendimin e komisionit të rrethit, i përcillet komisionit të ngritur për këtë qëllim pranë Ministrisë së Mbrojtjes, i cili merr vendimin përfundimtar dhe një kopje e këtij vendimi i dërgohet Institutit të Sigurimeve Shoqërore për zbatim.

Dokumentacioni për të përfituar shpërblimin e veteranit:

Libreza e pensionit, ku shënohet shtesa prej 100 lekësh në muaj,për pjesëmarrjen në Luftën kundër nazifashistëve;b) Dokumenti që vërteton të paktën një dekoratë të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar;c) Vërtetim i Degës ushtarake të Rrethit, Ministrisë së Mbrojtjes, ose Ministrisë së Rendit, për pjesëmarrjen në Luftën kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar.Si veteranë lufte, sipas këtij paragrafi, do të konsiderohen edhe ata persona të cilët kanë dëshmi idividuale sepse nuk iu është njohur kjo e drejtë nga rregjimi totalitar, për shkaqe politike e biografike;
Vendimi i ish-Komiteteve Ekzekutive të Rretheve, me anë të të cilit, veteranit i është njohur dyfishi i kohës së Luftës si vjetërsi në punë;
Çdo dokument tjetër zyrtar, që vërteton pjesëmarrjen në Luftën kundër pushtuesve nazifashistë;
Kur mungojnë dokumentat e mësipërme, të qënit veteran i Luftës kundër pushtuesve nazifashistë, mund të vërtetohet nga Komisioni pranë Ministrisë së Mbrojtjes;
Për ata që veprimtarinë e tyre kundër pushtuesve nazifashistë e kanë kryer jashtë vëndit, për njohjen e statusit vlen dokumentacioni i njëjtë nga shteti i huaj.

 

Masa e përfitimit:

Shpërblimi i veteranëve të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë jepet mbi pensionin e pleqërisë dhe kompesimet e tjera që mund të merren në masën e caktuar, si vijon:

1 500 lekë, për veteranët që luftuan në formacionet luftarake të çdo rangu kundër pushtuesve nazifashistë, të inkuadruar përpara datës 10.07.1943;
1 200 lekë, për veteranët që luftuan në formacionet luftarake të çdo rangu kundër pushtuesve nazifashistë, të inkuadruar në këto formacione në periudhën 11.07.1943 – 24.05.1944;
1 000 lekë, për veteranët që luftuan në formacionet luftarake të çdo rangu, të inkuadruar në këto formacione në periudhën 25.05.1944 deri më 28.11.1944;
500 lekë, për veteranët që kanë zhvilluar veprimtari të organizuar në ilegalitet në prapavijë të armikut e në zonat e çliruara, për kryetarët e atëhershëm të shtëpive, që njihen si baza të Luftës kundër pushtuesve nazifashistë;
300 lekë, për veteranët e inkuadruar në formacionet luftarake, pas datës 28.11.1944 dhe që e vazhduan luftën jashtë kufijve. Këtë shumë e përfitojnë (mbi masën e caktuar) edhe veteranët e përfshirë në pikën a;b;c; të kësaj pike, kur kanë vazhduar luftën jashtë kufijve të Atdheut, të inkuadruar në formacionet luftarake;
Të burgosurit në burgjet nazifashiste brenda dhe jashtë vëndit, për kohën e burgosjes mbi gjashtë muaj marrin shpërblim në masën prej 500 lekësh;
Të burgosurit në burgjet nazifashiste brenda dhe jashtë vendit, për kohën e burgosjes nga një muaj deri në  gjashtë muaj, marrin shpërblim në masën prej 300 lekësh;
Veteranët e plagosur në luftë, që nuk përfitojnë Statusin e invalidit të luftës, përveç shpërblimit të veteranit si më sipër përfitojnë edhe 500 lekë shtesë në muaj.
Efektet financiare për përfitimin e shpërblimit të veteranëve fillojnë nga 01.12.1994.
Rritja e masës së shpërblimit  indeksohet  me Vendime të veçanta të Këshillit të Ministrave. #

8.      PUNONJËSIT E INDUSTRISË USHTARAKE

Skema e trajtimit të veçantë financiar të punonjësve të ndërmarrjeve të industrisë ushtarake.

Baza ligjore:

Ligji nr. 9179, datë 29.1.2004 “Për një trajtim të veçantë financiar të punonjësve që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake “, i ndryshuar.

Ndryshimet:

Ligji nr. 9687, datë 5.03.2007.

Personat përfitues:

Sipas këtij Ligji përfitojnë punonjësit që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake.

Lloji i përfitimit:

Trajtimi i veçantë financiar.

Kushtet dhe  masa e përfitimit:

Në datën 31.12.2002 të kenë qenë në marrëdhënie pune në Kombinatin Mekanik në Poliçan, në Uzinën e Lëndëve Plasëse në Mjekës, në Uzinën Mekanike dhe Uzinën e Pilave në Gramsh dhe në Uzinën e Riparimit të Avioneve në Kuçovë, ose të jenë trajtuar në bazë të VKM-së nr. 389, datë 08.08.2002 dhe VKM-së nr. 695, datë 27.12.2002;
Të kenë periudhë pune ose gatishmërie jo më pak se 15 vjet dhe periudhë sigurimi jo më pak se 18 vjet për gratë dhe periudhë pune ose gatishmërie jo më pak se 18 vjet dhe periudhë sigurimi jo më pak se 23 vjet për burra;
Të kenë ndërprerë aktivitetin ekonomik;
Masa e përfitimit për këta punonjës është e barabarte me 70 për qind te bazës së vlerësuar por jo më shumë se pensioni maximal;
Në rastet kur për llogaritjen e bazës se vlerësuar mungojnë dokumentet përkatëse, masa e përfitimit minimal përcaktohet me VKM.

Lidhur me këtë përfitim, nuk procedohet në vijim, pasi në Ligj është parashikuar një datë kufi e paraqitjes së kërkesës dhe dokumentacionit deri më 30.09.2004.

9.      PENSIONET PËR DËSHMORËT

Baza ligjore:

Ligji nr. 8607, datë 27.04.2000 “Statusi i Dëshmorit të Atdheut”, i ndryshuar.

Lloji i përfitimit:

Shpërblim mujor për familje.

Përfituesit:

Ky shpërblim iu jepet familjarëve të Dëshmorit të Atdheut. Në rrethin e familjarëve bëjnë pjesë: bashkëshorti/bashkëshortja, fëmijët nën 18 vjeç ose deri në 25 vjeç, kur kryejnë studimet e larta, prindërit bashkëjetues dhe personat nën kujdestari, sipas çertifikatës së gjendjes familjare, në çastin e vdekjes së Dëshmorit të Atdheut.

Kushtet dhe masa e përfitimit:

Në rrethin e familjarëve bëjnë pjesë: bashkëshorti/bashkëshortja, fëmijët nën 18 vjeç ose deri në 25 vjeç, kur kryejnë studimet e larta, prindërit bashkëjetues dhe personat në kujdestari, sipas çertifikatës së gjendjes familjare, në çastin e vdekjes së Dëshmorit të Atdheut;
Masa e shpërblimit mujor për familjen e “Dëshmorit të Atdheut” është 5 000 lekë.
Dokumentacioni, bashkëngjitur kërkesës:
Çertifikatë familjare në çastin e vdekjes së dëshmorit;
Çertifikatë e vdekjes së dëshmorit;
Fotokopje e letërnjoftimit elektronik ose çertifikatë personale e përfituesit;
Çertifikatë familjare e kohëve të fundit (kur familjari ushtron të drejtën);
Prokurë e posaçme për autorizimin e familjarit që do të tërheqë shpërblimin;
Vërtetimin e vazhdimit të shkollës për jetimët, që kanë mbushur moshën ligjore për t’u punësuar;
Çertifikatë e vdekjes së familjarit të mëparshëm, kur duhet zëvendësuar.

10.  PERSONAT QË GËZOJNË TITUJ SHKENCORË

 Baza ligjore:

Ligji nr. 10139, datë 15.05.2009 “Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të Universiteteve, Shkollave të Larta, Qendrës së Studimeve Albanologjike, Akademisë së Shkencave dhe të gjitha institucioneve të tjera kërkimore publike në Republikën e Shqipërisë, që kanë tituj shkencorë”.
Personat përfitues:
Sipas këtij Ligji, përfitojnë pensione suplementare shtetërore, si të ardhura shtesë mbi përfitimet që jepen sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, i ndryshuar, personat të cilët:
Deri në hyrjen në fuqi të Ligjit të kenë gëzuar titullin shkencor “Profesor”, “Profesor i asociuar” (“Drejtues kërkimesh”, “Mjeshtër kërkimesh”), sipas Vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Titujve Akademikë të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës;
Pas hyrjes në fuqi të Ligjit, të kenë gëzuar titullin shkencor “Profesor”, “Profesor i asociuar” (“Drejtues kërkimesh”, “Mjeshtër kërkimesh”), sipas Vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Titujve Akademikë të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës dhe të kenë derdhur kontribut suplementar, duke qenë në marrëdhënie pune me universitetet, shkollat e larta, Qendrën e Studimeve Albanologjike, Akademinë e Shkencave dhe me të gjitha institucionet e tjera kërkimore publike në Republikën e Shqipërisë.

Kontributet suplementare paguhen në fondin e sigurimit suplementar shtetëror. Masa e tyre është:

3,5% e pagës bruto mujore, për të punësuarit në institucione publike;
7% e pagës bruto mujore, për të punësuarit në institucione jopublike.
Lloji i përfitimit:
Pension suplementar pleqërie.
Kushtet dhe masa e përfitimit:
Personat që përfshihen në grupin e parë dhe të dytë të pikave 5 dhe 6, të nenit 2, të kenë plotësuar kriteret për marrjen e pensionit të pleqërisë, sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, të ndryshuar;
Masa e pensionit suplementar është 1,3% e pagës referuese për çdo periudhë njëvjeçare të ushtrimit të titullit “Profesor” dhe 1,1% e pagës referuese për çdo periudhë njëvjeçare të ushtrimit të titullit “Asistent profesor”;- Shuma e këtij pensioni suplementar, bashkë me përfitimet nga Ligji nr. 7703, datë 11.5.1993″Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nuk mund të jetë më e madhe se 4 pensione bazë pleqërie, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993;
Masa e pensionit suplementar nuk mund të jetë në asnjë rast më e vogël se 6% e pagës referuese;
Masa e pensionit suplementar fillestar, për personat që nuk kanë kontribuar, nuk mund të jetë më shumë se 50% e pensionit të pleqërisë, të përfituar sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Dokumentacioni:

Fotokopje e nënshkruar e letërnjoftimit elektronik ose çertifikatë personale;
Deklaratë personale, nëse personi merr ose jo përfitime nga skema të tjera suplementare shtetërore;
Fotokopje e noterizuar e dëshmisë për dhënien e titullit, ose në mungesë, një vërtetim për titullin shkencor, të lëshuar nga Komisioni i Kualifikimit ose nga Komisioni i Vlerësimit të Titujve;
Vërtetim i pagës referuese;
Vërtetim nga qendra e punës për kontributet suplementare të paguara nga data 01.01.2010 deri në datën e lindjes së të drejtës;
Vërtetim për kohën e gëzimit të titullit.

11.  PUNONJËSIT E SHTETIT

 

Skema suplementare për personat që kryejnë funksione kushtetuese dhe punonjësve të shtetit.

1. Baza ligjore:

a) Ligji nr. 8097, datë 21.03.1996 “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, i ndryshuar.

Ndryshimet e Ligjit:

b) Ligji nr. 8500, datë 10.06.1999;

c) Ligji nr. 9061, datë 08.05.2003;

d) Ligji nr. 9827, datë 05.11.2007;

e) Ligji nr. 9990, datë 15.09.2008.

 

2. Kushtet e përfitimit:

a) Të keni kryer funksione kushtetuese apo detyrën si punonjës i shtetit (Institucionet qendrore buxhetore), sipas listës që i bashkangjitet VKM nr. 382, datë 20.05.1996, të ndryshuar. Funksionet dhe detyrat, janë klasifikuar sipas përcaktimeve në Ligj, pra në dy grupe. Në grupin e parë bëjnë pjesë dy nëngrupe: sipas shkronjës “a” të pikës 8, të nenit 1, të Ligjit dhe shkronjës “b” të pikës 8 të nenit 1 të ligjit. Në grupin e dytë ka katër nëngrupe: sipas shkronjës “a”të pikës 9, të nenit 1 të Ligjit, sipas shkronjës “b”të pikës 9, të nenit 1 të Ligjit, sipas shkronjës “c”të pikës 9, të nenit 1 të Ligjit, sipas shkronjës “d”të pikës 9, të nenit 1 të Ligjit;
b) Të keni paguar kontribute suplementare, duke filluar nga data 01.04.1996:

– Për personat e grupit të parë/ “a”,”b” 4% të shumës bruto të listëpagesave;

– Për personat e grupit të dytë/ “a”,”b” dhe “c”, 3% të shumës bruto të listëpagesave;

– Për personat e grupit të dytë/ “d”, 2% të shumës bruto të listëpagesave.

3. Cilat janë kushtet sipas përfitimeve, që jepen në bazë të këtij Ligji?

a) Pagesa kalimtare.

Kushtet e përfitimit:

- Të jeni larguar nga funksioni, i cili duhet të jetë klasifikuar në grupin e parë, grupin e dytë, shkronja “a”,

sipas përcaktimeve në listën që i bashkëlidhet VKM nr. 382, datë 20.05.1996, i ndryshuar.

 Masa e përfitimit:

- Personave të grupit të parë /shkronja “a”/, iu jepen tri paga mujore të funksionit dhe pas këtyre pagave iu jepet 50% e pagës referuese, për aq kohë sa kanë punuar në funksione të tilla, por jo më shumë se 3 vjet nga momenti i largimit nga ky funksion;

– Personave të grupit të parë / shkronja “b”/, iu jepen dy paga mujore të funksionit dhe pas këtyre pagave iu jepet 50% të pagës referuese, për aq kohë sa kanë punuar në funksione të tilla, por jo më shumë se 3 vjet nga momenti i largimit nga ky funksion;

– Personave të grupit të dytë / shkronja “a”/, pas largimit nga funksioni, iu jepen dy paga mujore të funksionit dhe pas këtyre pagave marrin 40% të pagës referuese, për aq kohë sa kanë punuar në funksione të tilla, por jo më shumë se 1 vit nga momenti i largimit nga ky funksion;

– Kur përfituesi punësohet brenda periudhës së përfitimit të pagave të funksionit të fundit apo të pagesës kalimtare, masa e pagesës mbi pagën e re është një kompensim deri në nivelin e pagës referuese të funksionit, por në çdo rast ajo nuk mund të jetë më shumë se paga e funksionit të fundit apo pagesa kalimtare e tij.

b) Pensionet shtetërore suplementare të pleqërisë.

Kushtet e përfitimit:

Për personat e klasifikuar në grupin e parë:

Të ketë mbushur moshën 55 vjeç ose para kësaj moshe, kur është deklaruar invalid i plotë, sipas Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993, i ndryshuar;
Nëse bën pjesë në këtë grup / shkronja “a”/,  të ketë kryer jo më pak se 1 vit e gjysëm në funksion, me përjashtim të Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit dhe Kryetarit të Këshillit të Ministrave;
Nëse bën pjesë në këtë grup / shkronja “b” /, të ketë kryer jo më pak se dy vite shërbimi;
Nëse nuk plotësohet periudha e shërbimit, përfitohet pension suplementar i reduktuar, në raport meperiudhën e shërbimit në funksion apo detyrë;
Të jetë ndërprerë veprimtaria ekonomike.

Për personat e klasifikuar në grupin e dytë:

Të ketë kryer 35 vite shërbimi, ose
Pas arritjes së moshës për pension të plotë pleqërie, ose
Para kësaj moshe, kur deklarohen invalid i plotë, sipas Ligjit nr. 7703,datë 11.05.1993, i ndryshuar.

Masa e përfitimit:

Për personat e klasifikuar në grupin e parë:

Për grupin e parë / shkronja “a”/ për dy vjet shërbimi personi përfiton 25% të pagës referuese dhe 5% mëshumë për çdo vit shërbimi mbi këto dy vjet;
Për grupin e parë / shkronja “a”/ personat të cilët nuk plotësojnë periudhën e  shërbimit, përfitojnë pension suplementar të reduktuar të barabartë me 1% të pagës referuese, për çdo muaj shërbimi në funksion apo detyrë;
Për grupin e parë / shkronja “b”/ për 2 vjet shërbimi personi përfiton 20% të pagës referuese dhe 5% më shumë për çdo vit shërbimi mbi këto 2 vjet;
Pensioni shtetëror suplementar maksimal nuk duhet të jetë më i madh se 60% e pagës referuese;
Masa e pensionit shtetëror suplementar, plus pensionin e përfituar nga Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, nuk mund të jetë më e madhe se 75% e pagës referuese të funksionit;
Për grupin e parë / shkronja “b”/ personat të cilët nuk plotësojnë periudhën e shërbimit, përfitojnë pension suplementar të reduktuar sa 0.8% të pagës referuese, për çdo muaj shërbim në funksion apo detyrë;
Pensioni shtetëror suplementar maksimal nuk duhet të jetë më i madh se 50% e pagës referuese;
Masa e pensionit shtetëror suplementar, plus pensionin e përfituar nga Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, nuk mund të jetë më e madhe se 75% e pagës referuese të funksionit.

 
Për personat e klasifikuar në grupin e dytë:

Për grupin e dytë / shkronja “a”/ personi përfiton 1.5% në vit të pagës referuese, për çdo vit shërbimi;
Për grupin e dytë / shkronja “b” , “c”/  personi përfiton 1.3% në vit të pagës referuese, për çdo vit shërbimi;
Për grupin e dytë /shkronja “d”/  personi përfiton 1% në vit të pagës referuese, për çdo vit shërbimi;
Pensioni shtetëror suplementar maksimal nuk duhet të jetë më i madh se 40% e pagës referuese;
Masa e pensionit shtetëror suplementar, plus pensionin e përfituar nga Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993“Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, nuk mund të jetë më e madhe se 75% e pages referuese të funksionit.c) Pensionet shtetërore suplementare familjare.

 

Kushtet e përfitimit:

Përfitojnë pensione familjare nga personi që vdes dhe që përfitonte ose kishte kushte për pension shtetëror suplementar, sipas këtij Ligji, bashkëshorti pasjetues dhe jetimi, kur kanë plotësuar kushtet për pension familjar, sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, i ndryshuar.

 

Masa e përfitimit:

 

Masa e pensionit për bashkëshortin pasjetues është 50% e pensionit që kishte ose i takonte të përfitonte mbajtësi i familjes;- Masa e pensionit për jetimin është 25% e pensionit që kishte ose i takonte të përfitonte mbajtësi i familjes;- Kur nuk merret pensioni i parashikuar për bashkëshortin pasjetues, masa e pensionit për jetimin është vetëm 50% e pensionit që kishte ose i takonte të përfitonte mbajtësi i familjes;- Masa e pensionit suplementar familjar nuk mund të jetë më e lartë se pensioni që kishte ose i takonte të përfitonte mbajtësi i familjes;
Masa e pensionit shteteror suplementar, plus pensionin e përfituar nga Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë ”, nuk mund të jetë më e madhese 75% e pagës referuese të funksionit.

 

d) Pensionet shtetërore për personat që aksidentohen në shërbim.

Kushtet e përfitimit:

Kur aksidentohen në shërbim (shërbim-në kuptim të këtij Ligji) dhe deklarohen invalidë të përhershëm, sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, i ndryshuar.

 Masa e përfitimit:

Masa e përfitimit është 40% e pagës referuese, pavarësisht nga koha (kohëzgjatja) e punës në funksione a detyrë;
Masa e pensionit shtetëror suplementar, plus pensionin e përfituar nga Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, nuk mund të jetë më e madhe se 75% e pagës referuese të funksionit.

 

4. Dokumentacioni:

Paraqituni në strukturat rajonale të sigurimeve shoqërore, ku keni vendbanimin, dhe pajisuni  me një format-kërkesë;Kërkesës së plotësuar në të gjitha rubrikat, i bashkëlidhet dokumentacioni i renditur më poshtë, sipas llojit të përfitimit. Më pas, kërkesa së bashku me dokumentat paraqiten pranë DRSSH-së, ku keni vendbanimin.Kujdes! Për çdo përfitim, data e regjistrimit të kërkesës do të jetë data e paraqitjes së saj, ndërsa kur ajo dërgohet me postë merret parasysh data e vulës postare nga ku është nisur. Kur kjo kërkesë nuk shoqërohet me të gjitha dokumentat e nevojshme, brenda 10 ditëve nga data e paraqitjes së saj, njoftoheni për mangësitë e dokumentave që duhet të plotësoni. Në rast se brenda 30 ditëve nga data e njoftimit nuk paraqisni dokumentat plotësuese, atëhere iu kthehen zyrtarisht të gjitha dokumentat e paraqitura, duke bërë shënimet përkatëse në regjistër. Në këtë rast, data e regjistrimit të parë nuk ka vlerë, përsa i përket llogaritjes së afatit për fillimin e përfitimit të kërkuar.a) Për përfitimin e pagesës kalimtare, bashkëlidhur kërkesës duhet të keni:- Fotokopje të letërnjoftimit elektronik ose çertifikatë personale;- Dëshmi penaliteti;- Vërtetim të pagës referuese (plotësuar nga punëdhënësi);- Vërtetim të viteve të shërbimit (plotësuar nga punëdhënësi);
Librezën e kontributeve suplementare;
Origjinalin e Librezës së punës (nëse jeni i punësuar fotokopje të librezës së punës);
Nëse jeni i punësuar, vërtetim nga punëdhënësi i fundit për datën e fillimit të punës dhe pagën që përfitoni;
Nëse nuk jeni i punësuar, do të deklaroni pranë inspektorit të përfitimeve suplementare numrin ellogarisë bankare në Bankën Intessa San Paolo apo Credins;
Nëse nuk jeni  i punësuar, duhet të dorëzoni dhe një vërtetim nga Zyra e Punës;
Nëse nuk jeni i punësuar një vërtetim nga Tatim-Taksat;
Deklaratë personale për gjendjen e punësimit.

 

b) Për përfitimin e pensionit suplementar të pleqërisë, bashkëngjitur kërkesës duhet të keni:

Fotokopje të letërnjoftimit elektronik ose çertifikatë personale;
Dëshmi penaliteti;
Vërtetim të pagës referuese (plotësuar nga punëdhënësi);
Vërtetim të viteve të shërbimit (plotësuar nga punëdhënësi);
Librezën e kontributeve suplementare;
Fotokopje të librezës së punës.

 

c) Për përfitimin e pensionit suplementar për personat që aksidentohen në shërbim, bashkëlidhur kërkesës, duhet të jenë:

Fotokopje e kartës së identitetit ose çertifikatë personale;
Dëshmi penaliteti;
Procesverbali i mbajtur nga qendra e punës për aksidentin në shërbim;
Vërtetim i pagës referuese (plotësuar nga punëdhënësi);
Vërtetim i viteve të shërbimit (plotësuar nga punëdhënësi);
Vendim i Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë;
Libreza e kontributeve suplementare;
Fotokopja e librezës së punës.

d) Për përfitimin e pensionit suplementar familjar, bashkëlidhur kërkesës duhen:

Çertifikatë familjare;
Çertifikata e vdekjes së personit, që ka kryer funksione kushtetuese apo detyra në administratën shtetërore;
Fotokopje e letërnjoftimit elektronik ose çertifikatë personale e përfituesit;
Dëshmi penaliteti e të ndjerit;
Vërtetim i pagës referuese (plotësuar nga punëdhënësi);
Vërtetim i viteve të shërbimit (plotësuar nga punëdhënësi);
Vendim i Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë;
Libreza e kontributeve suplementare të të ndjerit;
Fotokopje e librezës së punës së të ndjerit;
Vërtetim i vazhdimit të shkollës për jetimët, që kanë mbushur moshën ligjore për t’u punësuar;
Vendim i KMCAP për paaftësinë në punë të personave në ngarkim të të ndjerit, kur janë në moshëpune;
Vërtetim i organeve të pushtetit lokal që një i ve mban një fëmijë deri në moshën 8 vjeç, që ishte në ngarkim të të ndjerit;
Vërtetim nga zyra e punës se nuk është në marrëdhënie pune dhe nuk merr sigurim papunësie jetimiqë ka mbushur moshën ligjore për t’u punësuar ose vetëpunësuar, kur nuk vazhdon shkollën dheështë nën 18 vjeç;
Deklaratë për punësimin apo aktivitetin ekonomik.

 

Si bëhet aktualizimi i këtyre përfitimeve:

Këto përfitime rillogariten sa herë që ndryshon paga referuese mbi të cilën janë llogaritur;
Personat e interesuar plotësojnë tek punëdhënësi formularin e pagës referuese, të ndryshuar, dhe e paraqesin tek DRSSH-ja që administron këtë përfitim, apo e dërgojnë në rrugë postare në këtë Drejtori.

12. KOMPENSIME

KOMPENSIMI I SHPENZIMEVE NGA NDRYSHIMI I ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE LËNDËVE DJEGËSE

Kompensimin e shpenzimeve nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse në masën 350 dhe 700 lekë, e përfitojnë të gjitha  kategoritë e pensioneve të pleqërisë, të invaliditetit dhe ato familjare të qytetit, dhe në masën 200 lekë pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare, kur përfituesit banojnë në fshat. Pensionistët e fshatit, kur banojnë në qytet, përfitojnë 350 lekë.

Baza ligjore:

VKM nr. 138, datë 31.03.1994 “Për kompensimin e shpenzimeve nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse”;
Udhëzimi nr. 1, i ISSH-së, datë 28.07.1992 “Për zbatimin e VKM nr. 138, datë 31.03.1994 “Për kompensimin e shpenzimeve nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse”.
Dokumentacioni që nevojitet për përfitimin e 350 lekëve:
Deklaratë personale, që plotësohet nga përfituesi pranë Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore, në vendbanimin e tij;
Fotokopje e kontratës të energjisë elektrike nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike.
Dokumentacioni që kërkohet për përfitimin e shtesës prej 700 lekëve:
Dokumentat e përshkruara në pikën 2; dhe
Çertifikatë familjare, kur ka fëmijë në ngarkim, me kusht që ata të jenë deri në moshën 18 vjeç, dhe kur vazhdojnë shkollën deri në 25 vjeç, duke paraqitur vërtetimin e shkollës. Kur ka persona në ngarkim mbi këtë moshë, duhet të paraqitet dhe vërtetim nga zyrat e punësimit, nga zyra tatimore e Bashkisë dhe komunave dhe nga zyra e tatim-taksave.

 

Dokumentacioni që duhet për përfitimin e 200 lekëve:

Dokumentat e përshkruara në pikën 2.

KOMPENSIMI NGA NDRYSHIMI I ÇMIMIT TË BUKËS, VAJGURIT DHE GAZIT TË  LËNGSHËM
Kush e përfiton:

Kompesimin nga ndryshimi i çmimit të bukës, vajgurit dhe gazit të lëngshëm, në masën prej 150 lekësh, e përfitojnë pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe pensionet familjare të qytetit.

Baza ligjore:

VKM nr. 471, datë 15.07.1996  “Për kompensimin nga ndryshimi i çmimit të bukës, vajgurit dhe gazit të lëngshëm”;
Udhëzim nr. 5, i ISSH-së, datë 17.07.1996 “Për zbatimin e VKM nr. 471, datë 15.07.1996 “Për kompensimin nga ndryshimi i çmimit të bukës, vajgurit dhe gazit të lëngshëm”.

KOMPENSIMI I TË ARDHURAVE MUJORE TË PENSIONISTËVE NË MASËN DERI NË 500 LEKË

Kush e përfiton:

Të gjitha pensionet e pleqërisë, të plotë, të pjesshëm, të reduktuar dhe pensionet familjare të plota e të pjesshme të qytetit.

Baza ligjore:

VKM nr. 401, datë 21.06.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve”;
Udhëzimi Nr. 3, i ISSH-së, datë 07.11.2006 “Për zbatimin e VKM nr. 401, datë 21.06.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve”.

Masa e përfitimit:

500 lekë në muaj, për të gjitha pensionet e pjesëshme të pleqërisë dhe familjare;
500 lekë në muaj, për të gjitha pensionet e pleqërisë të plota, minimale dhe pensionet e plota familjare minimale;
Deri në 500 lekë në muaj, për të gjitha pensionet e pleqërisë dhe familjare, që e kanë kufirin deri tek shuma e pensionit të plotë bazë minimal plus 500 lekë, e cila llogaritet si diferencë ndërmjet kufirit të mësipërm me pensionin e caktuar brenda këtij kufiri;
Kjo e ardhur është pjesë përbërëse e pensionit dhe përfitohet së bashku me pensionin.

 

KOMPENSIMI I TË ARDHURAVE MUJORE TË PENSIONEVE TË QYTETIT DERI NË MASËN 760 LEKË

Baza ligjore:

VKM nr. 763, datë 27.12.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve“;
Udhëzimi nr. 5, datë 30.11.2006 ”Për zbatimin e VKM nr. 763, datë 27.12.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve”.
Kush e përfiton:
Të gjitha pensionet e pleqërisë, të plota, të pjesshme, të reduktuara, pensionet e invaliditetit të plotë, të reduktuar, të pjesshëm dhe pensionet familjare të plota, të pjesshme të qytetit.
Masa e përfitimit:
Përfitojnë deri në 760 lekë në muaj, të gjitha pensionet e pjesshme të pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare, që përfitojnë një masë pensioni më të vogël se pensionibazë. Kjo llogaritet si raport i produktit të shumëzimit të pensionit të caktuar me 760 lekë dhe ajo që del pjestohet me pensionin bazë;
Përfitojnë 760 lekë në muaj të gjitha pensionet e plota minimale të pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare;
Përfitojnë deri në 760 lekë në muaj të gjitha pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare, që e kanë kufirin deri tek shuma e pensionit të plotë bazë minimal plus 500 lekë, në zbatim të VKM nr. 401, datë 21.06.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve“ – plus 760 lekë, e cila  llogaritet si diferencë ndërmjet kufirit të mësipërm dhe pensionit të caktuar;
 Kjo e ardhur është pjesë përbërëse e pensionit dhe përfitohet së bashku me pensionin.

 

KOMPENSIMI I TË ARDHURAVE MUJORE TË PENSIONEVE TË QYTETIT NË MASËN DERI NË 195 LEKË

Baza ligjore:

VKM nr. 415, datë 30.04.2009 “Për rritjen e pensioneve“;
Udhëzimi nr. 1, i ISSH-së, datë 30.04.2009 ”Për zbatimin e VKM nr. 415, datë 30.04.2009 “Për rritjen e pensioneve“.

Kush e përfiton:

Të gjitha pensionet e pjesshme të pleqërisë, të invaliditetit dhe pensionet e pjesëshme familjare të qytetit;
Të gjitha pensionet e plota minimale të pleqërisë, invaliditetit dhe familjare të qytetit;
Të gjitha pensionet e pleqërisë dhe familjare të qytetit, pasi t’iu jenë llogaritur të gjitha kompensimet, sipas VKM nr. 401, datë 21.06.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve”, VKM nr. 763, datë 27.12.2006

 

“Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve“.

Masa e përfitimit:

Përfitojnë deri në 190 lekë në muaj, të gjitha pensionet e pjesshme të pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare, që përfitojnë një masë pensioni më të vogël se pensioni bazë. Kjo llogaritet si raport i shumëzimit të pensionit të caktuar me 190 lekë dhe kjo që del pjestohet me pensionin bazë;
Përfitojnë 195 lekë në muaj të gjitha pensionet e plota minimale të  pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare;
Përfitojnë deri në 190 lekë në muaj, të gjitha pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare, që e kanë kufirin deri tek shuma e pensionit të plotë bazë minimal plus 500 lekë nga VKM nr. 401, datë 21.06.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve”, VKM nr. 763, datë 27.12.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve“, dhe nga  shuma e mësipërme e llogaritur zbritet pensioni i caktuar brenda këtyre kufijve.d) Kjo e ardhur është pjesë përbërëse e pensionit dhe përfitohet së bashku me pensionin.

 

KOMPENSIMI I TË ARDHURAVE MUJORE TË PENSIONEVE TË QYTETIT NË MASËN DERI NË 200 LEKË
Baza ligjore:

VKM nr. 716, datë 18.06.2010 “Për rritjen e pensioneve“;
Udhëzimi nr. 92, datë 20.06.2010 ”Për zbatimin e VKM nr 716, datë 18.06.2010 “Për rritjen e pensioneve“.

Kush e përfiton:

Të gjitha pensionet e pjesshme të pleqërisë, të invaliditetit dhe pensionet e pjesshme familjare të qytetit;
Të gjitha pensionet e plota minimale të pleqërisë, invaliditetit dhe familjare të qytetit;
Të gjitha pensionet e pleqërisë dhe familjare të qytetit, pasi t’u jenë llogaritur të gjitha kompensimet, sipas VKM nr. 138, datë 31.03.1994 “Për kompensimin e shpenzimeve nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse”, VKM nr. 471, datë 15.07.1996 “Për kompensimin nga ndryshimi i çmimit të bukës, vajgurit dhe gazit të lëngshëm”, VKM nr. 401, datë 21.06.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve”, VKM nr. 763, datë 27.12.2006“Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve“, që nuk kalojnë kufirin e të ardhurave, sipas pikës c të VKM nr. 415, datë 30.04.2009 “Për rritjen e pensioneve“.

 

Masa e përfitimit:

Deri në 200 lekë në muaj, të gjitha pensionet e pjesshme të pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare, që përfitojnë një masë pensioni më të vogël se pensioni bazë. Kjo llogaritet si raport i produktit të shumëzimit të pensionit të caktuar në momentin e lindjes të të drejtës me 200 lekë dhe kjo që del pjestohet me pensionin bazë të vitit të lindjes së të drejtës;
195 lekë në muaj të gjitha pensionet e plota minimale të  pleqërisë të invaliditetit dhe familjare;
Deri në 200 lekë lekë në muaj, për të gjitha pensionet e pleqërisë, invaliditetit dhe familjare, që e kanë kufirin deri tek shuma e pensionit të plotë bazë minimal plus 500 lekë nga VKM nr. 401, datë 21.06.2006 “Per kompensimin e te ardhurave mujore te pensioneve“, plus 760 lekë nga VKM nr. 763, datë 27.12.2006 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve“, plus 190 lekë kompesim nga VKM nr. 415, datë 30.04.2009 “Për rritjen e pensioneve“, plus 200 lekë kompensim nga VKM nr. 716, datë 18.06.2010 “Për rritjen e pensioneve”. Nga kjo shumë zbritet masa e pensionit të përfituar në momentin e lindjes së të drejtës;
Kjo e ardhur është pjesë përbërëse e pensionit dhe përfitohet së bashku me pensionin.

 

KOMPENSIMI PËR PERSONAT NË NGARKIM TË PENSIONISTËVE

Ky kompensim jepet për personat në ngarkim që ka përfitusi i pensionit të pleqërisë, invaliditetit dhe familjar.
Baza ligjore:

VKM nr. 703, datë 24.07.1992 “Për sistemimin e skemës së kompensimit të shpenzimeve nga rritja e çmimit të bukës dhe të disa artikujve ushqimorë”, i ndryshuar;
VKM nr. 274, datë 12.06.1993 “Për kompensimin për frymë të shpenzimeve, nga rritja e çmimit të bukës;
VKM nr. 310, datë 24.07.1992 “Për kompensimin për frymë të shpenzimeve nga rritja e çmimit të disa artikujve ushqimorë (ndryshuar me VKM nr. 351, datë 10.08.1992 dhe VKM  nr. 490, datë 23.11.1992;
Udhëzimi nr. 49, në zbatim të VKM nr. 703, datë 24.07.1992“Për sistemimin e skemës së kompensimit të shpenzimeve nga rritja e çmimit të bukës dhe të disa artikujve ushqimorë“, të ndryshuar.
 

Kush e përfiton:

E përfitojnë të gjithë pensionistët që marrin pension, që kanë anëtarë të familjes në ngarkim dhe që janë me banim të përhershëm në qytet:

Kur kanë në ngarkim fëmijë nën moshën 18 vjeç ose deri në 25 vjeç, kur vazhdojnë shkollën e lartë;
Kur kanë persona të tjerë në ngarkim dhe nuk janë më në marrëdhënie pune.

 

Masa e përfitimit:

414 lekë në muaj për çdo person të familjes në ngarkim kur:

Fëmijët janë nën moshën 18 vjeç ose deri në 25 vjeç, kur vazhdojnë shkollën;
Nipat, mbesat, kur nuk i kanë prindërit, bashkëjetojnë me pensionistin dhe janë nën moshën 18 vjeç, ose deri në25 vjeç kur vazhdojnë shkollën.

207 lekë në muaj, kur një nga prindërit është në marrëdhënie pune, ose në pension.

Nuk e përfitojnë:

Pensionistët që realizojnë të ardhura nga veprimtaria ekonomike si të punësuar, punëdhënës, të vetëpunësuar, ose kanë tokë në pronësi.

Dokumentacioni:

Fotokopje e letërnjoftimit elektonik për personat përfitues;
Çertifikatë familjare;
Vërtetim nga shkolla;
Vërtetim nga zyrta e tatimeve, taksave dhe nga bashkitë dhe komunat, për mospatje të aktivitetit;
Vërtetim nga zyra e punës, si punëkërkues, për personat që janë në ngarkim dhe nuk janë në marrëdhënie pune;
Deklaratë personale.

 

KOMPENSIMI PËR MBROJTJEN E SHTRESAVE NË NEVOJË NGA RRITJA E ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

Ky kompensim përfitohet nga një pjesë e pensionistëve.

Baza ligjore:

VKM nr. 565, datë 09.08.2006 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë nga rritja e çmimit të energjisë elektrike“;
VKM nr. datë 07.06.2010 “Për një ndryshim në VKM nr. 565, datë 09.08.2007 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë nga rritja e çmimit të energjisë elektrike“;
Udhëzimi nr. 10, I ISSH-së, datë 26.09.2006 “Për zbatimin e VKM nr. 565, datë 09.08.2006 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë nga rritja e çmimit të energjisë elektrike”.

Kush e përfiton:

Kryefamiljarët që përfitojnë pension invaliditeti shtetëror dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar në sektorin publik ose të vetëpunësuar në sektorin privat;
Kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie shtetëror dhe jetojnë të vetëm ose kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura.

Dokumentacioni:

Deklaratë personale, që ndodhet, pranë Agjencive Lokale të Sigurimeve Shoqërore;
Fotokopje e kontratës të energjisë elektrike,  lidhur midis OSSH-së dhe personit;
Çertifikatë familjare;
Për fëmijët mbi moshën 18 deri në 25 vjeç, vërtetim që vazhdojnë shkollën.

Masa e përfitimit:

500 lekë në muaj. Ky shpërblim tërhiqet në postën paguese. Ai jepet me listëpagesë deri më datë 31.12.2009;
400 lekë në muaj, nga data 01.01.2010, dhe tërhiqet në postën paguese. Shpërblimi jepet me listëpagesë.

KOMPENSIMI I TË ARDHURAVE MUJORE TË PENSIONEVE TË FSHATIT

Kompensimi i të ardhurave mujore të pensionistëve që përfitojnë pension pleqërie, invaliditeti dhe familjar fshati, deri në 690 lekë në muaj.
Baza ligjore:

VKM nr. 17, datë 20.01.2007 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve të fshatit”;
Udhëzim nr. 1, i ISSH-së, datë 20.01.2007 “Për zbatimin e VKM nr. 17, datë 20.01.2007 “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve të fshatit”.

Kush e përfiton:

Të gjitha pensionet e pleqërisë të plota dhe të pjesëshme;b) Të gjitha pensionet e invaliditetit të plota, të reduktuara dhe të pjesëshme;
Të gjitha pensionet familjare të plota dhe të pjesëshme të fshatit.

Masa e përfitimit:

Deri në 690 lekë në muaj, të gjitha pensionet e pjesëshme të pleqërisë, të invaliditetit dhe familjar, që përfitojnë një masë pensioni më të vogël se pensioni bazë. Kjo llogaritet si raport i produktit të shumëzimit të pensionit të caktuar me 690 lekë dhe prodhimi që del, pjestohet me pensionin bazë të miratuar;
690 lekë në muaj, të gjitha pensionet e plota minimale të  pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare;
Deri në 690 lekë në muaj, për të gjitha pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe familjar, që e kanë kufirin deri tek shuma e pensionit të plotë bazë minimal plus 690 lekë, dhe nga kjo shumë zbresim pensionin e caktuar brenda këtij kufiri;
Kjo e ardhur është pjesë përbërëse e pensionit dhe përfitohet së bashku me pensionin.