Të drejtat e Njeriut

Mbrojtja në punë përfshin tërësinë e dispozitave, masave teknike, shëndetësore e shoqërore që kanë për qëllim sigurimin e kushteve sa më të...

Përkufizimi i shprehjes diskriminim jepet për herë të parë në KonventënNdërkombëtare mbiEliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racial,...

Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetesës së shëndetshme të popullatës në Republikën e Shqipërisë, përmes veprimeve të organizuara, ndikimi i...